กลับหน้าแรก

ดอกหางนกยุงไทย ออกดอกในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน  พบมากบริเวณแนวถนนพิทักษ์ธรรม