ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย อโณทัยไพบูลย์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี
จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง “อัลกอริธึมใหม่สำหรับการสร้างชุดคำสั่งให้ได้ผลดีที่สุดสำหรับเครื่องจักรควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบ 5 แกน”
11[16]