มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง
ในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

                เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๗๕ แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ในปี  ๒๕๕๒โดยมีรายละเอียดการจัดงานกิจกรรม ดังนี้

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)

 

กิจกรรม

วัน / เดือน/ ปี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

๑. การจัดทำและเผยแพร่ตราสัญลักษณ์การสถาปนา มธก. ๗๕ ปี และคำขวัญในวาระครบรอบปีที่ ๗๕ แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

ธันวาคม ๒๕๕๑

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทุกศูนย์การศึกษา

    มหาวิทยาลัยได้ออกแบบตราสัญลักษณ์ ๗๕ ปี มธก. ขึ้น เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบของสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์ และการสัญลักษณ์ของคำขวัญ “๗๕ ปี ธรรมศาสตร์ สร้างชาติ สร้างธรรม” ในรูปแบบและขนาดต่าง ๆ แจกจ่ายให้แก่นักศึกษา บุคลากรศิษย์เก่า และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ นอกจากนี้ สำหรับคำขวัญ จะเผยแพร่ในรูปแผ่นป้ายไวนิลตามศูนย์การศึกษา  ต่าง ๆ

๒. กิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมธรรมศาสตร์ ”

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
(๗.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ มธ.ศูนย์รังสิต)

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม
(โทร.๐๒-๖๑๓-๓๘๒๐-๕)

- กิจกรรมปลูกต้นไม้ ๗๕ ต้น ณ  บริเวณทิศเหนือของอาคารศูนย์บริการวิชาการ
- การเสวนา เรื่อง “นานาทัศนะปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมใน เมืองไทย” และการแสดง  นิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมแพทย์โดม ๒ ชั้น ๒ คณะแพทยศาสตร์

๓. การปลูกต้นไม้ใหญ่
๗,๕๐๐ ต้น

มกราคม ๒๕๕๒

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต และผู้บริหารทุกศูนย์การศึกษา

    เพื่อสร้างความร่มรื่นและสภาวะแวดล้อมที่ดีตามแนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยเชิญชวนศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันรณรงค์ปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ให้ได้อีกจำนวน ๗,๕๐๐ ต้น ในศูนย์การศึกษาทั้ง ๔ แห่งของมหาวิทยาลัย โดยจะได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ใหญ่เป็น ระยะ ๆ ในศูนย์การศึกษาทุกศูนย์ เพื่อเป็นมรดกสำหรับศูนย์การศึกษาทุกแห่งของมหาวิทยาลัยให้มีความร่มรื่น เขียวขจีสำหรับการจัดงาน ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนาใน พ.ศ. ๒๕๗๕

๔. การจัดทำเข็มที่ระลึก ๗๕ ปี มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

มกราคม ๒๕๕๒

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล

    จัดทำเข็มที่ระลึกติดปกเสื้อขนาดประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร เพื่อแจกจ่ายให้แก่ อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคน เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระสำคัญดังกล่าวคนละ ๑ ชิ้น โดยแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทั้ง ๕,๖๐๐ คน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๒ และจะได้แจกให้แก่กรรมการสมาคมธรรมศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าในเครือทุกสมาคมด้วย

๕. กิจกรรม “กองทุน ๗๕ ปี ธรรมศาสตร์ ๗๕ ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์”
 

ธันวาคม ๒๕๕๑- วันที่ ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๕๒

สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
(โทร.๐๒-๖๑๓-๓๗๗๗)

   วัตถุประสงค์เพื่อประชาคมธรรมศาสตร์ ศิษย์เก่า ตลอดจนนิติบุคคล และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป บริจาคเงินเพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาธรรมศาสตร์ที่เรียนดี หรือขาดแคลนทุนทรัพย์

 

๖.โครงการบริจาคโลหิต ๗๕๐,๐๐๐ ซีซี

มกราคม- ธันวาคม ๒๕๕๒

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และฝ่ายการนักศึกษา

  เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ และศิษย์เก่าตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตสำหรับสภากาชาดไทย โดยผ่านโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้จำนวนโลหิตที่บริจาครวมกัน ๗๕๐,๐๐๐ ซีซี ในปีสำคัญแห่งการสถาปนาเพื่อแสดงความสามัคคี เสียสละ และความรักต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันของธรรมศาสตร์

๗. การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “วิกฤตการณ์เศรษฐกิจของเอเชีย: แนวทางการแก้ไขปัญหาและทางออกสำหรับประเทศไทย” (ณ คณะรัฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์)

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒

สถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษาฯ มธ.
(โทร. ๐๒-๕๖๔-๕๐๐๐-๓)

 

๘.การปาฐกถา “๖๐ ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ ๑
โดย  ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒
(เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์)

คณะเศรษฐศาสตร์
(โทร. ๐๒-๒๒๔-๑๓๕๕, ๐๒-๖๑๓-๒๔๐๔ หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่www.econ.tu.ac.th/ seminar)

   เป็นการปาฐกถาเกี่ยวกับการมองเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจผ่านมุมมอง ๑๓ นักคิดไทย เนื่องในวาระครบรอบ ๖๐ ปีของคณะเศรษฐศาสตร์ และเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๗๕ ของการสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

๙. โครงการอบรมวิชาการ “Smart Practice in Trauma”
(ณ ห้องประชุมสโมสร ชั้น ๔ อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์)

 

วันที่ ๒๑-๒๓ มกราคม ๒๕๕๒

ศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มธ.

 

๑๐. โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม “เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพแบบปฏิบัติได้จริง”
(Effective and Practical Presentation Techniques)

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มธ.
(โทร. ๐๒-๕๖๔-๕๐๐๐-๓)

  
  

๑๑. การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การศึกษาไทย ปัญหาอยู่ที่ไหน”

๓๐ มกราคม ๒๕๕๒
(เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ ตึกอเนกประสงค์ ๑)

วิทยาลัยสหวิทยาการ ร่วมกับ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม

 

๑๒. กิจกรรมในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสห-วิทยาการสังคมศาสตร์
(ณ มธ. ศูนย์ลำปาง)

มกราคม ๒๕๕๒

วิทยาลัยสหวิทยาการ

 

๑๓. การประชุมนานาชาติ
The 7th Korea Forum “Understanding Korea and Korean Studies: Its Past and Present”

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

โครงการเกาหลีศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มธ.
(สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ฯ โทร. ๐๒-๕๖๔-๕๐๐๐-๓)

 

๑๔. วันทรงดนตรี

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม และวงดนตรี TU BAND

 

๑๕. งานวันปกรณ์ ๒๕๕๒ และพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑
(ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม  โรงแรมปริ๊นพาเลซ  กรุงเทพฯ))

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิ      ศ. ปกรณ์ อังศุสิงห์
( คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โทร. ๐๒-๖๑๓-๒๕๐๓, ๐๒-๙๘๖-๘๓๒๔)

 

๑๖. การปาฐกถา “๖๐ ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ ๒
โดย ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
(เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์)

คณะเศรษฐศาสตร์
(โทร. ๐๒-๒๒๔-๑๓๕๕, ๐๒-๖๑๓-๒๔๐๔ หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่www.econ.tu.ac.th/ seminar)

   เป็นการปาฐกถาเกี่ยวกับการมองเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจผ่านมุมมอง ๑๓ นักคิดไทย เนื่องในวาระครบรอบ ๖๐ ปีของคณะเศรษฐศาสตร์ และเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๗๕ ของการสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

๑๗.โครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ในจังหวัดลำปาง หลักสูตร “พระสงฆ์ผู้นำการพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน”

วันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

มธ.ศูนย์ลำปาง และ
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม

   เพื่อถวายความรู้แด่พระสงฆ์ อันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๒ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

๑๘. การเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหาร
(ณ มธ.ศูนย์พัทยา)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๒

วิทยาลัยนวัตกรรม
(โทร.๐๒-๖๑๓-๓๑๑๕-๖
กด ๒)

 

๑๙. การทำบุญเลี้ยงพระและการจัดสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสวันครบรอบปีที่ ๑๒ แห่งการก่อตั้งวิทยาลัยนวัตกรรม

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

วิทยาลัยนวัตกรรม
(โทร.๐๒-๖๑๓-๓๑๑๕-๖
กด ๒)

 

๒๐. โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม “การคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลเชิงปฏิบัติ สู่การเปลี่ยนรูปแบบใหม่ของมุมมองหรือแนวคิด”

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มธ.
(โทร. ๐๒-๕๖๔-๕๐๐๐-๓)

 

๒๑. การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๒
เรื่อง “New  approach for research on emerging and reemerging diseases of Thailand”

วันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

คณะสหเวชศาสตร์

 

๒๒. การสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "ฟื้นเมืองเก่าให้ชีวิต : ประสบการณ์จากญี่ปุ่นถึงเมืองไทย"
(ณ ห้องประชุมประภาศน์อวยชัย ชั้น 4 มธ. ท่าพระจันทร์)

วันที่ ๒๓-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(โทร. ๐๒-๖๑๓-๒๕๐๓, ๐๒-๙๘๖-๘๓๒๔)

 

๒๓. งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Challenging in Advanced Implant Surgery in The New Era”

วันที่ ๒๔-๒๕กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
(ณ โรงแรมรามาการ์เด้น)

คณะทันตแพทยศาสตร์

 

๒๔. การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเคมี ในหัวข้อ “Moving Forward in the Era of Climate Change”

วันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๕๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) มธ. และคณะวิศวกรรม-
ศาสตร์ (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) Tokyo Institute
of Technology

 

๒๕. การแสดงโขนธรรมศาสตร์ ๗๕ ปี มธก.

 

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๒
 (เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ มธ.ท่าพระจันทร์)

สถาบันไทยคดีศึกษา และมูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(สถาบันไทยคดีศึกษา โทร. ๐๒-๖๑๓-๓๒๐๑-๕)

     เพื่อเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และฟื้นฟูการแสดงนาฏศิลป์ขั้นสูงของไทย และร่วมเฉลิมฉลองในวาระ ๗๕ ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง โดยจัดการแสดงโขนธรรมศาสตร์สามตอนคือ ตอนชูกล่องดวงใจ  ตอนสีดาลุยไฟ  และตอนพระรามครองเมือง

๒๖.การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๕ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง “การจัดการปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเยาวชน”

วันที่ ๑๖-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒
(เวลา ๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัย       จุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ)

คณะพยาบาลศาสตร์
(โทร. ๐๒-๙๘๖-๙๒๑๓)

 

๒๗. โครงการสัมมนาวิชาการ ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มีนาคม ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(โทร. ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๕๕๐๒)

 

๒๘. โครงการอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง “การวางแผนยุทธศาสตร์”

มีนาคม ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(โทร. ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๕๕๐๒)

 

๒๙. โครงการบริการวิชาการ เพื่อสังคม “เทคนิคการพูด”
(Speaking Techniques)

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มธ.
(โทร. ๐๒-๕๖๔-๕๐๐๐-๓)

 

๓๐. การปาฐกถา “๖๐ ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ ๓
โดย พระสุบิน ปณีโต และ
ดร. ครูชบ ยอดแก้ว

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒
(เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์)

คณะเศรษฐศาสตร์
(โทร. ๐๒-๒๒๔-๑๓๕๕, ๐๒-๖๑๓-๒๔๐๔ หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่www.econ.tu.ac.th/ seminar)

   เป็นการปาฐกถาเกี่ยวกับการมองเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจผ่านมุมมอง ๑๓ นักคิดไทย เนื่องในวาระครบรอบ ๖๐ ปีของคณะเศรษฐศาสตร์ และเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๗๕ ของการสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

๓๑. การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ เรื่อง “พันธุศาสตร์...แก้วิกฤตพลังงานชาติ”
(เวลา ๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ อาคารบรรยายรวม ๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต)

วันที่  ๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(โทร.๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐
ต่อ ๒๐๑๔)

 

๓๒. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนทั่วประเทศไทยของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(โทร. ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๕๕๐๒)

 

๓๓. โครงการอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง “การแปลงยุทธศาสตร์และจัดทำงบประมาณ โครงการพัฒนาสังคม”

เมษายน ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(โทร. ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๕๕๐๒)

 

๓๔. งาน “วันสังคมสงเคราะห์โลก ประจำปี ๒๕๕๒”

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร่วมกับ หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ต่างๆ
(โทร. ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๕๕๐๒)

 

๓๕. การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับชาติ
ครั้งที่ ๕ (EU-Thailand National Intervarsity Debate Championship 2009) ณ มธ.ท่าพระจันทร์

วันที่ ๒๕-๒๘ เมษายน ๒๕๕๒

ชุมนุมปาฐกถาภาษาอังกฤษ  มธ. ร่วมกับ คณะกรรมการสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

   เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๓๐ ปี สหภาพยุโรป-อาเซียน และเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๗๕ แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

๓๖. การปาฐกถา “๖๐ ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ ๔
โดย ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒
(เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์)

คณะเศรษฐศาสตร์
(โทร. ๐๒-๒๒๔-๑๓๕๕, ๐๒-๖๑๓-๒๔๐๔ หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่www.econ.tu.ac.th/ seminar)

   เป็นการปาฐกถาเกี่ยวกับการมองเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจผ่านมุมมอง ๑๓ นักคิดไทย เนื่องในวาระครบรอบ ๖๐ ปีของคณะเศรษฐศาสตร์ และเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๗๕ ของการสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

๓๗. การสัมมนาเวทีวิชาการสัญจร ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวข้อ “๔๐ ปี แห่งการมีส่วนร่วมในสังคมของบัณฑิตอาสาสมัคร”
( ณ จังหวัดลำปาง และ จังหวัดขอนแก่น)

 

เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๒

สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
(โทร.๐๒-๖๑๓-๓๖๐๔)

 

๓๘. โครงการสัมมนาวิชาการ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารนโยบายและสวัสดิการสังคม

พฤษภาคม ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(โทร. ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๕๕๐๒)

 

๓๙. โครงการอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง “การเขียนและวิเคราะห์โครงการพัฒนา"

พฤษภาคม ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(โทร. ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๕๕๐๒)

 

๔๐. โครงการสัมมนาวิชาการภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

พฤษภาคม ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(โทร. ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๕๕๐๒)

 

๔๑.โครงการงานฉลอง ๒๐๐ ปีวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท
    - การสัมมนาทางวิชาการด้านสนธิสัญญาและการต่างประเทศ เรื่อง “สนธิสัญญาและการต่างประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว: ผลสืบเนื่องจากสยามเก่าสู่โลกาภิวัตน์

พฤษภาคม ๒๕๕๒

สถาบันไทยคดีศึกษา
(โทร. ๐๒-๖๑๓-๓๒๐๑-๕)

 

๔๒. การประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี ๒๕๕๒

วันที่ ๑๓-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒
(ณ โรงแรมดุสิตลากูน่า จังหวัด ภูเก็ต)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์  (โทร.๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๒๐๑๔)

 

๔๓.โครงการสัมมนาวิชาการ สาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ

พฤษภาคม ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(โทร. ๐๒-๖๑๓-๒๕๒๒, ๐๒-๖๑๓- ๒๕๑๗)

 

๔๔. การปาฐกถา “๖๐ ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ ๕
โดย รศ. ชูศักดิ์ ภัทรกุลวนิชย์

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒
(เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์)

คณะเศรษฐศาสตร์
(โทร. ๐๒-๒๒๔-๑๓๕๕, ๐๒-๖๑๓-๒๔๐๔ หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่www.econ.tu.ac.th/ seminar)

   เป็นการปาฐกถาเกี่ยวกับการมองเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจผ่านมุมมอง ๑๓ นักคิดไทย เนื่องในวาระครบรอบ ๖๐ ปีของคณะเศรษฐศาสตร์ และเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๗๕ ของการสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

๔๕. โครงการอบรมทักษะการทำงานอาสาสมัคร “จิตอาสา” เพื่อสังคมให้แก่นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มิถุนายน ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(โทร. ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๕๕๐๒)

 

๔๖. โครงการสัมมนาวิชาการภาควิชาการพัฒนาชุมชน

มิถุนายน ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(โทร. ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๕๕๐๒)

 

๔๗. การจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ รักชาติ รักโลก: Art Nation Earth”

มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๒

คณะศิลปกรรมศาสตร์
(โทร ๐๒-๖๙๖-๖๓๑๐)

      เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้เกิดความตระหนักในปัญหาต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศและในโลก โดยผ่านมุมมองส่วนบุคคลของศิลปินแขนงต่างๆ และเพื่อเผยแพร่งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อประชาคม

๔๘. การสัมมนาวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ
“เหลียวหลังแลหน้า:   ๔๐ ปี บัณฑิตอาสาสมัคร”

มิถุนายน ๒๕๕๒

สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
(โทร.๐๒-๖๑๓-๓๖๐๔)

 

๔๙. นิทรรศการ เรื่อง “ธรรมศาสตร์ที่เรารัก และภาพแห่งความทรงจำ”
(ณ โถงหอสมุดปรีดี พนมยงค์  มธ. ท่าพระจันทร์ และหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ. ศูนย์รังสิต)

มิถุนายน ๒๕๕๒

สำนักหอสมุด
(โทร.๐๒-๖๒๓-๓๕๐๗)

 

๕๐. โครงการจัดทำวารสารธรรมศาสตร์ ฉบับพิเศษ

มิถุนายน ๒๕๕๒

งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย สำนักงานบริหารการวิจัย
(โทร. ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๑๘๑๘-๙)

   เพื่อรวบรวมผลงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่มีคุณค่าลงตีพิมพ์เผยแพร่ โดยเนื้อหาประกอบด้วย บทความวิชาการที่คัดสรรจากวารสารธรรมศาสตร์ที่ผ่านมา ๔ บทความ และบทความวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิอีก ๔ บทความ

๕๑. การปาฐกถา “๖๐ ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ ๖
โดย ศ. รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๒
(เวลา ๙.๓๐-๑๑.๐๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์)

คณะเศรษฐศาสตร์
(โทร. ๐๒-๒๒๔-๑๓๕๕, ๐๒-๖๑๓-๒๔๐๔ หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่www.econ.tu.ac.th/ seminar)

   เป็นการปาฐกถาเกี่ยวกับการมองเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจผ่านมุมมอง ๑๓ นักคิดไทย เนื่องในวาระครบรอบ ๖๐ ปีของคณะเศรษฐศาสตร์ และเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๗๕ ของการสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

๕๒. การจัดทำหนังสือ
ที่ระลึก ๗๕ ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “สำแดงศาสตร์ ประกาศธรรม”

มิถุนายน ๒๕๕๒

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลและศูนย์หนังสือ มธ.
(ศูนย์หนังสือ มธ. โทร
๐๒-๖๑๓-๓๘๙๐-๙)

   หนังสือ “สำแดงศาสตร์ ประกาศธรรม” เป็นบทร้อยกรองของคุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ “ธรรม” และ “ศาสตร์” ต่าง ๆ ที่มีการศึกษาในมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองกับทั้งเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย ประกอบกับการร้อยเรียงภาพ สี แสดงความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยตั้งแต่การสถาปนามาจนปัจจุบัน

๕๓. นิทรรศการถาวรและแสดงประวัติความเป็นมาและประวัติศาสตร์ช่วงสำคัญของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

มิถุนายน ๒๕๕๒

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ และหอจดหมายเหตุ มธ.
(หอจดหมายเหตุ มธ.
โทร. ๐๒-๖๑๓-๓๘๔๐-๑)

  เพื่อนำเสนอนิทรรศการถาวรในส่วนที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญส่งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยตามลำดับเวลา เพื่อเผยแพร่ต่อชาวธรรมศาสตร์และต่อสังคมไทย ในช่วงสัปดาห์แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

๕๔. กิจกรรมสัปดาห์แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองครบรอบ ๗๕ ปี

วันที่ ๒๔-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๒
(ณ หอประชุมใหญ่และหอประชุมศรีบูรพา)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณบดีทุกคณะ และองค์กรนักศึกษากับสภานักศึกษา และกลุ่มกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา

   จัดกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมการอภิปราย และการแสดงบนเวที กิจกรรมทางศาสนา ตลอดจนกิจกรรมรำลึกถึงการสถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

๕๕. การสัมมนา เรื่อง “การประชุมวิชาการข่ายงานการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๒”
(ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค)

วันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒

วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   
ธนบุรี   วิทยาลัยนวัตกรรม
(วิทยาลัยนวัตกรรม  โทร.๐๒-๖๑๓-๓๑๑๕-๖
กด ๒)

 

๕๖. งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ๗๕ ปี

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๒
(เวลา ๗.๐๐ น. ณ บริเวณ
ด้านข้างหอประชุมใหญ่ และหอประชุมศรีบูรพา มธ.ท่าพระจันทร์)

คณะกรรมการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย

 

๕๗. งานกาลาดินเนอร์
 ๗๕ ปี มธก.

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๒
(เวลา ๑๙.๐๐ น.)

สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์

        มีการแสดงดนตรีของวงดนตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยจะได้มีการจำหน่ายบัตรให้แก่ศิษย์เก่าและผู้สนใจ เพื่อหารายได้สมทบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของมหาวิทยาลัยและของสมาคมธรรมศาสตร์

๕๘. โครงการอบรมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์รายภูมิภาค ครั้งที่ ๑

กรกฎาคม ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(โทร. ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๕๕๐๒)

 

๕๙. โครงการอบรมนักสังคมสงเคราะห์ เรื่อง “Case Management”

กรกฎาคม ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร่วมกับ องค์การ UNICEF
(โทร. ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๕๕๐๒)

 

๖๐. โครงการสัมมนาวิชาการ ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

กรกฎาคม ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (โทร. ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๕๕๐๒)

 

๖๑. โครงการอบรมการใช้ภาษามือ นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

กรกฎาคม ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ศูนย์ลำปาง
(โทร. ๐๕๔-๒๖๘๗๐๑-๘ )

 

 

๖๒. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ: บนเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

กรกฎาคม ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
(โทร. ๐๕๔-๒๖๘๗๐๑-๘ )

 

๖๓. การปาฐกถา “๖๐ ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ ๗
โดย รศ. ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๒
(เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์)

คณะเศรษฐศาสตร์
(โทร. ๐๒-๒๒๔-๑๓๕๕, ๐๒-๖๑๓-๒๔๐๔ หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่www.econ.tu.ac.th/ seminar)

   เป็นการปาฐกถาเกี่ยวกับการมองเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจผ่านมุมมอง ๑๓ นักคิดไทย เนื่องในวาระครบรอบ ๖๐ ปีของคณะเศรษฐศาสตร์ และเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๗๕ ของการสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

๖๔. งานธรรมศาสตร์วิชาการ และ Open House

สิงหาคม ๒๕๕๒

คณะต่างๆ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัย และสำนักทะเบียนและประมวลผล

   กำหนดจัดการแนะนำหลักสูตรทุกประเภท ทุกระดับ และแนว                ทางในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย-
ธรรมศาสตร์ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยจะจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์รังสิต เป็นเวลา ๓ วัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะให้นักเรียนมัธยมศึกษาจากทุกโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสเข้าชมกิจกรรมในครั้งนี้

๖๕. โครงการอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง “การบริหารโครงการสวัสดิการเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ”

สิงหาคม ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(โทร. ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๕๕๐๒)

 

๖๖. โครงการอบรมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์รายภูมิภาค ครั้งที่ ๒

สิงหาคม ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ร่วมกับ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(โทร. ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๕๕๐๒)

 

๖๗. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Furniture Design in the Idea of Ecological Issue”
(ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ)

วันที่ ๑๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (โทร.๐๒-๙๘๖-๙๔๓๔, ๐๒-๙๘๖-๙๖๐๕-๖)

    นำการบรรยาย โดย Senior Lecturer Peter Anderson จาก Konstfack University  College of Arts, Craft & Design, Stockholm, Sweden

๖๘. การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “การประชุมวิชาการการศึกษาด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง    ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒(ณ ห้อง TCC Auditorium  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.ศูนย์รังสิต)

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
(โทร.๐๒-๙๘๖-๙๔๓๔, ๐๒-๙๘๖-๙๖๐๕-๖)

   

๖๙. การปาฐกถา “๖๐ ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ ๘
โดย ศ. ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์

วันที่ ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๕๒
(เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์)

คณะเศรษฐศาสตร์
(โทร. ๐๒-๒๒๔-๑๓๕๕, ๐๒-๖๑๓-๒๔๐๔ หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่www.econ.tu.ac.th/ seminar)

   เป็นการปาฐกถาเกี่ยวกับการมองเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจผ่านมุมมอง ๑๓ นักคิดไทย เนื่องในวาระครบรอบ ๖๐ ปีของคณะเศรษฐศาสตร์ และเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๗๕ ของการสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

๗๐. การประชุมวิชาการนานาชาติ

กันยายน ๒๕๕๒

สำนักหอสมุด
(โทร.๐๒-๖๒๓-๓๕๐๗)

 

๗๑. การประชุมระดับโลกด้านทันตกรรมป้องกัน
ครั้งที่ ๙
The Ninth World Congress on Preventive Dentistry
(ณ จังหวัด ภูเก็ต)

วันที่ ๗-๑๐ กันยายน ๒๕๕๒

คณะทันตแพทยศาสตร์
(โทร ๐๒-๙๘๖-๙๒๑๓-๙ ต่อ ๗๑๕๐)

 

๗๒. โครงการอบรมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์รายภูมิภาค ครั้งที่ ๓ และ ๔

กันยายน ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ร่วมกับ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(โทร. ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๕๕๐๒)

 

๗๓. โครงการสัมมนาวิชาการของภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

กันยายน ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  (โทร. ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๕๕๐๒)

 

๗๔. การปาฐกถา “๖๐ ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ ๙
โดย รศ. ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

วันที่ ๒๑ กันยายน  ๒๕๕๒
(เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์)

คณะเศรษฐศาสตร์
(โทร. ๐๒-๒๒๔-๑๓๕๕, ๐๒-๖๑๓-๒๔๐๔ หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่www.econ.tu.ac.th/ seminar)

   เป็นการปาฐกถาเกี่ยวกับการมองเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจผ่านมุมมอง ๑๓ นักคิดไทย เนื่องในวาระครบรอบ ๖๐ ปีของคณะเศรษฐศาสตร์ และเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๗๕ ของการสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

๗๕. โครงการสัมมนาวิชาการของภาควิชาการพัฒนาชุมชน

กันยายน ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  (โทร. ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๕๕๐๒)

 

๗๖ .งานครบรอบ 10 ปี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

 

ตุลาคม ๒๕๕๒

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
(โทร.๐๒-๙๘๖-๙๔๓๔, ๐๒-๙๘๖-๙๖๐๕-๖)

 

๗๗ .การสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Language and Language Teaching)

ตุลาคม ๒๕๕๒

สถาบันภาษา
(โทร.๐๒-๖๙๖-๖๐๐๓-๕)

 

๗๘. โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระหว่างประเทศสำหรับนักวิชาการ/ นักปฏิบัติ

ตุลาคม ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร่วมกับ ICSD Asia Pacific branch และ International Social Work Journal ประเทศอังกฤษ
(โทร. ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๕๕๐๒)

 

๗๙. โครงการค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ตุลาคม ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(โทร. ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๕๕๐๒)

 

๘๐. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ด้วยกระบวนการละคร ของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ตุลาคม ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ศูนย์ลำปาง
(โทร. ๐๕๔-๒๖๘๗๐๑-๘ )

 

๘๑. การปาฐกถา “๖๐ ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ ๑๐
โดย รศ. ดร. เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
(เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์)

คณะเศรษฐศาสตร์
(โทร. ๐๒-๒๒๔-๑๓๕๕, ๐๒-๖๑๓-๒๔๐๔ หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่www.econ.tu.ac.th/ seminar)

   เป็นการปาฐกถาเกี่ยวกับการมองเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจผ่านมุมมอง ๑๓ นักคิดไทย เนื่องในวาระครบรอบ ๖๐ ปีของคณะเศรษฐศาสตร์ และเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๗๕ ของการสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

๘๒. การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 6th Asia-Pacific  Drying Conference (ADC 2009)

วันที่ ๑๙-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

คณะวิศกรรมศาสตร์ (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่อง   กล) มธ. เป็นเจ้าภาพร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

      เพื่อให้นักวิชาการจากทั่วโลกในสาขาพลังงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอบแห้งได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยการจัดประชุมนี้จะเวียนการจัดทุกปีในประเทศต่างๆ ในย่านเอเชีย-แปซิฟิค

๘๓. งานวันสังเคราะห์แห่งชาติ

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีอื่นๆ
(โทร. ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๕๕๐๒)

 

๘๔. โครงการอบรมทักษะการทำงานอาสาสมัคร “จิตอาสา” เพื่อสังคมให้แก่นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ตุลาคม ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(โทร.๐๒-๖๑๓-๒๘๒๕)

 

๘๕. งานดนตรีไทยอุดมศึกษา       ครั้งที่ ๓๗ และงานสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรม ๗๕ ปี มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

พฤศจิกายน ๒๕๕๒

 

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายการนักศึกษา
กองงานศูนย์รังสิต และสถาบันไทยคดีศึกษา

       มธ. เป็นเจ้าภาพงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๗  ซึ่งจะมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศส่งวงดนตรีไทยของทุกสถาบันเข้าร่วม เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระการสถาปนา ๗๕ ปี มธก. ทั้งนี้ กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องกับงานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันลอยกระทง ณ ศูนย์รังสิต โดยจะจัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกันและมีระยะเวลา ๓-๕ วัน เพื่อให้เป็นกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงศักยภาพและความสามารถของนักศึกษาธรรมศาสตร์และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศในวาระสำคัญของมหาวิทยาลัย

๘๖. การบรรยายธรรม

พฤศจิกายน ๒๕๕๒

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม และชมรมจริยธรรม (โทร.๐๒-๖๑๓-๓๘๒๐-๕)

 

๘๗.การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบันหัวข้อ เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน”

พฤศจิกายน ๒๕๕๒

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

 

    เพื่อแสดงศักยภาพในทางวิชาการในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ประจักษ์แก่สังคมในวาระดังกล่าว

๘๘. การปาฐกถา “๖๐ ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ ๑๑
โดย รศ. ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๒
(เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์)

คณะเศรษฐศาสตร์
(โทร. ๐๒-๒๒๔-๑๓๕๕, ๐๒-๖๑๓-๒๔๐๔ หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่www.econ.tu.ac.th/ seminar)

   เป็นการปาฐกถาเกี่ยวกับการมองเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจผ่านมุมมอง ๑๓ นักคิดไทย เนื่องในวาระครบรอบ ๖๐ ปีของคณะเศรษฐศาสตร์ และเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๗๕ ของการสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

 

๘๙. การประชุมวิชาการนานาชาติ  International Symposium of Engineering

วันที่ ๒๖-๒๗พฤศจิกายน ๒๕๕๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์

      

๙๐. งานมหกรรมคนพิการสากล

วันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
(โทร. ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๕๕๐๒)

 

 

๙๑ .งานวันธรรมศาสตร์

วันที่ ๑๐ ธันวาคม
(เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สนามฟุตบอล มธ. ท่าพระจันทร์)

สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

     กิจกรรมรำลึกและงานชุมนุมศิษย์เก่าที่จะได้กลับมาเยือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบสถาปนา ๗๕ ปี โดยจะมีกิจกรรมบนเวทีที่สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมวิชาการ ตลอดทั้งวัน  โดยเฉพาะในคืนวันที่ ๙ ธันวาคม มีรายการถ่ายทอดทางโทรทัศน์แพร่ภาพไปยังศิษย์เก่าทั่วประเทศเนื่องในวันธรรมศาสตร์ ๗๕ ปี อีกด้วย

๙๒ .โครงการค่ายสังคมสงเคราะห์วิชาการสัญจรแก่นักเรียนมัธยม ของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 

ธันวาคม ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(โทร. ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๕๕๐๒)

 

๙๓ .โครงการอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง “การวางแผนยุทธศาสตร์”

ธันวาคม ๒๕๕๒

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(โทร. ๐๒-๖๑๓-๒๘๒๕)

 

๙๔. การปาฐกถา “๖๐ ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ ๑๒
โดย ศ. ดร. อัมมาร สยามวาลา

วันที่ ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๕๒
(เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์)

คณะเศรษฐศาสตร์
(โทร. ๐๒-๒๒๔-๑๓๕๕, ๐๒-๖๑๓-๒๔๐๔ หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่www.econ.tu.ac.th/ seminar)

   เป็นการปาฐกถาเกี่ยวกับการมองเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจผ่านมุมมอง ๑๓ นักคิดไทย เนื่องในวาระครบรอบ ๖๐ ปีของคณะเศรษฐศาสตร์ และเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๗๕ ของการสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

 

๙๕.การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗  “แม่โดมเกมส์”

วันที่ ๒๒ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๓
(ณ ศูนย์กีฬา มธ. ศูนย์รังสิต)

อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ผู้บริหารทุกคณะ/ หน่วยงาน บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา มธ. ทั้งหมด

       เพื่อประกาศศักยภาพทางด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และพัฒนานักกีฬาธรรมศาสตร์ให้มีความเข้มแข็งทางด้านพลานามัย และได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญซึ่งจะมีนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศจำนวน ๑๓๗ แห่งเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า ๔,๐๐๐ คน ภายใต้คำขวัญของกีฬามหาวิทยาลัยครั้งนี้ว่า “มธก. ๗๕ ปี สามัคคี ที่แดนโดม” โดยจะมีการหยุดการเรียนการสอนทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวด้วย


               
ทั้งนี้  การจัดทำหนังสือที่ระลึก ๗๕ ปี ธรรมศาสตร์ “สำแดงศาสตร์ประกาศธรรม” โดย นายเนาวรัตน์   พงษ์ไพบูลย์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบในระยะต่อไป