TU
dome rangsit
switch
หน้าแรก chemistry
เกี่ยวกับภาควิชาเคมี
หลักสูตร
บุคลากร
งานวิจัย
ข่าว ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมนักศึกษา chemistry department
 

news of us  
arrow ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2557 คุณสมบัติให้ดูตามในไฟล์แนบ
-"โดยหากเป็นนักศึกษาเก่า ต้องนำสมุดคู่มือกิจกรรมแนบมาพร้อมใบสมัครประกอบการพิจารณา ในกรณีที่
ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่มีการทำกิจกรรมใดๆ ให้ตัดสิทธิ์การขอทุน"
-"หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา ขอให้แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้ใส่ซองปกปิดแยกมาต่างหาก เพื่อให้
กรรมการสอบสัมภาษณ์ใช้ประกอบการพิจารณา"  ส่งเอกสารที่คุณปทุมทิพย์ ห้องภาควิชาเคมี
File1, File2, File3 [18/7/57] new
 
arrow เชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิชาปัญหาพิเศษทางเคมี ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 9:00 เป็นต้นไป
รายละเอียดตารางกำหนดการตามไฟล์ที่แนบ
[20/3/57]
 
arrow กำหนดการสอบปลายภาควิชา SC172 [7/3/57]  
arrow หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (พ.ศ.2555)  
arrow หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (พ.ศ.2556)  
arrow นักศึกษารุ่นก่อนปีการศึกษา 2556 ที่ยังไม่จดทะเบียนวิชา TU110, TU120 และ TU130 สามารถจดทะเบียน
วิชาดังกล่าว และได้รับหน่วยกิตตามฉบับหลักสูตรที่ศึกษา
[28/11/56]
 
arrow โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดี) รับสมัครนักศึกษารับทุนเพิ่มเติมจำนวน 3 ทุน
หมดเขต 13 ธันวาคม น
ี้ [28/11/56]
 
     
     
  บางส่วนของหน้าภาษาไทยอาจแสดงผลไม่ถูกต้องเมื่อดูด้วย IE8 !! [9/9/2552]  

ประกันคุณภาพ
Download
b
ติดต่อเรา
 
TU
 
TU-Sci
 
E-Office
 
TU Mail
 
Class Web
 
TUReg
 
sar_qa
border
etiquette
fb
 
AmazingCounters.com
Bravia televisions