หลักสูตรสาขาวิชาวัสดุศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
Bachelor of Science Program in Materials Science

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มวิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
Bachelor of Science (Materials Science)
ชื่อย่อวท.บ. (วัสดุศาสตร์)
B.Sc. (Materials Science)

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในพื้นฐานทางฟิสิกส์ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งสามารถประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ในงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้
1.วิชาพื้นฐานทั่วไป30 หน่วยกิต
2.วิชาเฉพาะด้าน106 หน่วยกิต
2.1วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์26 หน่วยกิต
2.2วิชาบังคับในสาขาหน่วยกิต
2.3วิชาเลือกในสาขาหน่วยกิต
2.4วิชาโทหรือวิชาเลือกหน่วยกิต
3.วิชาเลือกเสรี3 หน่วยกิต

ข้อกำหนดของหลักสูตร
1. วิชาพื้นฐานทั่วไป30 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาในหลักสูตรพื้นฐานทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย
1.1 ส่วนที่ 1: ได้แก่ หมวดมนุษยศาสตร์ หมวดสังคมศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และหมวดภาษาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่สำหรับวิชาทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชา วท.143 รวม 21 หน่วยกิต
1.2 ส่วนที่ 2: นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเลือก ตามที่ภาควิชากำหนด รวม 9 หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องศึกษา 6 หน่วยกิตจากรายวิชา สษ.296, วท.153 และให้เลือกเรียนอีก 1 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ ศ.210, จ.228, พบ.291, ทอ.201
2. วิชาเฉพาะด้าน106 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรเฉพาะด้าน ซึ่งประกอบด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชาบังคับในสาขา วิชาเลือกในสาขา และวิชาเลือกโดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
26 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวม 26 หน่วยกิต ดังนี้ วท.113, วท.163, วท.121, วท.171, วท.122, วท.172, วท.131, วท.181, วท.132, วท.182, ค.111, ค.112
2.2 วิชาบังคับในสาขา
73 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับในสาขาจำนวน 73 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ฟ.201 , ฟ.204, ฟ.302, ฟ.231, ฟ.260, ฟ.261, ฟ.262, ฟ.232, ฟ.301, ฟ.360 , ฟ.361, ฟ.362, ฟ.363, ฟ.364, ฟ.365, ฟ.401, ฟ.460, ฟ.470, ฟ.480, ฟ.481,ฟ.490, ค.131, ค.214
2.3 วิชาเลือกในสาขา
7 หน่วยกิต
และเลือกศึกษาอีก 7 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ฟ.366, ฟ.367, ฟ.377, ฟ.476, ฟ.486, ฟ.499
(2.3.2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
7 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาทางด้านฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ โดยรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
(3) วิชาเลือกเสรี3 หน่วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิชา เลือกเสรี จำนวนอย่างน้อย 3 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้รวมถึงวิชาพื้นฐานทั่วไปหมวดภาษาต่างประเทศด้วย
การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์
นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆตามหลักสูตรสาขาวิชาวัสดุศาสตร์มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับอนุปริญญา
1. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
2. ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วไม่น้อยกว่าห้าภาคการศึกษาปกติ
3. ได้ศึกษาวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยและวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ครบ 56 หน่วยกิต
4. ได้ศึกษาวิชาแกนครบ 26 หน่วยกิต
5. ได้ศึกษาวิชาเฉพาะสาขาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
6. ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต