คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยา
3506610264นาย โสภณ ศรีเวียง
3506610686นางสาว วิลาสินี ลิมปิชัยพงษ์
3606520058นางสาว ยุวดี แตงอ่อน
3606520066นางสาว ปาริฉัตร กาฬกาญจน์
3606520116นางสาว จุฑาพร สุวรานนท์เกียรตินิยมอันดับ 2
3606520173นางสาว ลักษณาวดี บุญลักษณ์
3606520199นางสาว ปุณณา อิสโม
3606520215นางสาว สิริลักษณ์ เจริญสลุง
3606610024นางสาว ทิพย์บรรเลง เลอเลิศภักดีเกียรตินิยมอันดับ 2
3606610032นางสาว อาภาพรรณ คุ้มเปลี่ยน
3606610040นางสาว ศรัณยา กิจดุสิตพงษ์เกียรตินิยมอันดับ 2
3606610057นางสาว สุภวรรณ กรเพ็ชร์เกียรตินิยมอันดับ 2
3606610065นางสาว พัชรินทร์ มโนพิเชฐวัฒนา
3606610073นางสาว กฤติกา หล่อวัฒนวงศ์
3606610081นาย ปราโมช ไตรจักรภพ
3606610099นางสาว ยลรวี อภิสิทธิ์ภูวกุล
3606610115นางสาว กมลทิพย์ จารุพฤฒินันท์เกียรตินิยมอันดับ 1
3606610123นางสาว สุภาพรรณ จิระอานนท์
3606610131นางสาว ไศลวันต์ เลิศศิริสัมพันธ์
3606610149นางสาว สุกัญญา สุขเจริญไกรศรี
3606610156นางสาว ศรัณย์ธร บุญเสริมเกียรตินิยมอันดับ 2
3606610180นางสาว พรรษวดี สวัสดิรักษ์
3606610198นาย ธวัชชัย รุ่งโรจน์ชนาทิพย์
3606610206นาย วิรัช เวสสุกรรมานุกูล
3606610222นาย โสภณ จตุทิพย์สมพล
3606610230นาย สมเกียรติ เกียรติสันติกุล
3606610289นาย เจษฎา ศรีอมรศักดิ์
3606610297นาย เอกพล ฉันทนะสานนท์
3606610339นางสาว ฟารีดา ไทกุล
3606610354นางสาว ประสงค์ ถึงแสง
3606610362นางสาว เจิดสุดา จันทร์สิริสถาพร
3606610370นาย ประยุทธ์พล แสงงาม
3606610388นางสาว ปิยะวรรณ ลดาวงศ์วิวัฒน์
3606610396นางสาว ณฐิตา ฉันทโรจน์ศิริ
3606610412นางสาว ฐิตา นันทวิสุทธิ์
3606610420นางสาว พนิดา หวังวงศ์ชัย
3606610438นางสาว ปานรวี ภัครวิวงศ์
3606610446นางสาว ศศิกมล ศุจิธรรม
3606610461นางสาว จิตติสุดา เลาหบุตร
3606610479นาย เดชสมรรถ ปิณฑะดิษ
3606610487นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ พิมเสน
3606610511นางสาว สิรินทรา ธรรมพิทักษ์
3606610529นางสาว ฐปนีย์ ตั้งจิตภักดีสกุลเกียรตินิยมอันดับ 2
3606610537นางสาว อรนภัส วิมลสัจจารักษ์
3606610545นาย ณัฐภูมิ มหามนตรี
3606610552นางสาว อริยา คุ้มภัย
3606610560นางสาว ศมาภรณ์ วรพรรณโสภาค
3606610578นาย ไพสิฐ อัศวนิเวศน์
3606610586นาย ปรัญชัย นิรมลโสภากุล
3606610594นางสาว นวรัตน เอี่ยมเกรียงไกร
3606610628นางสาว อุไรรัตน์ ตั้งคุปตานนท์
3606610636นางสาว รินทร สุขีอมฤต
3606610644นาย สำเนา บัวแย้ม
3606610685นาย ชาตรี ทับละม่อม
3606610909นางสาว ปาริฉัตร กรเกษม
3606610933นางสาว สิริกัญญา แก้วพ่วงเสก
3606610941นางสาว ปรียาภรณ์ ศรีทัย
3606610958นางสาว ปริยดา ทีมสุวรรณ
3606610966นางสาว พรศรี อภิชลติ
3606611014นางสาว ปนัดดา อินทราวุธ
3606611048นางสาว วรนาฏ ลือวรรณ
3606611089นางสาว ธนินธร โชควัฒนา
3606611139นางสาว สายทิพย์ ปิยะพงษ์
3606611238นางสาว สุพรรณา ประทุมวัน
3606611246นางสาว เปีย ทวีทรัพย์
3606611444นางสาว สิริพัชร์ เปรมัษเฐียร
3606611469นาย เอกวีร์ ฉายประกายแก้ว
3606611527นางสาว ปัทมา เกตุอ่ำ
3606611725นางสาว มุกดา โขบุญญากุล
3606611808นางสาว จรินทร์ทิพย์ แก้วกล่ำ
3606611931นาย พรชัย คำบุญรัตน์
3606611980นางสาว ศิริสุข พรหมพินิจ
3606612004นางสาว ทัตยา ชื่นราม
3606612046นางสาว ธนียา จันทร์ศรี
3606612103นางสาว วราภรณ์ วัฒนาภิรมย์
3606612228นางสาว จันทิรา กิจตาลัยเกียรตินิยมอันดับ 2
3606612269นางสาว จริมา ทองสวัสดิ์
3606612624นางสาว มิ่งขวัญ โปษยะนุกูล
3606612921นางสาว ปราณี ธนกำธร
3606613077นาย บุญชัย ธนรัฐเศรษฐ์
3606613184นางสาว พีรนุช สุรทานนท์
3606614430นางสาว ณัฏฐ์กมล จุฑาภัทร

สาขาวิชาประวัติศาสตร์
3506612807นางสาว จิริสุดา มาติกานนท์
3606520017นางสาว อรพรรณ เชื้อวงศ์
3606520025นางสาว สิริกมล บุญเจริญ
3606520223นางสาว ปิยะรัตนา จันทร์สุนทร
3606520231นาย สำเริง พนาวัลย์
3606610859นางสาว กุญชรี พูลวิวัฒน์ชัยการ
3606610867นางสาว พนาวัลย์ เจียมพุก
3606610875นางสาว กติกา เทพสุทธินันท์
3606610917นางสาว ปิยะฉัตร คำคล้าย
3606610974นาย วสิษฐ์ ด้วงสงค์
3606611261นางสาว อุมาพร อนุรักษ์ศรีทอง
3606611360นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ ตันติธีระกร
3606611667นางสาว สุชีรา จินตวร
3606611865นางสาว ศุภมาศ ศิลารักษ์
3606611964นางสาว เกษสุณีย์ สุนทราวัฒนา
3606611998นาย บรรพต วงศ์วิศวะกร
3606612244นางสาว วราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์เกียรตินิยมอันดับ 2
3606612301นางสาว เสาวลักษณ์ ต้องรักชาติ
3606612582นางสาว ยุวดี ชื่นใจดี
3606612723นางสาว สุรีย์ ชูราศรี
3606612814นางสาว จุฑามาศ ประมูลมาก
3606612871นางสาว ทิพวรรณ ประสิทธิ์แสงอารีย์
3606612897นางสาว นีรนุท นุกูลเอื้ออำรุง
3606612954นางสาว มลฤดี แซ่ลิ้ม
3606613036นางสาว สิริกันยา บุษปะเวศ
3606613093นางสาว นฤมล โอฬารอุ้มบุญ
3606613408นาย ขจรเดช หล่อทรัพย์คง
3606613606นางสาว ศิริพร ถาวรเพิ่มพูนวงศ์
3606613630นางสาว วรรณภา อัศวโกสินชัย
3606613689นางสาว แก้วตา ไกรอาบ
3606613747นางสาว วิทิดา วัฒนกุล
3606613945นางสาว อาทิมา เพ็ญโรจน์
3606614166นางสาว จริยา รวมพล
3606614331นางสาว อินทิรา จิกุลเจริญพร
3606614356นางสาว นิรมล ฤทธิ์อุยานนท์
3606614489นางสาว ดวงพร เชี่ยวชาญชูสกุลเกียรตินิยมอันดับ 2
3606614505นางสาว เอมอร เอื้อเมธิยางกูล

สาขาวิชาภาษาศาสตร์
3606610925นาย มงคล สัมปัตยานนท์
3606611030นางสาว ศรีสุดา รัชต์พิมพานนท์
3606611063นางสาว อุทัยรัตน์ สุทธิบูรณ์เกียรตินิยมอันดับ 2
3606611071นางสาว ดวงกมล จนาศิลป์
3606611337นางสาว วรัญชลี สุวรรณโกตา
3606611436นางสาว นันทิกา จุลกศิลป์
3606611477นางสาว อังคณา อังกินันทน์
3606611535นาย สิทธา พหลภิญโญ
3606611550นางสาว นภาพร จงเจริญศิริ
3606611873นางสาว วรรณวไล คุรุวิชญา
3606611907นางสาว สาทิพย์ ก้าวกุลธนกิจ
3606612194นางสาว วรากร อภิสุขไพศาล
3606612277นางสาว ชณิวรรณ สุขนิรันดร์วงษ์
3606612327นางสาว ญาดานุช เตมียศิลปิน
3606612434นางสาว ประภากมล พลธี
3606612442นางสาว วงศ์ทิพา ธัญยนพพร
3606612459นางสาว สุนทรี เฉลิมแสนยากร
3606612467นางสาว ธีรดา รัตนประยูร
3606612756นางสาว กฤษดา ศรีสุข
3606612764นางสาว ชนิดาพร จิระศิริวัฒน์
3606612806นางสาว โรสิตา ณ ลำพูน
3606612889นางสาว เนติมา เพชรทองคำ
3606613051นางสาว พรรณี วีระเทียนชัย
3606613168นางสาว ฉวีรัตน์ หันชัยเนาว์
3606613259นางสาว น้ำทิพย์ เปรมศิริศักดิ์
3606613432นางสาว ศศิธน อภิชาตบุตร์
3606613440นางสาว พรภัทร อมรศุภรศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ 1
3606613549นางสาว นิธิมา วงษ์ฮับซี
3606613556นางสาว ดวงแข วิเศษสมบัติ
3606613648นางสาว พัธนี ลีนะวัตเกียรตินิยมอันดับ 2
3606613655นางสาว ดวงทิพย์ เจริญรุกข์
3606613663นางสาว ดีนา คทาพิทักษ์
3606614026นางสาว วิลาวัลย์ ทองชีวงค์
3606614109นางสาว วิชุดา วาณิชยพงศ์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3406611966นางสาว พรรณผอร สรรพโส
3406613723นางสาว อุษาวดี ประทีปเสน
3506520026นางสาว นุชรี คำคง
3506611502นางสาว ณิยพรรณ วัฒนาสันดาภรณ์เกียรตินิยมอันดับ 1
3506612591นางสาว สุภารัตน์ กาญจน์วีระโยธิน
3506612708นางสาว เพ็ญนภา ตะวันแสงอร่าม
3506612898นางสาว ณิชยา จงวัฒนา
3506613029นางสาว นุสรา อารมย์เสรี
3506613383นาย คำรบ อิ่มจำลอง
3606520132นางสาว รจนา เจนวีรวัฒน์เกียรตินิยมอันดับ 1
3606610891นางสาว จิราภรณ์ อยู่วัฒนะ
3606610990 นางสาว เอมวลี อัศวเปรม
3606611097นางสาว สาวิตรี ภัทรธีรานนท์
3606611170นางสาว เพ็ญแข ศักดาเวคีอิศร
3606611287นางสาว สุธิดา บุญเจริญ
3606611352นางสาว เสาวลักษณ์ จริงจังวิสุทธิ์
3606611378นางสาว ชไมภัค ไม้กลัดเกียรตินิยมอันดับ 1
3606611451นางสาว พีรวรรณ ดิสสะมาน
3606611543นางสาว ชุติมา ศรทิพย์
3606611568นางสาว อุสิณี มหาสารคุณ
3606611600นางสาว ทิพวรรณ ทิพย์เสถียรกุล
3606611626นาย ยุทธภูมิ จรรยาจรุงจิต
3606611642นาย เฉลิมเกียรติ ทิพย์ทวีทรัพย์
3606611972นางสาว อภิรดา โล่ห์สุวรรณ
3606612111นางสาว สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
3606612152นางสาว ชวีสา เทียนประเสริฐ
3606612343 นางสาว ณัฐวรา อรรถวรวินิจ
3606612475นางสาว สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา
3606612491นางสาว หทัยชนก จันทรฉายะเกียรตินิยมอันดับ 2
3606612509นางสาว บุษราภรณ์ เทพัฒนพงศ์
3606612566นางสาว สุภัทรา เศรษฐวรวิจิตร
3606612608นางสาว รังสินี ไชยคุณ
3606612657นางสาว เกษณี จตุรงค์พานิชย์
3606612681นางสาว ปิยพร วงษ์ชุ่ม
3606612699นางสาว พิมลยา วงศ์ไวศยวรรณเกียรตินิยมอันดับ 2
3606612715นางสาว ฤชุอร อรรถพรรณ
3606612830นางสาว ปทุมวรรณ นามบุตร
3606612939นางสาว นวรัตน์ ลิมาลัยเกียรตินิยมอันดับ 1
3606612947นางสาว กัญชลิกา จรัสศรี
3606612970นางสาว สุวลักษณ์ ภักดีอักษร
3606612996นางสาว อวยพร สุธาทองไทย
3606613002นางสาว อัญชลี ศรีธนกฤช
3606613044นางสาว ปวีณา สุภัทรบูรณ์
3606613234นางสาว สุจารี สุธีลักษณาพร
3606613275นางสาว อนงค์ ธีระกาญจน์
3606613325นางสาว เบญจมาศ จงมหาศาลชัย
3606613366นางสาว ขวัญเรือน สุขสังวรวงศ์
3606613473นางสาว เพ็ญศรี สุวรรณโณชิน
3606613523นางสาว กัลยา เจตนเมษฐ์
3606613622นางสาว อัญญา ยูถะสุนทร
3606613721นางสาว อารดา ภักดีวนิชพงค์
3606613754นางสาว พิมรา กัมปนาทแสนยากร
3606613796นางสาว เยาวเรศ เมฆราตรีเกียรตินิยมอันดับ 2
3606613820นางสาว รัชนี ลาภธนัญชัยวงศ์
3606613838นาย โอฬาร สกลเดชา
3606613853นางสาว พรรณนิดา สุนอนันต์เกียรตินิยมอันดับ 2
3606613887นางสาว นงนุช เนาวรัตน์
3606613952นางสาว วรวรรณ จุลละโพธิ
3606613978นางสาว ยุวดี พิทักษาไพศาล
3606614042นางสาว ปริสุทธิ์ สดใสเกียรตินิยมอันดับ 2
3606614075นางสาว นิภาพร พงษ์พิษเกียรตินิยมอันดับ 2
3606614083นางสาว พัชรวีร์ ตันประวัติ
3606614273นางสาว ฤทธิยา เตชะเสน
3606614299นางสาว พรวีนัส เกียรติศักดิ์โศรดา
3606614349นางสาว ฐิติรัตน์ ฤกษ์โศภิษฐ์
3606614471นางสาว ธาริณี จันทรมงคล
3606614539นางสาว ทิพย์วัลย์ อนรรฆมณีเกียรตินิยมอันดับ 2
3606614554นางสาว อินทิรา ติรางกูรเกียรตินิยมอันดับ 1

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
3506612096นางสาว พัชราภรณ์ นักการเกียรตินิยมอันดับ 2
3506630015นางสาว วิภาวณีย์ ศิริโก่งธนู
3606520041นางสาว รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย
3606610784นางสาว มัลลินี กิติยาดิศัย
3606611055นางสาว นริสรา แสงสวัสดิกุล
3606611105นางสาว อรทัย คล้ายจันทร์พงษ์เกียรตินิยมอันดับ 2
3606611279นาย สุชาติ สินโพธิ์
3606611386นางสาว เอื้อมพร ธโนภาสสกุล
3606611659นางสาว ศิรินาถ บูรณพงษ์
3606611709นาย ทวีศักดิ์ รักประกอบกิจ
3606611766นางสาว กรรณิกา แก้วศรีสังข์
3606611774นาย ก้องสกล กวินรวีกุลเกียรตินิยมอันดับ 1
3606611915นางสาว พวงแก้ว มาลาจำปี
3606611949นางสาว นพวรรณ รองทอง
3606612129นางสาว วรรณทนา สอาดพันธ์
3606612137นางสาว คณิชยา รอดเรืองศรี
3606612251นางสาว วิภาดา ศุภเสถียร
3606612293นางสาว อัจฉรา ปิติเลิศปัญญา
3606612483นางสาว ศรัญญา หิรัญบูรณะ
3606612558นางสาว สุภาพร มัชฌการุณย์
3606612616นางสาว พัชรา ศีระวัฒนปรีชา
3606612749นางสาว ฐิติยา ลาภสมบัติศิริ
3606612863นางสาว อัมพิกา เงินกอง
3606612913นางสาว อุทุมพร ภักดีวงศ์
3606613010นางสาว กนกวรรณ เมธีกุลเจริญวงศ์
3606613069นางสาว กานดา กุมพล
3606613119นางสาว จันทรช จักรธรานนท์
3606613150นางสาว พิชญา ฝอยหิรัญ
3606613200นางสาว สุภาวดี วรชาตวัฒนากรณ์
3606613580นางสาว สุปราณี ลอลือเลิศ
3606613697นาย ไชยวัฒน์ จันทร
3606613705นางสาว ณฐลิตา แก้วนพรัตน์
3606613739นางสาว มยุรฉัตร เอี่ยมกุล
3606613903นางสาว กรรัฐา สุขมล
3606613937นางสาว อังคณา สุขวิเศษ
3606613994นางสาว จุฑาสิริ ชัยมงคล
3606614067นางสาว พัชราภรณ์ นาแสวง
3606614141นางสาว ฐิติรัตน์ อำไพ
3606614182นางสาว น้ำทิพย์ เครือสนิท
3606614281นางสาว วิรงรอง ศรีพิจารณ์
3606614570นางสาว สาริน พีระบูล

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
3606612392นางสาว ธัญญรัตน์ พงษ์พิทักษ์
3606612400นางสาว สุพัตรา แซ่แต้เกียรตินิยมอันดับ 2
3606612525นางสาว จามรี ลอยมา
3606612574นางสาว จันทิมา โกวิทานุพงศ์
3606612632นางสาว ศิริพร ประสพบุญเกียรตินิยมอันดับ 2
3606612640นางสาว อรุณี ธีระกิตติพงษ์
3606612665นางสาว ทิพวรรณ วงษ์แท่นทอง
3606612780นางสาว ปิยะนันท์ หมั่นเพียรการเกียรตินิยมอันดับ 2
3606612798นางสาว สุวรรณี พรพนารมย์
3606612822นาย ชินฤทธิ์ วัชรเศรษฐกุล
3606612848นางสาว กิตติยา มาศเกษม
3606612855นางสาว เสาวภา งามประมวญ
3606612905นางสาว ธนิยา พวงดอกไม้
3606613127นางสาว ศรีอยุธยา เขียวสุทธิ
3606613143นางสาว สายทิพย์ วรรณสาย
3606613176นางสาว อรอนงค์ เตชะวิจิตรสกุล
3606613226นางสาว กัญญพร เอี่ยมพิชัยฤทธิ์
3606613267นางสาว อรณิศ บุณยประสิทธิ์
3606613283นางสาว ปัทมา หงษ์อุปถัมภ์ไชย
3606613358นางสาว หรรษา ฉัตรโชติธรรม
3606613416นางสาว สุภา สงวนวณิชวงศ์
3606613457นางสาว ณัฐสรัญ จิตรภักดี
3606613614นางสาว ปิยวรรณ พิทักษ์รุ่งโรจน์
3606613770นางสาว รุ่งเรือง บุญยืน
3606613846นางสาว สุภาพร ชัยประสิทธิ์ผลเกียรตินิยมอันดับ 1
3606613861นางสาว ต้องหทัย กันดี
3606613879นางสาว นราภรณ์ คฤหาสน์สุวรรณเกียรตินิยมอันดับ 2
3606613929นางสาว ระพีพรรณ สุจินันท์กุล
3606613960นางสาว ญาณิดา แต่รุ่งเรือง
3606613986นางสาว เบญจมาศ ปัณฑพลังกูรเกียรตินิยมอันดับ 2
3606614018นางสาว นวลวรรณ ธุวรุ่งเรือง
3606614034นางสาว กรกช อรุณพงศ์ไพศาล
3606614091นาย ภาคภูมิ ใจมีอารีเกียรตินิยมอันดับ 2
3606614125นางสาว พัด นิลพันธุ์เกียรตินิยมอันดับ 2
3606614208นางสาว เพ็ญ นพกุลสถิตย์
3606614216นางสาว ดวงพร วงษ์ภักดี

สาขาวิชาภาษาไทย
3506610926 นางสาว ดรุณรัตน์ กวินอนันต์
3506613771นางสาว ธารทิพย์ คำศิริ
3506614266นางสาว ไอรดา สันหกรณ์
3606520074นางสาว ดารณี จิรธนถาวร
3606520082นางสาว สมาภรณ์ แก้วเกลี้ยง
3606520090นางสาว นันวิกา จันทรวงค์
3606610834นางสาว อัญชลี เกิดพันธ์
3606611121นางสาว วรางคณา ศรีกำเหนิดเกียรตินิยมอันดับ 2
3606611428นางสาว วราภรณ์ สุทธิประภาเกียรตินิยมอันดับ 2
3606611691นางสาว ชญานุช วีรสาร
3606611741นางสาว ถนอมทรัพย์ ดีแก่
3606611758นางสาว ลิวัลย์ เกลี้ยงสง
3606612079นางสาว พรพรรณ เสริมพงษ์พันธ์
3606612178นางสาว ศศิผกา วิรชาเกียรตินิยมอันดับ 2
3606612350นาย วีรวัฒน์ วชิรโกวิทย์
3606613028นางสาว เพ็ญศิริ คูณศรี
3606613192นางสาว จิตภินันท์ เกษมสุขมงคล
3606613390นางสาว สายฝน สุธีเวสารัช
3606613531นางสาว ชุลีทร นพรัตน์
3606614257นางสาว ชุติมา ศรีแก้ว
3606614380นางสาว วีระวรรณ ยุวนะเตมีย์
3606614422นางสาว วชิราภรณ์ พฤกษ์สุกาญจน์
3606620023นาย ศักดิ์ดา สำเนียง
3606620064นางสาว อาทิตยา จันรงค์ฤทธิ์
3606620072นางสาว อุษณา รุ่งเอนก

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
3506610967นาย สายัณห์ กอเสถียรวงศ์เกียรตินิยมอันดับ 1
3506610991นาย อภินันท์ ภูประเสริฐเกียรตินิยมอันดับ 2
3506611528นางสาว สุกัญญา สุนทรชื่น
3506611791นางสาว มีนา อมตานนท์เกียรตินิยมอันดับ 1
3506612005นาย คงศักดิ์ เกาฏีระเกียรตินิยมอันดับ 2
3506612146นางสาว คัทยา ก้องวงศ์วณิชเกียรตินิยมอันดับ 2
3506612211นางสาว กนิษฐา สงวนสุขเกียรตินิยมอันดับ 2
3506612252นาย สาธิต อุทัยเกียรตินิยมอันดับ 2
3506613052นาย สิทธิกร สืบชมภูเกียรตินิยมอันดับ 2
3506614175นางสาว สนธยา นนท์ทองเกียรตินิยมอันดับ 2
3606520033นางสาว อุษา เดชลำพอง
3606610818นางสาว ษมานันท์ กิตติจรส
3606610982นางสาว น้ำทิพย์ สุรวิทย์
3606611188นางสาว ศิริพรรณ ปัณฑรมงคล
3606611196นาย อาทิตย์ บุญสินสุข
3606611410นางสาว ฉัตรอมร ลาภวัฒนกิจ
3606611485นางสาว กนกพร ลิ้มสุขสิริ
3606611519นางสาว วิภาภรณ์ หนูเอี่ยม
3606611857นางสาว พนิดา การะเจดีย์
3606612061นาย ชูศักดิ์ ตั้งสกุล
3606612087นาย ถิรภัทร หาญอิทธิฤทธิ์
3606612145นางสาว วราภรณ์ โรจน์ประเสริฐกุล
3606612988นางสาว อรทัย มานะวงศ์สกุล
3606613135นางสาว สราญจิตต์ สถาพรวัฒนากุล
3606613499นางสาว อรทัย โกลิบุตร
3606613812นางสาว พัชรัชฌ์ ภูมิธเนศ
3606614059นางสาว ศวรรยา ทวีวงศ์ทรัพย์เกียรตินิยมอันดับ 1
3606620056นางสาว นิภาพรรณ เปรมฤทธิ์

สาขาวิชาปรัชญา
3506612948นาย สมบัติ ดาวสว่างศิริวิไล

สาขาวิชาการละคอน
3306611637นาย ศักดิ์ดา บุญญวิจิตร์
3506520067นางสาว ชวนพิศ ธีระบุญชัยกุล
3506614688นางสาว ภารวี บุณยประสพ
3606520249นางสาว อุษา กรุแก้ว
3606610792นางสาว ภควดี แสงเพชร
3606610883นางสาว ศริชญา เฮงสมบูรณ์
3606611006นาย สิริรัตน์ บัวหิรัญ
3606611113นางสาว ดวงใจ หิรัญศรี
3606611154นาย ธนวัฒน์ เห็นสว่าง
3606611717นางสาว ณัฐธิดา ชุติเชาวน์กุล
3606611899นางสาว วไลวรรณ คุรุวิชญา
3606612772นางสาว ญาณวรรณ ยังเฟื่องมนต์
3606613713นางสาว นุสรี เลาหวงศ์เพียรพุฒิ
3606613895นางสาว เสาร์วณี จันทร์โรจน์วานิช
3606614000นางสาว ภัทรีนท์ เหลืองไพโรจน์เกียรตินิยมอันดับ 2
3606614133นางสาว บุณฑริก สุขาบูรณ์เกียรตินิยมอันดับ 1
3606614158นางสาว นิตยา ยั่งยืนเกียรตินิยมอันดับ 2
3606614232นางสาว ศรวณีย์ เจริญภัณฑูรณ์
3606614497นางสาว ฐิติพร พันธุ์เสือ

สาขาวิชาภูมิศาสตร์
3606610669นาย ขวัญชัย จันทสร
3606610677นาย ทรงชัย ทองปาน
3606610701นาย วรเวชช์ อ่อนน้อม
3606610719นาย วัฒนชัย นิรันดร
3606610727นางสาว ขนิษฐา เพชรสุขศิริ
3606610735นางสาว วาสนา ตันติอนุภาพ
3606610743นางสาว ยุวดี ทรัพย์บำเพ็ญ
3606610750นาย ฤทธี อนุจรพันธ์
3606610776นางสาว กัลยา ชัยรัตน์

สาขาวิชาภาษาจีน
3606610842นางสาว วรรณพร ชัยฒิพงศ์
3606611147นางสาว ภากร พิชิตสุรกิจ
3606611204นางสาว ดรุณี ภวัครานนท์
3606611303นางสาว ฐิติพร สัมปทานนท์
3606611584นางสาว พรรณทิพา วัฒนากร
3606611618นางสาว อุมาพร ลิมปธนโชติ
3606611634นางสาว รัชนี หรรษกุล
3606611790นางสาว ยุวดี องค์เทียมสัฅฅ์
3606611824นางสาว วันดี รัตนพันธ์
3606612376นางสาว มยุรี ลิ่มเหรียญทอง
3606612673นางสาว แน่งน้อย ร้อยลักษณกานต์
3606613242นางสาว มณีรัตน์ ศุภธรรมวิทย์
3606613317นางสาว จิรนันท์ จิระวรานันท์
3606613671นางสาว วรรณฤทัย เพียรเพิ่มภัทร
3606613911นางสาว สุทธวรรณ วชิรธนุศร
3606614463นางสาว ปิยะมาศ ลาภพรหมรัตน

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
3606520124นางสาว ทิฐิมา สวนชำนิ
3606520140นางสาว วิภา กีบุญมี
3606520157นางสาว ปราณี แอบุตร
3606520181นางสาว วรรณรักษ์ อุตระภิญโญ
3606520256นางสาว ธันยพร เปรมปรี
3606610826นางสาว ลักษณ์รวี แพไชยภูมิ
3606611832นางสาว ฐิติมา ลอยวิรัตน์
3606612533นางสาว อรทัย หฤไชยะศักดิ์
3606612731นาย วีกิจ ธรรมโชติ
3606614265นางสาว ชมนาด บุญอารีย์เกียรตินิยมอันดับ 2

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
3606614307นาย รวิทัต บุณยเกียรติ
3606614315นางสาว วิมลรัตน์ พรหมศรีสวัสดิ์
3606614323นางสาว สุพรรณิการ์ โกมารทัต
3606614364นางสาว จิตรา ธนาโอฬาร
3606614372นางสาว ณัฏฐินี ตั้งเจริญ
3606614398นางสาว รัตนา ภัทรประกฤต
3606614406นางสาว สุภาภรณ์ เกียรติยงชัยเกียรตินิยมอันดับ 2
3606614448นางสาว ดวงกมล โพธิ์ปริสุทธิ์
3606614455นาย ยอดชาย ยมะคุปต์
3606614513นาย นรเศรษฐ์ แซ่เตียวเกียรตินิยมอันดับ 1
3606614521นาย วรพงษ์ เจริญกรกิจ

สาขาวิชาภาษารัสเซีย
3606611782นางสาว จิตอำไพ เมืองสนธิ์
3606613465นาย เพิ่มศักดิ์ แสวงเจริญ
3606614117นางสาว กันยารัตน์ ซือตระกูล