คณะรัฐศาสตร์

สาขาวิชาการปกครอง
3303030013นาย อัครวิทย์ ขันธ์แก้ว
3303030070นาย วีระพล พุ่มอิ่มผล
3303030088นาย เผชิญ มานะสะสม
3303030278นาย ณรงค์ เทพเสนา
3303030294นาย ธัญลักษณ์ เหลืองวิสุทธิ์
3303030310นาย กิติพงค์ เวชมาลีนนท์
3303030336นาย อนุสรณ์ ตันโชติกุล
3303030351นาย วีระพล วงษ์ประเสริฐ
3403030061นาย สมชาย แจ้งศรี
3503010856พันตำรวจโท อุทัย ชุ่มทอง
3503011516นาย อัคราดร ปัญญาเพ็ญ
3503030177นาย เกียรติศักดิ์ สำเภาเงิน
3603030036นาย ทวิชาติ นิลกาญจน์
3603030051นางสาว อรวรรณ มีรักษา
3603030077พันตรี ชำนาญ สุวรรณฉวี
3603030168นาย จิตรกร จุติ
3603030275นาย วรัตม์ มาประณีต
3703010730นาย วิสิษฐ ตันศิริ
3703011050ร้อยตำรวจเอก นพดล นิลมานนท์
3703011068นาง ทัศนีย์รัตน์ แววสว่างวงศ์
3703011084พันตำรวจโท จีระศักดิ์ จินตานนท์
3703011134นาย ชุมศักดิ์ กฤษณะดิลก
3703011191นาย สมคิด เลิศชนะเรืองฤทธิ์
3703011340นาย อำนาจ พนมยงค์
3703011381นาย ธานี สุโชดายน
3703030035นาย ประจักษ์ พันธ์ชูเพชร
3803010010พันตำรวจโท ดีชัย พาณิชย์
3803010028พันตำรวจโท วีระ สุขเกษม
3803010036นาย วรวิทย์ เมฆนพรัตน์
3803010044นาย อมรพงศ์ วิชิตะกุล
3803010051นาย ไพโรจน์ ถัดทะพงษ์
3803010069นาย วิรัตน์ ตรียกูล
3803010077นาง สุธีรา จิวะสันติการ
3803010085นางสาว สุกัญญา ศิริโภคากิจ
3803010093พันตำรวจโท สิริศักดิ์ เอี่ยมสำอางค์
3803010101นาย จำลอง เณรแย้ม
3803010119นาย วสันต์ ศิโรรัตน์วิศิษฐ์
3803010127นาง อวยพร พรรัตนพิทักษ์
3803010135นาย จิระศักดิ์ สกุลทหาร
3803010143พันตำรวจโท พูนสมบัติ ภูรัต
3803010150พันตำรวจโท ธีระเดช พัฒนพิศิษฐ์
3803010168นาย บุญทวี กัลยา
3803010176นาง ศิรินันท์ รักขติวงศ์
3803010184พันตำรวจโท กำพล ไชยคำวัง
3803010192นาย เกรียงศักดิ์ เกียรติเวชช์
3803010200นาย วิรัช อนุชปรีดา
3803010218นางสาว ปัฑมากาญจน์ เชียรธานรักษ์
3803010226นาย ปรีชา สุวรพงษ์
3803010234นาย สุรพล ดิษยะกมล
3803010242นาย สามชาย พนมขวัญ
3803010275นาย เริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์
3803010283นาย ดำรงค์ วรศะริน
3803010291นาย ถาวร จันทร์กล่ำ
3803010309นาย พงศ์ธรรม สุวรรณกุล
3803010317นาย ไตรวุฒิ ศรีวรรณยศ
3803010325นาย ถาวร เชยพันธุ์
3803010333พันตำรวจโท สุธรรม ชาติอาษา
3803010341นางสาว จารุวรรณ รัศมิทัต
3803010358นาย เกษม กาเตจ๊ะ
3803010366นาย วัยวัฒน์ อารีราษฎร์
3803010374พันตำรวจตรี มาโนช มีสกุลคุณ
3803010382นาย พยนต์ สุวรรณสม
3803010390พันตำรวจเอก สุรพล โคจรสวัสดิ์
3803010408นาง จรรยา คำมา
3803010416นาย มนัส คำมา
3803010424นาย กิตติ เพียรพึ่งอาตม์
3803010432นาย สมชาย รุ่งรักษ์
3803010457นาย สงกรานต์ ทะแกล้วพันธุ์
3803010465นาย ณรงค์กร ดวงพิกุล
3803010473นาย วิทยา เจริญศรี
3803010481นาย วรเดช ซื่อตรง
3803010499นาย ภาคิน สมมิตร
3803010507นาย ช่อชัย ตันติศิรินทร์
3803010549นาง สุรนิตย์ อ่องฬะ
3803010564นาย จรัล จันทราช
3803010572นาย สว่าง ไชยวุฒิ
3803010598นาย สันติ เจนใจ
3803010606นาย สุพิชญ์ มีสุวรรณ
3803010614นาย มงคล ถูกนึก
3803010622นาย กิติศักดิ์ เฮงษฎีกุล
3803010630นาง เฉลิมพรรณ ศรีธัญรัตน์
3803010648นาย เอนก พูลสงค์
3803010655นาย ศิริชัย พฤติยะนันต์
3803010663นาย ไพศาล ช. ศิริสนธิ
3803010671นาง สุมลมาลย์ ธีระเกตุ
3803010689นาย มาโนช วัชระศุภร
3803010713นาย อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์
3803010721นาย ปกรณ์ นภาเหมินทร์
3803010739นาย ธนู บุญเลิศ
3803010747นาย เกียรติศักดิ์ ประนุช
3803010754นางสาว ขนิษฐา ปุณณะหิตานนท์
3803010762นาย ประเวช สุขพอดี

สาขาวิชาการระหว่างประเทศและการทูต
3303030427นาย ธวัช ขวัญจิตร์
3303030435นางสาว จารุสุดา เรืองสุวรรณ
3303030476นางสาว ปิยนุช สนั่นเสียง
3303030484นาง ชื่นชีวา จันทโรทัยไพจิตร์
3303030526นางสาว สมใจ ตะเภาพงษ์
3303030575นาง ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี
3403030608พันโท ชยันต์ เดชศร
3503030466นาย บัญชา ยืนยงจงเจริญ
3603030440นางสาว ชลิดา สุขทน
3603030614นาย กิตติชัย สิงหะ
3703030225นาย ธโสธร ตู้ทองคำ

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
3303010304นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์
3303030617นาย นิพนธ์ ฉอ้อม
3303030633นางสาว ศิริพร ชูเชิดศักดิ์
3303030641นางสาว ดุจดาว เจริญผล
3303030690นาย วิษณุ วาสานนท์
3303030708นาย อนุชา เหล่าอุดม
3303030757นางสาว สุชีลา มัธยมจันทร์
3303030765นาย พนม วาสนะสมสิทธิ์
3303030773นาย สมชัย เลิศประสิทธิพันธ์
3303030781พันโท สมศักดิ์ เกิดสุขผล
3303030864นางสาว เยาวลักษณ์ กุลพานิช
3303030872นางสาว พัฒนจิตต์ วรพิสิษฐ์
3303030914นางสาว วันดี จีนสวัสดิ์
3403010444นาง สุภาเพ็ญ วงษ์รัตนโต
3403030723นาย ณรงค์ วุ่นซิ้ว
3403030806นางสาว จักรินทร์ เด่นแพทย์ชรางกูร
3403030897นางสาว มนต์ทิพย์ บวรนิรมาณ
3503030516นาย รัฐณภงศ์ เรืองขจร
3503030649นาย สุริยัน ณรงค์กูล
3503030714นางสาว ฉวีวรรณ จินดานิน
3503030755นางสาว สมจินต์ ไชยงาม
3503030813นาย พัฒนพงษ์ ศิริวัฒนานุกุล
3603030796นางสาว พัชรินทร์ ประกิจฤทธานนท์
3603030838พันจ่าอากาศเอก พูลศักดิ์ ตะนะวิลัย
3603030846นาย ปิยะนันท์ พันธุ์ชนะวาณิช
3603030929นาย บุรินทร์ กู้ตลาด
3603030978นางสาว กาญจนี พันธุมวนิช
3603030994นางสาว สิริลักษณ์ วัฒนสินธุ์
3603031018นางสาว รวีวรรณ มาสุปรีดิ์
3603031182นาย ฉัตรนุชัย สมบัติศรี
3703010409นาย ทวี ประจวบลาภ
3703030407นางสาว นันทพร หาญวิทยสกุล
3703030415นางสาว ยอดขวัญ รุจนกนกนาฏ
3703030423นาย สมศักดิ์ สมจินตนา
3703030449นางสาว ทวิดา กมลเวชช
3703030472นาย วีระพงษ์ ไกรวิทย์
3703030555นางสาว สัจจพร กุศลวงศ์
3703030563ร้อยตำรวจตรี ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ
3803010911นาย วิจิน โชลิตกุล
3803010929นาย เกษม สุมนพันธุ์
3803010937นาย สุพจน์ ศักดิ์พิบูลย์จิตต์
3803010945นาย รุ่งเรือง สุทธายวงศ์
3803010952นางสาว ฤดีรัตน์ ชีพสุทธา
3803010960พันเอก ชุมพล เกลียวสัมพันธ์ใจ
3803010978พันเอก วิทยา จินตนานุรัตน์
3803010986นาง สุคนธา ซิมตระการ
3803010994นางสาว สิริพร สุโกศล
3803011000นาย ปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์
3803011018นาง ไพฑูรย์ พงษ์เกษร
3803011026นางสาว กรรณิการ์ ปาลสุข
3803011034นาย เมธา จิตติชานนท์
3803011042นาย ประนัย วณิชชานนท์
3803011067เรืออากาศเอก อุตส่าห์ บริสุทธิ์
3803011075นาย ทนงศักดิ์ ศโรภาส
3803011083นาย ธีระชาติ คงศิริวรกูล
3803011091นาย นิรัตน์ พงศาธิรัตน์
3803011109พันเอก กวี ประเคนรี
3803011117นางสาว พยุง พันสุทธิรางกูร
3803011133นางสาว สุวรรณวดี ชุติกุล
3803011141นาย คนึง คงสมจิตต์
3803011158นาย เจริญศิลป์ เภกะนันทน์
3803011166นาง ดวงพร อังศุภูติพันธ์
3803011174นาย ก้องเกียรติ อัครประเสริฐกุล
3803011182นาย สันต์ชัย ล้อมณีนพรัตน์
3803011190นาย วันชัย ผดุงศุภไลย
3803011208นาย ศุภชัย สมเจริญ
3803011216นาย วีรพล ศรีเลิศ
3803011224นาย ดุษฎี สาริกบุตร
3803011232นาง พรรณเพ็ญ คุณวพานิชกุล
3803011240พันตำรวจโท ชูชีพ พันธุ์พานิช
3803011257พันตำรวจโท วรพจน์ สุนทรภัค
3803011273นางสาว ยุพา เทียนซ้อน
3803011281นาย อรรถ แพทยังกุล
3803011299นาย วัชรา พรหมเจริญ
3803011307นาย สิทธิกร ลุประสิทธิ์
3803011315นาย วิบูลย์ แก้วเชื้อ
3803011323นาย จตุรงค์ พานิชกุล
3803011331นาง เสาวนีย์ โขมพัตร
3803011349นาย สุเทพ กาญจนสุข
3803011356นาย ฉัตร พจน์กระจ่าง
3803011364นาย เทอดศักดิ์ กรรณสูต
3803011372นาย จิรธร ปุญญฤทธิ์
3803011380นาย สุรินทร์ เสถียรมาศ
3803011398พันเอก เผด็จการ จันทร์เสวก
3803011406นาย อรรณพ องศุลาภะ
3803011414นาย นรชัย หาญคำภา
3803011422พันเอกหญิง ชกานาฏ จันทรวงศ์
3803011430นาย นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว
3803011448นาย สิริวัฒน์ แสงสุวรรณโต
3803011455นาง รำเพย วิศวกรรม
3803011463นางสาว เจริญศรี สธนนิศกุล
3803011471 พลตำรวจตรี นิสสัย บุญศิริ
3803011489นาย นพดล สะวิคามิน
3803011497นาย อากาศ บำรุงชีพ
3803011505นาง พิมพ์ผกา รังษีภโนดร
3803011513นาย ประสิทธิ์ โอสถานนท์
3803011521นาย นันทศักดิ์ พูลสุข
3803011539นาย วิภาคย์ ธนรัช
3803011554นาง ภานุมาตี สมุทรคีรี
3803011562พันตำรวจเอก ชเลฏฐ์ ธนะศรีสืบวงศ์
3803011570พันตำรวจโท สมศักดิ์ ปทุมารักษ์