TU
dome rangsit
switch
หน้าแรก chemistry
เกี่ยวกับภาควิชาเคมี
หลักสูตร
บุคลากร
งานวิจัย
ข่าว ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมนักศึกษา chemistry department
 

news of us  
arrow เชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิชาปัญหาพิเศษทางเคมี ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 9:00 เป็นต้นไป
รายละเอียดตารางกำหนดการตามไฟล์ที่แนบ
[20/3/57] new
 
arrow กำหนดการสอบปลายภาควิชา SC172 [7/3/57]  
arrow หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (พ.ศ.2555)  
arrow หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (พ.ศ.2556)  
arrow นักศึกษารุ่นก่อนปีการศึกษา 2556 ที่ยังไม่จดทะเบียนวิชา TU110, TU120 และ TU130 สามารถจดทะเบียน
วิชาดังกล่าว และได้รับหน่วยกิตตามฉบับหลักสูตรที่ศึกษา
[28/11/56]
 
arrow โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดี) รับสมัครนักศึกษารับทุนเพิ่มเติมจำนวน 3 ทุน
หมดเขต 13 ธันวาคม น
ี้ [28/11/56]
 
arrow มูลนิธิการศึกษา เชล 100 ปี มอบทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หมดเขต 2 ธันวาคม นี้
[28/11/56]
 
arrow หัวข้องานวิจัยสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 [21/11/56]  
arrow คณะอาจารย์ภาควิชาเคมี ร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ ณ Ho Chi Minh University  
of Industry ประเทศเวียดนาม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และขยายความร่วมมือในด้านวิชาการต่อไป [5/11/56]
 
     
     
  บางส่วนของหน้าภาษาไทยอาจแสดงผลไม่ถูกต้องเมื่อดูด้วย IE8 !! [9/9/2552]  

ประกันคุณภาพ
Download
b
ติดต่อเรา
 
TU
 
TU-Sci
 
E-Office
 
TU Mail
 
Class Web
 
TUReg
 
sar_qa
border
etiquette
fb
 
AmazingCounters.com
Bravia televisions