คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
     ได้เปิดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในระดับปริญญาตรี ได้เปิดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง ในระดับปริญญาโท ได้เปิดการศึกษาทั้งในภาคปกติ และภาคพิเศษ โดยเปิดการเรียนการสอน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดนราธิวาส
หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้
1. ระดับปริญญาเอก
1.1 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารสังคม

2. ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
2.1 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
2.2 หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต

3. ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
3.1 โครงการปริญญาโทสาขาสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม (ส่วนภูมิภาค)จ.อุดรธานี
3.2 โครงการพิเศษหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต
3.3 โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
3.4 โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารงานยุติธรรม
3.5 โครงการปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จังหวัดนราธิวาส

4. ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
วิชาโท
4.1 หลักสูตรวิชาโททางการพัฒนาชุมชน
4.2 หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาบริหารงานกระบวนการยุติธรรม
4.3 หลักสูตรวิชาโทสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
4.4 หลักสูตรวิชาโทการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว
 
* (หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถ Click ดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรใหม่ระดับมหาบัณฑิต)
              Click ที่นี่ : หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545)


   


E-Learning:

    
รวบรวมรายชื่อวิชาที่ใช้สื่อการเรียน-การสอนผ่านทางระบบอินเตอร์เนตของคณาจารย์คณะสังคม  สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         1.  รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์(ผู้สอน) 
                 (1) มุมวิจัย (สำหรับวิชา สค.224 พช.616 และ สค.604) 
                  Click ที่นี่ : http://socadmin.tu.ac.th/sw224
                 (2) วิชา พช.311 ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน 
                  Click ที่นี่ : http://socadmin.tu.ac.th/cd311
              

Thesis Counselling(Social Capital)
  Click ที่นี่ : http://www.tu.ac.th/org/socadm/wpage/counselling3.htmlการฝึกภาคปฏิบัติ

               การจัดการศึกษาในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะการฝึกภาคปฏิบัติเป็นหัวใจของ การศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการนำความรู้ความเข้าใจ ในศาสตร์สังคมสงเคราะห์ภาคทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงเมื่อจบการศึกษารวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีของ
การเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ
              ต่อไปในอนาคต การฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาในแต่ละปีคณะได้ส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ไปฝึกภาคปฏิบัติในหน่วย ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และด้านการพัฒนาชุมชน และในชุมชนพื้นที่ต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและ ภาคประชาชน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ในปีการศึกษา 2546 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ฝึกภาคปฏิบัติมีจำนวน 445 คน โดยแบ่งตามหน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าฝึกภาคปฏิบัติได้ดังนี้

            1. หน่วยงานด้านยุติธรรม
            2. หน่วยงานด้านคุมประพฤติ
            3. หน่วยงานด้านสุขภาพจิต
            4. หน่วยงานด้านสุขภาพ
            5. หน่วยงานด้านสาธารณสุข
            6. หน่วยงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
            7. องค์กรเอกชนและหน่วยงานอื่น ๆ


ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
 
              คณะได้จัดทำข้อตกลงความมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในรอบปีการศึกษา 2545 คณะจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดยมีข้อตกลงร่วมกันดังนี้

              1) การสนับสนุนด้านวิชาการที่จำเป็นต่อหน่วยงานทั้งของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชน กระทรวงยุติธรรม และของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
              2) ร่วมประชุมเชิงวิชาการ ศึกษาค้นคว้าวิจัยในปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
              3) ประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนาการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชน
              4) ให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเป็น สถานที่ศึกษาดูงาน ฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาทั้งระดับ ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
 
ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
 
            คณะได้จัดทำข้อตกลงความมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในรอบปีการศึกษา 2545 คณะจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ดังนี้
 
1. The University of Sydney, Australia
2. Japan College of Social Work, Japan
3. Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA
4. George Warren Brown School of Social Work, Washington University in
St. Louis, USA
5. The School of Social Work, University of Hawai’i at Manoa, USA
6. The School of Social Work, San Diego State University, USA
 
 
          คณะดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย โดยจัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อจัดวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สร้างความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ให้บุคลากรและพัฒนาตัวชี้วัด ในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถจัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานการศึกษาตนเอง พร้อมสำหรับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในและเตรียมพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ในปีการศึกษา 2545 สามารถสรุปผลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ได้ดังนี้

ที่

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน

ผลการ
ประเมิน
เฉลี่ย 43-44
2545
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
1
ร้อยละของนักศึกษาที่เลือกคณะสังคมสงเคราะห์เป็นอันดับหนึ่ง (เฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านทบวงมหาวิทยาลัย)
23.7
35.6
2
ร้อยละของนักศึกษาโครงการเรียนดีจากชนบท/เขตเมือง
5.2
5.7
ต่อนักศึกษาทั้งหมด
3
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบภาษาอังกฤษจากผลสอบ TU-GET
358.47
338.31
(คะแนนเต็ม 1,000)
4
ค่าระดับ (Grade) เฉลี่ยวิชา ท.161 การใช้ภาษาไทย
2.9
ไม่มีข้อมูล
5
จำนวนนักศึกษาลาพักเนื่องจากความเครียด(เฉลี่ยภาค/คน)
0.5
4.5
6
จำนวนนักศึกษาที่ทุจริตการสอบ
1.5
1
7
ร้อยละของบัณฑิตที่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
89.91
81.98
ต่อนักศึกษารับเข้า
8
ร้อยละของบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 ต่อบัณฑิตทั้งหมด (ไม่เกิน 5%)
9
11.8
9
จำนวนบัณฑิตทุกระดับต่ออาจารย์
14
15.9
10
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ+ศึกษาต่อ ต่อบัณฑิตทั้งหมด
81.9
86.3
11
ร้อยละของบัณฑิตที่ทำงานด้านสังคมสงเคราะห์และ
ไม่มีข้อมูล
36.2
สวัสดิการสังคม ต่อบัณฑิตที่ได้งานทำทั้งหมด
12
ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต (แบ่งเป็น 5 ระดับ)
ไม่มีข้อมูล
3.7
13
ร้อยละของมหาบัณฑิตที่ทำวิทยานิพนธ์ต่อมหาบัณฑิต
43.2
43.8
ทั้งหมด
14
ร้อยละของจำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโท
0
3.4
ที่ตีพิมพ์ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด
15
ร้อยละของจำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ ตีพิมพ์ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด
ไม่มีผู้จบ
100
 

ที่

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน
ผลการ
ประเมิน
เฉลี่ย 43-44
2545
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการเรียนรู้
16
ร้อยละของวิชาที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญต่อจำนวนรายวิชาทั้งหมด (ระดับปริญญาตรี)
76.1
77.5
17
ร้อยละของหน่วยกิตวิชาโท/วิชาเลือกเสรี ต่อหน่วยกิต
20
20
ทั้งหมด (ระดับปริญญาตรี)
18
จำนวนวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์
0
7
(ทุกระดับ)
19
จุดเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์
23
42
20
จำนวนชั่วโมงที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ต่อวัน
6
7
21
ร้อยละของรายวิชาที่เนื้อหาการสอนสอดคล้องกับพลวัตของสังคมต่อจำนวนวิชาทั้งหมด (ระดับปริญญาตรี)
97.2
97.2
22
ความเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ (แบ่งเป็น 5 ระดับ)
4.24
4.09
23
จำนวนกิจกรรม/โครงการของงานกิจการนักศึกษา
213.7
83.1
ต่อนักศึกษาทั้งหมด
24
จำนวนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
20.5
21
25
จำนวนกิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการกับองค์กร
9.5
7.4
ภายนอกและชุมชนต่อนักศึกษาทั้งหมด
 

ที่

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน
ผลการ
ประเมิน
เฉลี่ย 43-44
2545
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการสนับสนุนการเรียนรู้
26
อาจารย์ประจำทุกระดับต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา
37.1
38.1
เทียบเท่า
27
ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
20.8
22.5
28
ร้อยละของอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ ต่ออาจารย์ที่ยังไม่มีวุฒิปริญญาเอก
18.1
9.4
29
อาจารย์ใหม่เกียรตินิยมอันดับ 1 ต่ออาจารย์ใหม่ทั้งหมด
ไม่รับ อ.ใหม่
0
30
จำนวนวิชาที่ส่งผลสอบล่าช้า
8.5
1.5
31
จำนวนชั่วโมงการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาสอนเสริม ต่อวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ไม่เกินร้อยละ 15
5.2
5.7
ชั่วโมง)
32
ร้อยละของจำนวนจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนต่อคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
49.5
27.8
33
จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนต่อจำนวน
96.8
76.1
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
34
จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนต่อ
128.2
91.4
นักศึกษาทั้งหมด
35
จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่รับนักศึกษาเข้าฝึกภาคปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน หรือจำนวนนักศึกษาต่อหน่วยงานที่รับ
4.8
5.1
นักศึกษาเข้าฝึกภาคปฏิบัติ
36
จำนวนกิจกรรมในการพัฒนาหลักสูตร/การเรียนการสอน
10
8
37
งบประมาณดำเนินการต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา
20,757.20
13,967.12
 เทียบเท่า   

ที่

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน
ผลการ
ประเมิน
เฉลี่ย 43-44
2545
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานการวิจัย และงานสร้างสรรค์
39
จำนวนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์
1.4
1.5
(ไม่รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)
40
จำนวนบทความวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่และงานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
87.8
78.4
41
จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ (ในงานวิจัยอื่น ในการเรียนการสอน หรือในวงธุรกิจอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาประเทศ) ต่องานวิจัยทั้งหมด
242.5
242.9
42
จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ต่ออาจารย์ประจำ
1.6
1.4
(ไม่รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)
43
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยในสถาบันต่ออาจารย์ประจำ
16,978
16,135
44
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำ
13,671
45,950
 

ที่

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน
ผลการ
ประเมิน
เฉลี่ย 43-44
2545
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ
45
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชน (ไม่เก็บค่าใช้จ่าย, เก็บบางส่วน, เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม)
9.5
10
46
ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นกรรมการวิชาการในมหาวิทยาลัย (นอกคณะ) ต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด
33.6
35
47
ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นกรรมการวิชาการภายนอกสถาบัน ต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด
26
27.5
48
ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์นอกสถาบัน ต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด
16.7
17.5
49
ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นกรรมการวิชาชีพต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด
9.1
22.5
50
ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยาย/ฝึกอบรมต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด
54.6
55
 

ที่

ตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงาน
ผลการ
ประเมิน
เฉลี่ย 43-44
2545
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
51
จำนวนกิจกรรมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5
9
52
จำนวนกลุ่มวิชาระดับปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับสังคม
83
83
วัฒนธรรมไทย
53
จำนวนผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับสังคมวัฒนธรรมไทย
20
22
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
54
จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ ต่อคณะ/ปี
3.6
4.6
55
จำนวนบุคลากรในการบริหารจัดการ (Non Academic) ต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
26.2
26.7
56
ร้อยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภท ต่องบดำเนินการทั้งหมด
55.8
80.6
57
ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนบุคลากรต่อจำนวนบัณฑิต
30,673.05
26,931.00
58
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส่วนกลางต่อ
86.65
78.62
งบดำเนินการ
59
ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จริงต่องบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ไม่เกิน 100 %)
54.59
129.01
60
ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดำเนินการ
33.4
2.1
 
มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน
61
จำนวนกิจกรรมประกันคุณภาพภายใน
1.5
8
62
งบประมาณที่ใช้ในการประกันคุณภาพภายใน
16,000
52,000
63
ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการประกัน
100
100
 คุณภาพต่องบประมาณที่จัดสรรให้
สรุป
= ดีขึ้น 41 ตัวบ่งชี้ ร้อยละ 65.1
= ลดลง 15 ตัวบ่งชี้ ร้อยละ 23.8
= คงที่ 3 ตัวบ่งชี้ ร้อยละ 4.8
= ไม่มีการประเมินผล 4 ตัวบ่งชี้ ร้อยละ 6.3
                  คณะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการ การวิจัย บทความเพื่อนำเสนอในที่ประชุมต่าง ๆทั้งในและต่าง ประเทศ และการเขียนตำรา ในรอบปีการศึกษา 2545 สรุปผลการดำเนินงานดังนี้
 
ผลงานวิจัย
                   ผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการทั้งแหล่งทุนวิจัยภายในและภายนอกคณะ ปี 2544 – 2545
ซึ่งได้รับการตีพิมพ์แล้วมีดังนี้
ลำดับที่
โครงการ
แหล่งทุน
ปีที่วิจัย
1
การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการพัฒนาการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กลุ่มงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2544
(ผศ.อภิญญา เวชยชัย) 
2
การเกื้อหนุนทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ พื้นที่ศึกษาภาคใต้-
2544
(รศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร , รศ.เล็ก สมบัติ , 
รศ.ภาวนา พัฒนศรี)
3
โครงการประเมินผลการพัฒนาด้านสังคมตามแนวนโยบายของรัฐบาล ศึกษาเฉพาะกรณีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นภายใต้ระบบ กนภ. ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนในชนบท
และการเพิ่มบทบาทของประชาชน และองค์กรท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2544
(รศ.ชอบ เข็มกลัด) 
4
รายงานการประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง (2541-2543)
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
2544
(รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร) 
5
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายด้านแรงงานและสวัสดิการสังคมใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา
กระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสังคม
2544-2545
(ผศ.ดร.เดชา สังขวรรณ และคณะ) 
6
การวิจัยประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
2544
(รศ.กิตติยา นรามาศ) 
7
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อ
การบริหารงานแบบกระจายอำนาจ
สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร
2544
(ผศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม) 
8
การศึกษาสภาพการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองสถาบันดำรงราชานุภาพ
2544
(ผศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม , ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ) 
9
กระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นโดยการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2544
(ผศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม) 
10
บุตรบุญธรรมไทยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2544
(รศ.นิภา ส ตุมรสุนทร) 
11
งานสังคมสงเคราะห์กับการพิทักษ์สภาพแวดล้อมในครอบครัวของผู้รับบริการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2544
(รศ.นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์) 
12
การเลือกตำแหน่งที่อยู่อาศัย และแบบแผนการเดินทางไป
ทำงานด้วยรถเมล์ของลูกจ้างใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
-
2544
(รศ.ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์ และคณะ) 
13
รายงานการทบทวนองค์ความรู้และสถานการณ์ในปัจจุบัน
ตลอดจนข้อเสนอแนะทางนโยบาย และการวิจัย
สำนักงานส่งเสริมกองทุนวิจัย
2544
(รศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ) 
14
พระนครศรีอยุธยา มหานครแห่งการเรียนรู้. โครงการวิจัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับการศึกษาตลอดชีวิต : กรณีศึกษานครประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยาและบริเวณใกล้เคียงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
2544
(ผศ.สายันต์ ไพรชาญจิตร์) 
15
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทัศนคติต่อวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
: เปรียบเทียบนักศึกษาสอบเข้าตรง และนักศึกษาสอบผ่านทบวงมหาวิทยาลัย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานวิจัยสถาบัน
2544
(นายสมชาย ไมตรี)กองแผนงาน
16
ความคิดเห็นของนักวิชาการและนักสังคมสงเคราะห์ต่อร่าง
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2544
(นายสมชาย ไมตรี) 
17
Utilizing Media to Create Social Awareness for
the Elimination of Child Labor Abuses in Thailand
ILO (International Labor Organization)
2001
(รศ.ดร.สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ) 
18
กลวิธีการจัดการทางสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2544
(รศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช) 
19
รายงานผลการสำรวจแรงงานเด็กสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม
2544
(ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ) 
20
โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และความคาดหวัง
ต่อการศึกษานอกโรงเรียน
สถาบันวิจัยและ ให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2544
(ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ) 
21
โครงการวางระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกระทรวงคมนาคมสถาบันวิจัยและ ให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2544
(ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ และคณะ) 
22
การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวใน
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และองค์การส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS)
2544
(รศ.วันทนีย์ วาสิกะสิน) 
23
โครงการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนเพื่อพัฒนาสังคมระดับภาค คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2544
(ผศ.วุฒิสาร ตันไชย และคณะ) 
24
การศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่พัฒนาแหล่งไฟฟ้า-
2544
(ผศ.วุฒิสาร ตันไชย และคณะ) 
25
โครงการประเมินผลการพัฒนาด้านสังคมตามแนวนโยบายของรัฐบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นภายใต้ระบบ กนภ. ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนในชนบท
และการเพิ่มบทบาทของประชาชน และองค์กรท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
พี พี เซ็นเตอร์
2544
(ผศ.วุฒิสาร ตันไชย และคณะ) 
26
แนวทางการกระจายอำนาจเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติศึกษา
กรณีการจัดการแม่น้ำลี้ ในจังหวัดลำพูน
-
2544
(ผศ.วุฒิสาร ตันไชย) 
27
ญี่ปุ่นกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและประชากร-
2544
(ผศ.วุฒิสาร ตันไชย) 
28
กระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นโดยการพัฒนาชุมชน
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต)
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2545
(รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม) 
29
การศึกษาสภาพปัญหาของประชาชนในชุมชนและความต้องการการบริการสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีเคหะชุมชนแฟลตคลองจั่น การเคหะแห่งชาติ-
2545
(นางนิตยา ทองสุขดี) 
30
รายงานการประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพระดับจังหวัด ระยะที่ 1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2545
(รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร)  
31
การติดตามและประเมินโครงการสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
2545
(รศ.ระพีพรรณ คำหอม)  
32
แนวโน้มการจัดสวัสดิการสังคมในอนาคตคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2545
(รศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช และคณะ)  
33
ผู้สูงอายุในประเทศไทย : รายงานการทบทวนองค์วามรู้และสถานการณ์
ในปัจจุบันตลอดจนข้อเสนอแนะ
ทางนโยบายและการวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2545
(รศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร)  
34
การวิจัยประเมินผลโครงการทดลองประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ในการสอบสวนและ
การดูแลช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรม
The Canadian International Development Agency (CIDA) Canada
2545
(ผศ.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์)  
35
การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีการทำบุญด้วยการสร้าง
พระพุทธรูปไม้ในจังหวัดน่าน
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
2545
(ผศ.สายันต์ ไพรชาญจิตร์)  
36
ทรัพยากรวัฒนธรรมในล้านนาและศักยภาพชุมชนท้องถิ่น
ในการจัดการอย่างยั่งยืน
สถาบันไทยคดีศึกษา
2545
(ผศ.สายันต์ ไพรชาญจิตร์)  
37
การศึกษาผลการดำเนินงาน โครงการปริญญาโท
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดนราธิวาส
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2545
 (นายสมชาย ไมตรี)  
38
ตัวบ่งชี้และการพัฒนาการการรับรู้ของเยาวชนไทยเกี่ยวกับ
การคุกคามทางเพศในโทรทัศน์
สถาบันไทยคดีศึกษา
2545
(รศ.ดร.สุวัจฉรา เปี่ยมญาตฺ)  
39
การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย ประจำปี 2545สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
2545
(รศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช และคณะ)  
41
การศึกษาค่านิยมและทัศนคติของสังคมไทยต่อปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์
2545
(รศ.วันทนีย์ วาสิกะสิน)  
42
โครงการความร่วมมือการใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)
2545
(รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์)  
43
ข้อจำกัดของการจัดการทรัพยากรน้ำ :
ศึกษาเฉพาะกรณีลุ่มน้ำแม่ทา จังหวัดลำพูน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2545
(ผศ.วุฒิสาร ตันไชย)  
44
การศึกษาค่านิยมเชิงซ้อนที่มีผลต่อปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่าง
บทบาทหญิงชายในสังคมไทย
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


                บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร และที่เสนอในประชุม/สัมมนา ในปี 2544 – 2545 มีดังนี้

ลำดับที่
ชื่อบทความ
ชื่อวารสาร/ที่ประชุม
ปีที่พิมพ์
1
การศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนโดยชุมชน : กรณีศึกษาเครือข่ายหัตถกรรมและ
พัฒนาสตรีภาคอีสาน (กลุ่มแม่หญิง)
วารสารเศรษฐศาสตร์และการเมือง คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544
(ผศ.อภิญญา เวชยชัย ) 
2
กลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนคนงานย่านอ้อมน้อย- อ้อมใหญ่ วารสารเศรษฐศาสตร์และการเมือง
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544
(ผศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์) 
3
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับกระบวน
การยุติธรรมสำหรับเด็ก
เสนอที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ทางเลือกใหม่สำหรับกระบวนการยุติธรรมไทย กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2544
(ผศ.เดชา สังขวรรณ) 
4
“Revitalizing the Traditional Welfare
System: A Trend Towards
a Welfare Society in Thailand”
Present at International Workshop on Asian
Welfare Policy Responses to the clash of 1997 Bergen, Norway
2001
(ผศ.ดร.เดชา สังขวรรณ) 
5
แนวคิดและทฤษฎีการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมเอกสารโรเนียว โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
2544
(ผศ.ระพีพรรณ คำหอม) 
6
ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมในระบบงาน
สวัสดิการสังคม
เอกสารโรเนียว คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2544
(ผศ.ระพีพรรณ คำหอม) 
7
ทฤษฎีสวัสดิการโดยรัฐ (theories of state welfare) เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการของ
สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เรื่อง
“ประเทศไทยพร้อมเป็น รัฐสวัสดิการหรือยัง
2544
(ผศ.ระพีพรรณ คำหอม) 
8
การสร้างให้มีอำนาจในตัวเอง และ
การพิทักษ์สิทธิ์เพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก
โครงการฝึกอบรมความรู้และการปฏิอบัคติงานสังคมสงเคราะห
์สำหรับบุคคลทั่วไป ของสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (สนสท.)
ครั้งที่ 1ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
2544
(ผศ.ระพีพรรณ คำหอม) 
9
แหล่งเตาอินทขิล : แหล่งผลิตเครื่องถ้วยล้านนานิตยสารศิลปากร ปีที่ 44 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2544
2544
ค้นพบใหม่ที่ชายทุ่งพันแอก-พันเฝือเมืองแถน  
(ผศ.สายันต์ ไพรชาญจิตร์) 
10
โบราณคดีชุมชน : โบราณคดีภาคประชาชน เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “พัฒนาทางการทางโบราณคดี” คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 24-25 สิงหาคม 2544
2544
(ผศ.สายันต์ ไพรชาญจิตร์) 
11
ข้อเสนอเพื่อการพิจารณาใหม่เรื่องการผลิต
และการค้าเครืท่องสังคโลก
ที่มีมาก่อนสมัยพ่อขุนรามคำแหง
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง “สังคโลก-สุโขทัย-อยุธยา กับเอเชีย” โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค (อบศ.5) ศูนย์มานุษยวิทยา สิรินธร และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย 22-23 พ.ย. 2544
2544
(ผศ.สายันต์ ไพรชาญจิตร์) 
12
ความสัมพันธ์ด้านวิทยาการผลิต และการค้า
เครื่องถ้วยระหว่างจีนและ
เอเชียอาคเนย์ในห้วงพุทธศตวรรษที่ 21
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง
“สังคโลก-สุโขทัย-อยุธยา กับเอเชีย”
โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค (อบศ.5) ศูนย์มานุษยวิทยา สิรินธร และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย 22-23 พ.ย. 2544
2544
(ผศ.สายันต์ ไพรชาญจิตร์) 
13
การสอบคัดเลือกตรง : การคัดเลือกนักศึกษาที่มีจุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 8 กันยายน 2544
2544
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ?  
(นายสมชาย ไมตรี) 
14
การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม. โครงการปริญญาโทการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2545
(รศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช) 
15
แนวทางการสร้างตัวชี้วัดสำหรับการ
ประเมินผลแผนงาน/โครงการ
วารสารการประชาสงเคราะห์ ปีที่ 44 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2544
2544
(ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ) 
16
การอนุมานเชิงสาเหตุวารสารวิธีวิทยาการวิจัย ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
2544
(ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ) 
17
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพหุระดับเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ
2544
(ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ) 
18
Social Security System in
Thailand : Present and Future
United nation University National Institute
of Population and Social security ,Tokyo, Japan, 2001
2544
(ผศ.วุฒิสาร ตันไชย) 
19
Issues of Government Policy Formulation towards DecentralizationAsia – Pacific International Conference on Capacity Building for Local Resources Decentralization Naresuan University
2544
(ผศ.วุฒิสาร ตันไชย) 
20
กองทุนหมู่บ้านละ 1 ล้าน
พัฒนาศักยภาพชุมชนได้จริงหรือ ?
สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์ (6-12 กรกฎาคม 2544)
2544
(ผศ.วุฒิสาร ตันไชย) 
21
การกระจายอำนาจ : บทบาทของท้องถิ่นในอนาคตประชาคมท้องถิ่น (16 กันยายน – 18 ตุลาคม 2544)
2544
(ผศ.วุฒิสาร ตันไชย) 
22
การกระจายอำนาจ : จินตภาพของท้องถิ่นที่เปลี่ยนไปฐานท้องถิ่น. (พฤศจิกายน 2544)
2544
(ผศ.วุฒิสาร ตันไชย) 
23
การกระจายภารกิจหน้าที่ไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่
นรนิติ เศรษฐบุตร : 60 ปี กีรตยาจารย์ เล่มหนึ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการปกครองท้องถิ่น (พฤศจิกายน 2544)
2544
(ผศ.วุฒิสาร ตันไชย) 
24
Community and Culture-Based Welfare Provisions :
The Emergence of a
Thai Welfare Society
วารสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545
2545
(ผศ.ดร.เดชา สังขวรรณ) 
25
Persons with disabilities in
Thailand in 2001
(อาจารย์กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง)
International Comparative Study on Disability Policies and Programs in the 21st Century in Asia and the Pacific. Social Work Research Institute Japan College of Social Work, January 2002
2002
ผลงานตำรา ผลงานตำราของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในปี 2544 - 2545 มีดังนี้
 
ลำดับที่
ชื่อตำรา
ปีที่พิมพ์
 
1
การปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต
2544
(ผศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม)
2
องค์กรปกครองท้องถิ่นไทย : ปรับวิธีคิด เพิ่มความสามารถ และพลังสร้างสรรค์
2544
(ผศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม)
3
อบต. ในกระบวนทัศน์ใหม่
2544
(ผศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม)
4
รูปแบบการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในยุคโลกาภิวัตน์
2544
(ผศ.ระพีพรรณ คำหอม)
5
การวิจัยทางสวัสดิการสังคม
2544
(รศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร)
6
สวัสดิการผู้สูงอายุ
2544
(รศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร)
7
การเกื้อหนุนทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ พื้นที่ศึกษาภาคใต้
2544
(รศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, รศ.เล็ก สมบัติ และ รศ.ภาวนา พัฒนศรี)
8
Aging in Thailand
2544
(รศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร)
9
แนวคิดและปรากฏการณ์ด้านแรงงาน
2544
(รศ.สุรพล ปธานวนิช)
10
การสังคมสงเคราะห์ชุมชน : มรรควิธีสู่ชุมชนเข้มแข็ง
2544
(รศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช)
11
Introducing Centralized Wastewater Treatment in Bangkok : A Study of factors Determining its acceptability
2544
 (รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์) 
12
การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น
2544
(ผศ.วุฒิสาร ตันไชย)
13
บทบาทของรัฐในการจัดบริการสาธารณะในระดับอำเภอและจังหวัด
2544
(ผศ.วุฒิสาร ตันไชย)
14
สถานภาพและบทบาทของราชการบริหารส่วนภูมิภาคในอนาคต
2544
(ผศ.วุฒิสาร ตันไชย และคณะ)
15
การประกันคุณภาพงานวิจัย
2544
(ศ.ยุพา วงศ์ไชย, นันทนา รณเกียรติ และปรีชา เปี่ยมพงศ์ศานต์)
16
คู่มือการประกันคุณภาพงานวิจัย
2544
(ศ.ยุพา วงศ์ไชย, นันทนา รณเกียรติ และปรีชา เปี่ยมพงศ์ศานต์)
17
ประมวลสาระชุดวิชา สวัสดิการครอบครัวและสังคม หน่วยที่ 8 การจัด สวัสดิการด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาคหกรรมศาสตร์
2545
(ผศ.อภิญญา เวชยชัย)
18
พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
2545
(อาจารย์กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง)
19
ประมวลสาระชุดวิชา 73733 สวัสดิการครอบครัวและสังคม หน่วยที่ 1: ปรัชญาและองค์ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม
2545
(ผศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์)
20
ประมวลสาระชุดวิชา 73733 สวัสดิการครอบครัวและสังคม หน่วยที่ 2: แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสวัสดิการครอบครัวและสวัสดิการสังคม
2545
 (ผศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์)
21
ประมวลสาระชุดวิชา 73733 สวัสดิการครอบครัวและสังคม หน่วยที่ 15: แนวโน้มและทิศทางการจัดสวัสดิการครอบครัวและสังคม
2545
(ผศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์)
22
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับวิธีคิด เพิ่มความสามารถ และพลังสร้างสรรค์
2545
(ผศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม)
23
สวัสดิการสังคมกับสังคมไทย
2545
(รศ.ระพีพรรณ คำหอม)
24
รวมศัพท์อาชญาวิทยา
2545
(ผศ.สุดสงาน สุธีสร)
25
อาชญาวิทยา
2545
(ผศ.สุดสงาน สุธีสร)
26
การสังคมสงเคราะห์ชุมชน : มรรควิธีสู่ชุมชนเข้มแข็ง
2545
(รศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช)
27
การใช้ทรัพยากรในงานสวัสดิการสังคม
2545
(รศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช)
28
นโยบายสวัสดิการสังคม
2545
 (ศ.ยุพา วงศ์ไชย)
             คณะได้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบของโครงการบริการสังคม ซึ่งแบ่งออกเป็นโครงการสามัญ และโครงการพิเศษ มีรายละเอียดดังนี้

1.โครงการสามัญ ได้แก่ โครงการศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. โครงการพิเศษ เป็นโครงการที่ให้บริการในลักษณะของการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทภาคค่ำ      (เรียนตอนเย็นในวันราชการและวันเสาร์อาทิตย์) ได้แก่
     2.1 โครงการปริญญาโทสาขาสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม (ส่วนภูมิภาค)
     2.2 โครงการพิเศษหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต
     2.3 โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
     2.4 โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารงานยุติธรรม
     2.5 โครงการปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     จังหวัดนราธิวาสสามารถสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการในปีการศึกษา 2545 ได้ดังนี้

โครงการสามัญ   ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

                   ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ หลังหอนาฬิกา สำนักงานการเคหะ แห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240 เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2512 โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กองเคหะสงเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ (การเคหะแห่งชาติในปัจจุบัน) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และชุมชนคลองจั่นที่เห็น ความสำคัญ ของการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาสังคม ส่งเสริมและชี้นำให้มีการตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบที่มีต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน จัดบริการสวัสดิการและเป็นหน่วยงานสาธิตงานสวัสดิการแก่ชุมชน เป็นแหล่งศึกษาวิจัย และฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่สนใจ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและประสานงานระหว่างคณะสังคมสงเคราะห์ กับหน่วยงาน และองค์กรบริการสวัสดิการชุมชนอื่น ๆ และ ได้จัดบริการสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน เพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ที่ต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน บริการฝึกอบรมเยาวชนในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ในขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์ปฏิบัติการของนักศึกษาข้าราชการ และคณาจารย์ ของคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย
       
                    การบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น อยู่ในความรับผิดชอบของ 3 ฝ่าย คือคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สนับสนุนด้านวิชาการอัตรากำลัง ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุอุปกรณ์ และสาธารณูปโภคบางส่วน คณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น ซึ่งมาจากคณาจารย์ ผู้ปกครองเด็กและผู้นำชุมชน ร่วมในการกำหนดนโยบายในการบริหารศูนย์ฯคลองจั่น และคณะกรรมการสมาคม ผู้ปกครองและเด็กชุมชน คลองจั่น มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและร่วมปฏิบัติงานกับศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น

 
ผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น ในปีการศึกษา 2545

1.การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแบบสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน
2.การฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
3.การจัดบริการเพื่อชุมชนในวันเด็กประจำปี
4.การจัดอบรม/ประชุมวิชาการแก่ชุมชน
5.การศึกษาวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์และพัฒนาสังคม
6.การประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเทศกาลต่าง ๆ
7.การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น และ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและเด็กชุมชนคลองจั่น
8.โครงการห้องสมุดของเล่นและห้องสมุดหนังสือ9.โครงการให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวในชุมชนคลองจั่น

 
ดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2545

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอุปรากรจีนและคณะฯ
2. โครงการสังคมสงเคราะห์สัญจร
3. โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. กับ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4. กิจกรรมค่ายกลุ่มวัชพืช
5. โครงการเสวนาวิชาการ “เปิด 3 เขื่อน เสียงเพรียกจากปากมูลถึงหน้าทำเนียบ”
6. โครงการพัฒนามนุษยสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
7. โครงการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการวันสถาปนาคณะฯ
8. โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำในการพัฒนา

รางวัลที่นักศึกษาได้รับ ในปีการศึกษา 2545
ชื่อรางวัล
ช่อนักศึกษา
วัน เดือน ปี
ผู้ให้รางวัล
เยาวชนดีเด่น
นางสาวบุษราพรรณ อุตระ
20-Sep-45
สภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์