switch
หน้าแรก
แนะนำภาควิชา
หลักสูตร
บุคลากร
งานวิจัย
ข่าวและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมนักศึกษา academic
 
course description  
  3.5 หมวดวิชาเคมีพอลิเมอร์  
  คม. 675 วัสดุพอลิเมอร์ 3 (3-0-9)  
  คำจำกัดความของวัสดุพอลิเมอร์ ประเภทและการจำแนก พอลิเมอร์ในธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์ การสังเคราะห์และคุณสมบัติ การตรวจวิเคราะห์ พอลิเมอร์กับสิ่งแวดล้อม ทิศทางของพอลิเมอร์ในอนาคต การนำไปประยุกต์ใช้และมูลค่าของอุตสาหกรรมพอลิเมอร์  
  คม. 676 การสังเคราะห์และสมบัติของพอลิเมอร์ 3 (3-0-9)  
  ประเภทและกลไกของกระบวนการที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ พอลิเมอร์ไรเซชันแบบควบแน่น และแบบเติม ทั้งในกรณีการเตรียมพอลิเมอร์เดี่ยว และพอลิเมอร์ร่วม สารเคมี และภาวะที่ใช้ในการ สังเคราะห์ สารเติมแต่งที่ใช้ การผลิตพอลิเมอร์ที่สำคัญทางการค้าในระดับอุตสาหกรรม คุณสมบัติพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้  
  คม. 677 วิศวกรรมศาสตร์พอลิเมอร์ 3 (3-0-9)  
  คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุพอลิเมอร์ การเสียรูปและการแตกหักของพอลิเมอร์ การวัดค่าความเค้น ความเครียด การยืดออก คุณสมบัติทางไฟฟ้าของพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ที่นำไฟฟ้าได้ พอลิเมอร์เสริมแรง    พอลิเมอร์ชนิดผสม พอลิเมอร์ชนิดหลายตัวร่วม  
  คม. 678 การตรวจวิเคราะห์พอลิเมอร์ 3 (3-0-9)  
  เทคนิคที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของพอลิเมอร์ การตรวจหาน้ำหนัก โมเลกุล ความหนืด การประยุกต์ใช้เทคนิคทางสเปกโตรสโคปี เทคนิคการกระเจิงและหักเหของรังสี หลักการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  การวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อน คุณสมบัติทางกล และคุณสมบัติทางไฟฟ้า  
  คม. 775 เทคโนโลยีการขึ้นรูปขั้นสูงของพอลิเมอร์ 3 (3-0-9)  
  วิชาบังคับก่อน  คม. 675
ขั้นตอนในกระบวนขึ้นรูปวัสดุพอลิเมอร์ การเตรียมวัสดุ เทคนิควิธีที่ใช้ในการขึ้นรูป ได้แก่ การหล่อ การเป่า การฉีด การรีดกลิ้ง การเคลือบ การอัดรีด การขึ้นรูปร้อน การอัดแบบชนิดหมุน การขึ้นรูปเส้นใย ปัญหาที่พบในกระบวนการขึ้นรูปและแนวทางแก้ไข  ศึกษาและดูงานนอกสถานที่
 
  คม. 776 พอลิเมอร์ในทางการแพทย์ 3 (3-0-9)  
  วิชาบังคับก่อน  คม. 675
ชนิดและข้อกำหนดของพอลิเมอร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ คุณลักษณะทางกายภาพ และทางเคมี ปฏิกิริยาระหว่างระบบต่างๆ ในร่างกายกับวัสดุพอลิเมอร์ที่ใช้ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ ใช้งานของพอลิเมอร์ ความก้าวหน้าในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์ประเภทนี้
 

  3.6 Petrochemistry  
  CM 666 Advanced Petrochemical Processes 3  
  Petroleum Exploration and Drilling, Cracking, Reforming, and Isomerization Processes for Petrochemical Productions, Selection of Homogeneous Catalysts and Heterogeneous Catalysts, and Optimized Conditions for Petrochemical Processes and Development of Petrochemical Processes in the Future.  
  CM 667 Separation Process in Petrochemical Industries 3  
  Physical Chemistry of Multiphase Components in Petrochemical Industries, Mass Transfer of Gases and Liquids, Computation and Design of Extraction, Fractional Distillation, and Gas Adsorption Processes and Advanced Separation Technologies in Commercial Scale.  
  CM 668 Special Topics in Applied Chemistry 3  
  Recent Interesting Topics in Inorganic Chemistry  
  CM 766 Chemical Reactor Design 3  
  Chemical kinetics, Types of Chemical Reactors, Compartments and Features of Various Chemical
Reactors, Basic Concepts in Chemical Reactor Operation, Thermodynamic  and  Kinetic
Evaluation  for Design and Selection of Chemical Reactors in Different  Chemical  Processes.
 

  3.7 หมวดวิชาเคมีอุตสาหกรรม  
  คม. 685 อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเลียม 1 3 (3-0-9)  
  กระบวนการผลิต การออกแบบกระบวนการผลิตและการจัดการในระบบอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเลียม การประกันคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีสาขาต่างๆ ในอุตสาหกรรม เคมีและปิโตรเลียม สถานการณ์ของอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเลียมในประเทศไทย แนวโน้มการพัฒนา อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเลียมในอนาคต  
  คม. 686 เทคนิคการจัดการและการประกันคุณภาพ 3 (3-0-9)  
  พื้นฐานการวิเคราะห์ต้นทุนเชิงกิจกรรม การประเมินความเสี่ยงด้านเคมี ข้อกำหนด กฎระเบียบมาตรฐาน ประกาศที่เกี่ยวข้อง การสืบค้นการใช้คอมพิวเตอร์  วิธีปฏิบัติที่ดีในขบวนการผลิต  ระบบการควบคุม คุณภาพในความปลอดภัยแนวใหม่  การควบคุมคุณภาพและการเฝ้าระวัง  
  คม. 785 อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเลียม 2 3 (3-0-9)  
  เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอนุพันธ์ รวมถึงอุตสาหกรรมเคมีบางชนิด โดยเน้น กระบวนการเบื้องต้น และรายละเอียดของการปฏิบัติการ  

  4 วิทยานิพนธ์    
  คม. 800 วิทยานิพนธ์ 18  
  การทำวิจัยภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  
     
  back Page 1   2   3    
back2top
ประกันคุณภาพ
download
b
ติดต่อเรา
 
TU
 
TU-Sci
 
E-Office
 
TU Mail
 
Class Web
 
TUReg