ข้อมูลหน่วยงาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
รายงานประจำปี/รายงานอื่น ๆ
ระเบียบ/ประกาศ-แบบฟอร์ม/คู่มือ
กิจกรรม
Knowledge Management
บุคลากร/ผลงานดีเด่นด้านการวิจัย
 
 
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การเสนอขอทุนวิจัย
งานวันนักวิจัย มธ.
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Thammasat International Journal of Science and Technology
วารสารธรรมศาสตร์
Thammasat Review
TTF AWARD
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ.
(TU-RAC)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
การเสนอขอทุนวิจัย
 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
 
ระเบียบงบคลัง
 
- ระเบียบ มธ. ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2549
- ระเบียบ มธ. ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)
   
 
ระเบียบกองทุนวิจัย มธ.
 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2548
การเสนอขอทุน ประจำปี 2553
 
ทุนวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย มธ.
 
ประกาศเปิดรับ
 
- บันทึกเวียนประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัย
- ทุนวิจัยทั่วไป
- ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม
- ทุนวิจัยสถาบัน
- ทุนวิจัยสิ่งประดิษฐ์
- ขั้นตอนการจัดสรรทุนวิจัยทั่วไปตามเกณฑ์ ก.พ.ร.
   
 
ประกาศจัดสรร
 
- ผลการจัดสรรทุนวิจัย มธ. (ทุนวิจัยทั่วไป, สถาบัน) ครั้งที่ 1
- ผลการจัดสรรทุนวิจัย มธ. (ทุนวิจัยทั่วไป) ครั้งที่ 2
- ผลการจัดสรรทุนวิจัย มธ. (ทุนวิจัยทั่วไป) ครั้งที่ 3
- ผลการจัดสรรทุนวิจัย มธ. (ทุนวิจัยทั่วไป, ทุนวิจัยสถาบัน) ครั้งที่ 4
- ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม
- ผลการจัดสรรทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   
 
แบบฟอร์ม
 
- แบบเสนอโครงการวิจัยทั่วไป
- แบบเสนอโครงการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- แบบเสนอโครงการวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่
- แบบเสนอโครงการวิจัยสถาบัน
- แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
- แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าผลงานวิจัย (ทุนวิจัยทั่วไป, สถาบัน, สิ่งประดิษฐ์)
- แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าผลงานวิจัย (สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
- แบบฟอร์มประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
- แบบฟอร์มประเมินคุณภาพผลงานวิจัย
ทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
 
ประกาศเปิดรับ
 
- ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2555
   
 
ประกาศจัดสรร
แบบฟอร์ม
   
การเสนอขอทุน ประจำปี 2554
 
ทุนวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย มธ.
 
ประกาศเปิดรับ
 
- บันทึกเวียนประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัย
- ทุนวิจัยทั่วไป
- ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
- ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1
- ทุนวิจัยสถาบัน
- ทุนวิจัยสิ่งประดิษฐ์
- ขั้นตอนการจัดสรรทุนทั่วไปตามเกณฑ์การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
- ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2
- ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2
   
 
ประกาศจัดสรร
 
- ผลการจัดสรรทุนวิจัย มธ. (ทุนวิจัยทั่วไป, สถาบัน, สิ่งประดิษฐ์) ครั้งที่ 1
- ผลการจัดสรรทุนวิจัย มธ. (ทุนวิจัยทั่วไป) ครั้งที่ 2
- ผลการจัดสรรทุนวิจัย มธ. (ทุนวิจัยทั่วไป) ครั้งที่ 3
- ผลการจัดสรรทุนวิจัย มธ. (ทุนวิจัยสถาบัน) ครั้งที่ 4
- ผลการจัดสรรทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
- ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1
   
 
แบบฟอร์ม
 
- แบบเสนอโครงการวิจัยทั่วไป
- แบบเสนอโครงการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- แบบเสนอโครงการวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่
- แบบเสนอโครงการวิจัยสถาบัน
- แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
- แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าผลงานวิจัย (ทุนวิจัยทั่วไป, สถาบัน, สิ่งประดิษฐ์)
- แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าผลงานวิจัย (สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
- แบบฟอร์มประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
- แบบฟอร์มประเมินคุณภาพผลงานวิจัย
   
 
ทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
 
ประกาศเปิดรับ
ประกาศจัดสรร
แบบฟอร์ม
 
 
 
Copyright @ 2010
สำนักงานบริหารการวิจัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18  ถนนพหลโยธิน  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12121  โทรศัพท์ 0-2564-4440 - 79 ต่อ 1815 - 1819   โทรสาร 0-2-564-3937

OFFICE  OF  RESEARCH  ADMINISTRATION.  Thammasat University - Rangsit Campus,  Tel. (662)564-4440 - 79 ext. 1815 - 9 Fax. (662) 564 - 3937
E-mail : turesearch@yahoo.com   เว็บไซต์ : www.tu.ac.th/org/research