ชื่อ-สกุล ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สังกัดภาควิชา/สาขา/หมวด สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
      หน้าที่/ตำแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร. ระดับ 9
   
สถานที่ติดต่อ

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถ. ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 

โทรศัพท์  0-2613-2530  โทรสาร 0-2623-5855

 

Email : tassalak@hotmail.com

   
      การศึกษา (อุดมศึกษา)
- Ph.D. (Social Psychology), Bucharest University, Romania
  
- สส.ม.(สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สส.บ.(สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต) เกียรตินิยมดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Post-Grat. Diploma in Social Policy & Administration, Swansea, U.K.

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
- กรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บูรฉัตร
- อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 
ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (2536-2542)
  - ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา (2536-2542)
  - ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
  - กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  - นักสังคมสงเคราะห์ สำนักสวัสดิการ กรุงเทพมหานคร (2513-2523)
 

- เลขาธิการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (2524)

 

- ที่ปรึกษาชุมชนการศึกษาและพัฒนาสลัม องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

- ผู้อำนวยการฝึกภาคปฏิบัติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

- หัวหน้าสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

   
ความชำนาญ/ความสนใจ พิเศษด้านวิชาการ
- การสังคมสงเคราะห์ชุมชน การบริการสังคม, การวางแผนและนโยบายสังคม
- การระดมและการใช้ทรัพยากรในงานสวัสดิการสังคม
  - การพิทักษ์สิทธิประชาชน
 

- สังคมสงเคราะห์กับการเมือง

  - การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริหารสังคม
   
ผลงานทางวิชาการ
ตำรา

- บรรณาธิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับ (การสังคมสงเคราะห์ชุมชนเพื่อการพัฒนาสังคม)

  - ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกิจการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีต่อสลาก
ออนไลน์ (Lottery-on-line), 2540
 

- 35 ปี แรงงานไทย (ผู้ร่วมวิจัย), 2543

  - ประเมินผลกระทรวงแรงงานละสวัสดิการสังคม (ผู้ร่วมวิจัย), 2543
 

- ศาสตร์ทางสังคมสงเคราะห์, 2524

 

- การใช้ทรัพยากรในงานสวัสดิการสังคม, 2545

  - การสังคมสงเคราะห์ชุมชน : มรรคสู่ชุมชนเข้มแข็ง, 2545
 

- การบริหารสังคมกับโครงสร้างสังคมไทย, 2548

   
 งานวิจัย
- การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุดรธานี), 2532 - 2534
  - การวิจัย “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกิจการของสำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2537
 

- การวิจัยเรื่อง ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกิจการของสำนักงานกินแบ่งรัฐบาล ที่มีต่อสลากออนไลน์ (Lettery-on-line), 2540

 

- ผลกระทบทางสังคมจากสลากออนไลน์, 2540 (ผู้วิจัยร่วมสถาบันวิจันและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC)

  - กลวิธีการจัดการทางสังคม โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน, 2544
  - งานวิจัยเรื่อง กลวิธีการจัดการทางสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน, 2544
 

- การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสนอต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล2545

  - งานวิจัยเรื่อง แนวโน้มการจัดสวัสดิการสังคมไทยในอนาคต เสนอต่อ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545
 

- การวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี (ทุน สกว.), 2547

 

- การพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จังหวัดนครสวรรค์, 2549

  - การพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดตาม อนุสัญญาและมาตรฐาน ระหว่างประเทศ, 2549 (วิจัยร่วม)
  - โครงการปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการไม่ขอปล่อยตัวชั่วคราวเด็ก และเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2549 (วิจัยร่วม)
 

- โครงการการติดตามและประเมินผลเด็ก และเยาวชนภายหลังปล่อยจากศูนย์ฝึก และอบรมเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2549 (วิจัยร่วม)

   

Article papers:

- "The Community-Based Program for Poverty Alleviation in Thailand : Social investment Project (SIP)." presented at Second Asia Regional Conference on Social Security. January 24 - 26, 2000. Hong Kong.
 

- "The Need for Social Work License in Thailand." Presented at Joint Conference of the international Federation of Social Workers (IFSW) and the International Association of Schools of Social Work (IASSW). Palais des Congres. Montreal, Quebec, Canada. July 29 - August 2, 2000.

 

- "Social Work Education for Sustainable Poverty Reduction." Presented at Conqulry on Sustainable Poverty Reduction Winter Workshop: Academics and Democratization of Policy Assessment for Poverty Reducation, Thammasat University, Bangkok, Thailand December 6, 2000.

 

- Developing Cooperative Networks for Agricultural Workers in Petchaburi Province, Thailand. Presented at 18th Asia-Pacific Social Work Conference. September 21-24, 2005, Seoul, Korea.

   

ประสบการณ์พิเศษ

การศึกษาดูงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ และการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ในฐานะ นักการทูต ที่ประเทศโรมาเนีย อิตาลี ฮ่องกง ซาอุดิอาระเบีย ฮังการี บัลกาเรีย ออสเตรีย เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ กรีก ฯลฯ ประมาณ 10 ปี