ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสน่ห์ ทองรินทร์  อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์
ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 ด้านสังคมศาสตร์
จากผลงาน เรื่อง “TIMET : รูปแบบ กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ”
8[16]