โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
----------------------------------------

เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้แก่เยาวชนในชนบท ของโรงเรียนในจังหวัดต่าง ๆ ได้มีโอกาส เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในคณะหรือ สาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามวิธีการคัดเลือก ของมหาวิทยาลัย


คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. ต้องเป็นนักเรียนซึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่กำหนดพื้นที่ และบิดาหรือมารดาของผู้สมัคร ต้องมีภูมิลำเนา หรือประกอบอาชีพอยู่ในจังหวัด หรือเขตการศึกษาเดียวกัน ดังนี้
  เขตการศึกษา 1เฉพาะจังหวัดปทุมธานี
  เขตการศึกษา 2เฉพาะจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา
  เขตการศึกษา 6ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี ลพบุรี และสระบุรี
  เขตการศึกษา 8เฉพาะจังหวัดลำปาง น่าน แพร่ และพะเยา
  เขตการศึกษา 9เฉพาะจังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร และเลย
  เขตการศึกษา 10เฉพาะจังหวัดนครพนม ยโสธร มุกดาหาร และอำนาจเจริญ
  เขตการศึกษา 12เฉพาะจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว
 2. ต้องเป็นผู้ซึ่งศึกษาสายสามัญตั้งแต่ชั้น ม.4 - ม.5 และกำลังศึกษาชั้น ม.6 ของโรงเรียนนั้น ๆ
  หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ของโรงเรียนที่เปิดสอนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
  ที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนนั้น ๆ ในจังหวัดที่กล่าวตามข้อ (1)
 3. ต้องมีผลการศึกษา คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.4 - ม.5 ไม่ต่ำกว่า 2.50
  ของแผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่าง ๆ และสังคมศึกษาเท่านั้น
 4. ต้องมาจากครอบครัวเกษตรกร หรือผู้ค้ารายย่อย หรือข้าราชการระดับผู้น้อย หรือผู้ใช้แรงงาน และเป็นผู้มีรายได้น้อย โดยมีรายได้รวมของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
 5. ต้องมีสัญชาติไทย
คุณสมบัติของนักเรียนชาวไทยภูเขา
 1. เป็นนักเรียนชาวไทยภูเขา จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 2. เป็นชาวเขาสัญชาติไทย
 3. ต้องเป็นผู้ซึ่งศึกษาสายสามัญ ตั้งแต่ชั้น ม.4 - ม.5 และกำลังศึกษาชั้น ม.6 ของโรงเรียนนั้น ๆ
  หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ของโรงเรียนที่เปิดสอนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
  ที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนนั้น ๆ
 4. ต้องมีผลการศึกษา คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม ชั้น ม.4 - ม.5 ไม่ต่ำกว่า 2.00 ของแผนการศึกษา
  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่าง ๆ และสังคมศึกษาเท่านั้น
 5. ต้องมาจากครอบครัวเกษตรกร หรือผู้ค้ารายย่อย หรือข้าราชการระดับผู้น้อย หรือผู้ใช้แรงงาน
  และมีรายได้น้อย โดยมีรายได้รวมของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
เงื่อนไขในการสมัคร
 1. โรงเรียนจะต้องเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดและส่งนักเรียนผู้ที่โรงเรียนได้
  คัดเลือกแล้ว มาสมัคร การสมัครจะต้องสมัครในนามของโรงเรียนที่นักเรียนสังกัดเท่านั้น
 2. การส่งรายชื่อนักเรียนผู้สมัครสอบ ขอความร่วมมือโรงเรียนพิจารณาคุณสมบัติทางเศรษฐกิจ
  ของผู้สมัครโดยเคร่งครัด คือต้องเป็นบุตรผู้มีฐานะยากจน หรือขัดสน หรือผู้มีรายได้รวม
  ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท/ปี
 3. ให้โรงเรียนเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติเป็นลำดับแรก มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ
  ผู้สมัครภายหลัง หากไม่ถูกต้องครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทันที
การสมัครสอบ
 1. การขอรับใบสมัคร โรงเรียนโทรสารขอใบสมัครกับมหาวิทยาลัยตามจำนวนที่ประสงค์
  จะขอรับ และผู้สมัครจะขอรับใบสมัครได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ที่โรงเรียนของผู้สมัคร
 2. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
  - ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย
  - คำรับรองคุณสมบัติและคะแนนเฉลี่ยสะสม ม.4 - ม.5 ภาคสุดท้าย
 3. การยื่นใบสมัคร ให้แต่ละโรงเรียนเป็นผู้รวบรวมใบสมัครของผู้สมัครทุกคนในโรงเรียนส่งไปที่
  ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารยิมเนเซียม 3 (สนามแฮนด์บอล)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 ภายในกำหนด
  ( ถือวันที่ประทับตราของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์ หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณา )
คณะ/สาขาวิชาที่รับเข้าศึกษา กำหนดการสอบข้อเขียน สถานที่สอบ
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และโรงเรียนใกล้เคียง
ส่วนภูมิภาค- จังหวัดลำปาง
- จังหวัดอุดรธานี
- จังหวัดนราธิวาส

เกณฑ์การพิจารณา

ผู้สมัครจะต้องผ่านการพิจารณาตามลำดับ ดังต่อไปนี้

 1. การทดสอบความถนัดเชิงวิชาการ ความรู้การใช้ภาษาไทย (Verbal) พื้นความรู้ทางจำนวน (Number) และการใช้เหตุผล (Reasoning) และวิชาเฉพาะของคณะที่กำหนดให้สอบ
 2. การสัมภาษณ์ความรอบรู้ ไหวพริบ ปฏิภาณ ฯลฯ เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ตามข้อ (1)
 3. การพิจารณาความด้อยโอกาสทางการศึกษา ดังนี้
  3.1 ให้ลำดับความสำคัญแก่บุตรของผู้มีรายได้น้อย มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากการสำรวจ
  ภาวะเศรษฐกิจ คือการตรวจสภาพข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะความยากจนของผู้สมัคร
  ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถกระทำได้ตลอดเวลา โดยจะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งก่อนและหลัง
  การรับเข้าศึกษา หากพบว่าปกปิดข้อมูล หรือฉ้อฉลด้วยวิธีการใด ๆ จะถูกตัดสิทธิ์ทันที
  3.2 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาให้ตามความเหมาะสม
  ของผู้สมัครที่แจ้งขอทุน และเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทุนการศึกษา

 1. ทุนมหาวิทยาลัยเต็มจำนวน มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนให้นักเรียนศึกษา
  เล่าเรียนต่อไปได้ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุนการศึกษา ทั้งนี้
  มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการศึกษา แยกเป็นรายการดังนี้
  1.1 ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ๆ ละ 2,100 บาท ในเดือนที่นักศึกษาเรียนไม่ครบเดือนให้จ่ายเป็นรายวัน ๆ
  ละ 70 บาท
  1.2 ค่าเครื่องแต่งกาย ปีการศึกษาแรก 1,200 บาท ปีต่อ ๆ ไป ปีละ 800 บาท
  1.3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา และค่าธรรมเนียมการใช้วัสดุอุปกรณ์การศึกษาให้
  เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
  1.4 ค่าธรรมเนียมหอพัก ให้เป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมหอพักของมหาวิทยาลัย
  1.5 ค่าหนังสือ ตำรา ภาคละไม่เกิน 1,000 บาท
  1.6 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา ซึ่งเป็นวิชาต้องฝึกภาคปฏิบัติ หรือต้องออกต่างจังหวัด
  หรือเปิดสอนได้เฉพาะภาคฤดูร้อนเท่านั้น ยกเว้น การจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาเลือก ต้องได้รับ
  ความเห็นชอบ จากคณะกรรมการของโครงการก่อน
  1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละไม่เกิน 100 บาท
  1.8 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามหลักสูตรการศึกษาของคณะที่เรียกเก็บเฉพาะ
  นักศึกษาในคณะหรือภาควิชานั้น
  1.9 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควร
  1.10 การจ่ายเงินทุนตามข้อ 1.2 ให้จ่ายแบบเหมาจ่าย การจ่ายเงินทุนตามข้อ 1.3 ข้อ 1.4 ข้อ 1.8 และ
  ข้อ 1.9 ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง ส่วนเงินทุนการศึกษาตามข้อ 1.5 การเบิกจ่าย ต้องมีใบเสร็จรับเงินประกอบ
  การเบิกจ่ายทุกครั้ง
  1.11 ในกรณีที่นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ได้รับอนุญาตให้พัก ณ หอพักอื่น นอกจากหอพักของมหาวิทยาลัย การจ่ายค่าหอพักให้จ่ายล่วงหน้าได้ไม่เกินหนึ่งเดือน
 2. ทุนมหาวิทยาลัยบางส่วน มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะสามารถสนับสนุนด้านการศึกษา
  ได้บ้างบางส่วน โดยเป็นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา และค่าธรรมเนียมการใช้วัสดุ
  อุปกรณ์การศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย และค่าหนังสือตำรา ภาคละไม่เกิน 1,000
  บาท

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดตั้งโครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์
และคณิตศาสตร์ ขึ้นเมื่อปี 2541 ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
ของคณะวิทยาศาสตร์ฯที่มีความตั้งใจจริงที่จะศึกษาสาขาวิชาเคมีหรือฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์จนสำเร็จการศึกษา
ในสาขาวิชานั้นโดยให้ทุนละ 40,000 บาทต่อปีการศึกษา(จำนวน 5รุ่นตั้งแต่ปี 2543-2547)สาขาวิชาละ
ไม่น้อยกว่า 10 ทุน ในแต่ละปีการศึกษา

 1. นักเรียนต้องมีผลการเรียนในสาขาวิชาที่สมัครขอรับทุน ไม่ต่ำกว่า 3.00 และวิชาอื่นๆ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. มีความตั้งใจจริง มุ่งมั่นที่จะเรียนในสาขาวิชาที่ขอรับทุนนั้นจนสำเร็จการศึกษา
 3. ผู้สมัครขอรับทุนต้องเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2543"

ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท ประจำปีการศึกษา 2543

รายการวัน เดือน ปีสถานที่
ขอรับใบสมัคร1-15 กันยายน 2542โรงเรียนโทรสารขอรับใบสมัครที่
ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนฯ
อาคารยิมเนเซียม 3(สนามแฮนด์บอล)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สมัครสอบ20-30 กันยายน 2542โรงเรียนที่ผู้สมัครสังกัดอยู่
ประกาศแผนผังที่นั่งสอบและ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
15 ตุลาคม 2542โรงเรียนที่ผู้สมัครสังกัดอยู่
ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนฯ
อาคารยิมเนเซียม 3(สนามแฮนด์บอล)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สอบข้อเขียน31 ตุลาคม 2542มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
และสนามสอบต่างจังหวัด ตามประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์12 พฤศจิกายน 2542โรงเรียนที่ผู้สมัครสังกัดอยู่
ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนฯ
อาคารยิมเนเซียม 3(สนามแฮนด์บอล)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สอบสัมภาษณ์27-28 พฤศจิกายน 2542มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา1 กุมภาพันธ์ 2543โรงเรียนที่ผู้สมัครสังกัดอยู่
ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนฯ
อาคารยิมเนเซียม 3(สนามแฮนด์บอล)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
แสดงความจำนงเข้าศึกษา1-14 กุมภาพันธ์ 2543โรงเรียนที่ผู้สมัครสังกัดอยู่ รวบรวมส่ง
ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนฯ
อาคารยิมเนเซียม 3(สนามแฮนด์บอล)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันเปิดภาคการศึกษา5 มิถุนายน 2543มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต