อาจารย์ ดร. สุรภา เทียมจรัส อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเยี่ยม
จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง “กรอบงานสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบริบท ด้วยเทคนิคการผสมผสานข้อมูลจากโครงข่ายเซ็นเซอร์ร่างกาย”
10[16]