คณะรัฐศาสตร์

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
3603610068นาย ทวีชัย รังสิโสภิณ
3603610530นาย เจนวิทย์ จินดาหลวง
3603610555นาย วัชระ เพชรพรหมศร
3603610589นาย ภูเมฆ สัตยพิพัฒน์
3603610829นาย ชาตรี เพ็ญศรี
3603611108นางสาว วรางคณา รัตนรัตน์
3603611645นางสาว วราภรณ์ เผือกเล็ก
3603611918นาย สราวุธ สุขสวรรค์
3603611942นางสาว จันทร์เพ็ญ ศรีวรเดชไพศาล
3603612502นาย ศุภกฤษณ์ ตันสุธา
3603612668นาย นีร ศรีนิติวรวงศ์
3603612833นาย อลงกรณ์ อรรคแสง
3603612882นาย พรชัย ลาภดำรงกิจ

สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
3403611696นางสาว เกศนี เคนรัง
3503611059นางสาว สิริพันธ์ บุญยัง
3503611323นางสาว บุษกร กสิกิจวรกุล
3503611380นางสาว วนิษฐา แก้วเขียว
3503612131นางสาว ภัทรา หงษ์พร้อมญาติเกียรตินิยมอันดับ 1
3503612917นางสาว รัชนี ตรีรานุรัตน์
3603520143นางสาว ดาริน เงินหมื่น
3603610134นางสาว นฤมล เรืองบุญส่ง
3603610142นาย สาธิน สุนทรพันธุ์
3603610167นาย สุรศักดิ์ สุทธิโอฬาร
3603610175นางสาว ภัทรี จงวัฒนา
3603610209นาย วัฒนา อ่อนพานิช
3603610233นางสาว นฤมล โชติสิงห์
3603610258นาย ธนบดี สุวรรณแสง
3603610282นางสาว พิณรัตน์ จันทร์อำไพ
3603610308นางสาว รพีพรรณ ธัญญสาธุกุล
3603610316หม่อมหลวง สิทธิโชค สวัสดิวัตน์
3603610332นางสาว ปรียานุช เสาะแสวง
3603610357นางสาว พัชรวรรณ วงษ์ไทย
3603610431นาย สันติ์ เดโชดมพันธ์
3603610449นาย พงศ์วริษฐ โสวิทยสกุล
3603610464นาย ธเนศ เมธาวณิชย์กุล
3603610480นางสาว สมกมล เฑียรสิงห์เกียรตินิยมอันดับ 2
3603610506นางสาว นัฐพร แสนพวง
3603610571นางสาว วิไลพรรณ พัฒโร
3603610613นางสาว จรัสวรรณ ศิริรัตน์
3603610639นางสาว จันทรจรัส หัศบำเรอ
3603610647นางสาว อัจฉริยา สุวรรณผลเกียรตินิยมอันดับ 2
3603610654นางสาว วนิตา กุนทีกาญจน์
3603610688นางสาว ปิยะนันท์ สุยสุวรรณ
3603610746นาย ศุภสิทธิ์ ครุฑระเบียบเกียรตินิยมอันดับ 2
3603610753นาย อรรถสิทธิ ปัญจภัทรกุล
3603610779นางสาว อรอุมา แก้วกฤษฎางค์เกียรตินิยมอันดับ 2
3603610811นางสาว กมลรัตน์ กีรติอดิศัย
3603610837นางสาว พัทธิณี พิเศษพงษา
3603610894นาย ประสิทธิ์ ตันมหาสมุทร
3603610902นางสาว ปิยะพร สถาพรชาญชัย
3603610910นาย สรสิทธิ์ ณัฐพันธ์เกียรตินิยมอันดับ 2
3603610928นางสาว สมพร พินิจมงคล
3603610969นางสาว นันทินาถ อมรประสิทธิ์
3603611041นางสาว สรัญญา ติยะวัชรพงศ์
3603611074นางสาว สุพัตรา ภูมิศิริไพบูลย์
3603611116นางสาว วรรณลดา วรุณธร
3603611132นางสาว ดรรชนวรรณ อินทรสุขศรี
3603611140นางสาว จิตติมา จันทร์ตอ
3603611157นางสาว ปิโยรจน์ งามวิไลกร
3603611173นางสาว สุพัตรา รัตนสวัสดิ์
3603611215นางสาว ศิริพันธ์ วงศ์วรชาติกาล
3603611231นางสาว ฐิติพร ฐิติรัตน์สานนท์
3603611249นางสาว สุวิสาส์ สุนทราณู
3603611256นางสาว สุดารัตน์ นรนิธิวรรณ
3603611272นางสาว มาริษา โยธาสมุทร
3603611298นางสาว สุณี มักผล
3603611306นางสาว ศลิลลา นุกูลกิจ
3603611322นางสาว วาสินี โสภณิก
3603611330นางสาว ทัชชา อภิชัยสิริ
3603611363นางสาว ลัทธยา สัจกุล
3603611405นางสาว ปิยดา วัฒโนภาส
3603611439นางสาว นวนันทน์ ยศเทียม
3603611447นางสาว หทัยชนก สุวรรณทรรภ
3603611454นางสาว พจนา โกละกะ
3603611462นางสาว วิริยา วิมลเศรษฐ
3603611470นางสาว วิริยา สาโรจน์เกียรตินิยมอันดับ 2
3603611488นางสาว นันทิดา บุรณศิริ
3603611512นางสาว สุพัตรา ศกุนตนาค
3603611546นางสาว พรนิภา จริยโสภณ
3603611579นางสาว ศิริลักษณ์ สถิตทวีชัย
3603611587นางสาว ปรียนุช ชัยชนะวงศ์
3603611603นางสาว ภัทรินทร์ วิมลพิทยารัตน์
3603611652นางสาว สรินญา ฉัตรชัยศิระกุลเกียรตินิยมอันดับ 2
3603611660นางสาว นวรัตน์ ไชยกุล
3603611678นางสาว ดารินทร์ สวัสดิ์เสวีเกียรตินิยมอันดับ 2
3603611686นาย สมโภชน์ เตชกีรติ
3603611744นางสาว วราภรณ์ พรหมรัตน์
3603611769นางสาว นรินรัตน์ เชาว์ทอง
3603611785นางสาว นงวดี ถนิมมาลย์
3603611801นางสาว อุทัยวรรณ์ สินปัญญาเลิศ
3603611835นางสาว อรพรรณ สิงหเสมานนท์
3603611850นาย ไพชยนต์ คู่ความดี
3603611884นางสาว ประไพพรรณ เอมะวรรธนะ
3603611926นาย สุภาพ คำบัว
3603611934นางสาว ศุทธินี สถาวโรดมเกียรตินิยมอันดับ 1
3603611959นางสาว สุไหวย๊ะ เหมมัน
3603611991นาย นิพนธ์ อ่อนศิริ
3603612015นางสาว จิราภรณ์ ลาภรัตนวิบูลย์
3603612023นางสาว กนกวรรณ จินานุวัฒนา
3603612064นางสาว นลิน จันทรางศุ
3603612106นางสาว สุรัชญา พลาวงศ์
3603612197นางสาว นภาลัย ชัยรัตน์
3603612213นางสาว ภาวิณี ญาณภิรัต
3603612254นางสาว ณัฐิยา วิสุทธิวัฒน์
3603612346นาย วัฒนพงษ์ คุโรวาท
3603612395นาย โชคชัย พิพัฒน์นภาพร
3603612478นางสาว ดุจดาว เรืองงาม
3603612544นาย คณัฐ มธุรพจน์เกียรตินิยมอันดับ 2
3603612791นาย คมกฤช จองบุญวัฒนาเกียรตินิยมอันดับ 1
3603612825นาย มณฑป พ้นภัย

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
3503610341นางสาว ศุภราศี พันธุ์ผล
3503610572นาย พรนิติ ตินตกร
3503610994นาย พรเทพ บัวลพ
3503611331นาย กิจจา นิลุมล
3503611349นางสาว ภควตี ขันธิกุล
3503611653นางสาว รพีพร วิศวไพบูลย์
3503611752นางสาว วรีรัตน์ สุธีพิเชฐภัณฑ์
3503612404นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร
3503612685นาย กิติภัฑฑ์ สุขะมงคล
3603510011นาย จิรัสย์ ศิริวัลลภ
3603520010นางสาว สุริศา สุวรรณแสง
3603520028นาย ณรงค์ศักดิ์ โตยะบุตร
3603520036นางสาว พัชรี เกตุแก้ว
3603520051นางสาว กรรณิกา สงสวาสดิ์
3603520069นาย พันศักดิ์ ขำนุรักษ์
3603520077นางสาว นวลรักษ์ อรรฆกุลสิงห์
3603520085นาย พงษธร กองมิตรชัย
3603520093นางสาว นงนุช ไหลประเดิมพันธ์
3603520101นางสาว เกศนี ทองสุกดี
3603520119นางสาว กิติมา กิจศุภไพศาล
3603520135นาย อุเทน ชุมเกษียร
3603520168นาย จรูญ ชุณห์วิจิตรา
3603520176นางสาว จุฑารัตน์ เทอดวงศ์วรกุล
3603610019นาย วิษณุ วชิรสุทธานันท์
3603610027นางสาว นุชณีวรรณ รัตนมหาศาลชัยเกียรตินิยมอันดับ 2
3603610035นางสาว พรรุ่ง อังวิทยาธรเกียรตินิยมอันดับ 2
3603610043นางสาว ศิริกุล บัวแก้ว
3603610050นางสาว บุษรา ฤทธิ์นพคุณ
3603610076นาย อรรถกร ผาสุข
3603610084นางสาว ยุรนันทน์ สมศักดิ์เกียรตินิยมอันดับ 2
3603610092นางสาว อุไรพร ชายกิตติบุตร
3603610100นางสาว อภิรดี ศุภประเสริฐ
3603610118นาย เอกชัย แซ่งุ่ย
3603610126นางสาว สุกัญญา วินิจศาสตร์
3603610183นางสาว กรรณิกา บำรุงวงศ์ทอง
3603610225นางสาว สมฤทัย กระจ่าง
3603610241นาย ไชยยงค์ จั่นสกุล
3603610266นางสาว รัชนีวรรณ วิชัยศร
3603610274นางสาว พัชราวดี ศุภพิพัฒน์
3603610340นางสาว โฉมสมร ฤทธิศาสตร์
3603610381นางสาว วัลลีย์ ลิขสิทธิ์ธนานนท์
3603610399นางสาว อาริยา จิตติถาวร
3603610407นางสาว จันทนี พงษ์พานิชอักษร
3603610456นางสาว จรัสศรี เรืองไรโกเมน
3603610472นาย สัญชัย ฐิตาภิชิต
3603610514นางสาว อรพรรณ พงษ์จารุคุปต์เกียรตินิยมอันดับ 2
3603610522นางสาว รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนาเกียรตินิยมอันดับ 2
3603610563นางสาว ศิริรัตน์ จันทร์ประภาพเกียรตินิยมอันดับ 1
3603610605นางสาว จันทร์จิรา เครือวัฒนกุล
3603610662นาย สิทธิชัย กิตติพสุกาล
3603610670นางสาว ญาณวิภา เอี่ยมศิลา
3603610704นางสาว เสาวณีย์ ปิติทานันท์
3603610720นางสาว พัสริน ไชยศุภรากุลเกียรตินิยมอันดับ 2
3603610738นาย ชาญชัย วุฒิพนมศักดิ์
3603610761นางสาว ปวิตรา สืบสันติ
3603610787นางสาว หทัยภัทร สุนทรรัตน์
3603610795นาย จักรภพ ปิยะรัตน์
3603610803นางสาว ณัฏฐิรา อริยพงศ์ไพศาล
3603610845นางสาว วรพร จิตรังษี
3603610852นางสาว ศิริประภา รัศมีมาลา
3603610860นาย พัฒนพงศ์ ปัญญาเกียรตินิยมอันดับ 2
3603610878นางสาว กัญญานุช พิริเยศยางกูร
3603610886นาย ชลัช แจงจริยา
3603610936นางสาว เบญจวรรณ ดารารุจาเกียรตินิยมอันดับ 2
3603610951นางสาว ศุลีพร สนทนา
3603610977นางสาว สุพิชชา ภู่สาระ
3603610985นางสาว ศิสุดา โควะวินทวีวัฒน์
3603611025นาย จิระยุ จันทร์ประสพพร
3603611033นางสาว วรรณา พุทธประสาทเกียรตินิยมอันดับ 2
3603611058นาย สราวุฒิ ธนาศิลปกุล
3603611066นางสาว เบญจา แซ่เซีย
3603611082นางสาว ณัฐพร เลิศหิรัญ
3603611124นาย อวยชัย ตั้งจิตสาธุกิจ
3603611165นางสาว หทัยชนก ลีฬหาทร
3603611199นางสาว ทิพยเทวี แสวงศรีประเสริฐ
3603611207นางสาว อรนุช สนประเสริฐ
3603611223นางสาว อารียา องค์มงคลกุล
3603611264นางสาว วัลภา นัยพัฒน์
3603611314นางสาว โชติภาณี มัลลิกะมาส
3603611348นางสาว มัญชรี ศุภสมุทร
3603611371นาย ธีระวัฒน์ จิรเจริญพรกุล
3603611389นางสาว จุติพร โชตินิรันดร์
3603611397นาย พัฒนา ลิ้มเสถียรชัยกุล
3603611413นางสาว ชุติมา เขียนสันเทียะ
3603611421นางสาว รพีพรรณ นพหิรัญเกียรตินิยมอันดับ 1
3603611496นางสาว ณัชวัล อุโฆษกุล
3603611504นางสาว มุจลินท์ ศรีวารินทร์
3603611520นาย เจนณรงค์ มงคลวิภากุล
3603611561นางสาว วรรณดี คำสะอาด
3603611595นางสาว สุชาดา บุญธารา
3603611611นางสาว พิรัฐา ธรรมวิจิตเดช
3603611629นางสาว เอมรัตน์ ยิ่งพิสุทธิ์
3603611702นางสาว สุพรรณิการ์ พันธ์ดี
3603611710นางสาว สุชีรา รัตนกานดา
3603611728นางสาว อรนุช สุดสงวน
3603611736นางสาว สุดา ลิ้มประเสริฐวงศ์
3603611777นางสาว วนิดา เหนือมณีมงคลเกียรตินิยมอันดับ 2
3603611793นางสาว ปิยวดี เตชะวณิชย์เกียรตินิยมอันดับ 2
3603611843นางสาว พรทิพย์ กิจวิศาล
3603611868นางสาว เจษฎานุช จิตตะมัย
3603611876นาย ธนรัชต์ ธนาภาณุกุลเกียรตินิยมอันดับ 2
3603611892นาย นริศ ลิขิตวรรณวุฒิ
3603611967นางสาว มะลิ หงษ์ทอง
3603611975นางสาว สุธิมนต์ บุญช่วย
3603612031นางสาว กนกพร อภิชิตานนท์
3603612056นางสาว เกศรา สีม่วง
3603612072นางสาว กาญจนา เทพเจษฎาทรศักดิ์
3603612080นาย นพมงคล เชิงโกรย
3603612155นางสาว วริศรา มากกิตติ
3603612163นางสาว กฤษณา ตั้งทวีกูล
3603612221นางสาว ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจเกียรตินิยมอันดับ 2
3603612239นางสาว ณัชชา อากาศฤกษ์เกียรตินิยมอันดับ 2
3603612247นางสาว วัฒนาวดี กุศลพัฒน์
3603612262นางสาว ดวงสมร วงศ์รัตนโชติ
3603612288นางสาว รัตนา ประสมศิริพงษ์เกียรตินิยมอันดับ 2
3603612296นาย ขรรค์ชัย มังกรกนก
3603612353นางสาว พรศรี แก้วน้ำดีเกียรตินิยมอันดับ 2
3603612361นาย สมชาย เตชะเจริญวิกุล
3603612411นาย รวีวุธ พงษ์วิพิธ
3603612437นางสาว บุษกร พัฒนพาณิชย์
3603612460นาย เอก สายวิวัฒน์
3603612486นางสาว สุนทรีย์ ปิติ
3603612528นางสาว ประไพพิศ ช้างบุญชู
3603612601นาย สกลชัย เรืองพลรณชัย
3603612627นาย ธวัชชัย เส็งบางยาง
3603612635นาย พีระภัทร์ ท้วมบำรุง
3603612783นาย วิริยะ จุฬเกตุ
3603612809นางสาว สุนิสา ธนันกรณ์
3603612858นางสาว เอษณา นากสุขเกียรตินิยมอันดับ 2
3603620034นางสาว สุภาพร ฮับซัน