หลักสูตรสาขาวิชาวัสดุศาสตร์

จุดมุ่งหมาย
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านพื้นฐานและการประยุกต์ทางฟิสิกส์ โดยมีเหตุผลและหลักการ ดังนี้
1. ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานและทฤษฎีต่าง ๆ ทางฟิสิกส์
2. ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ซึ่งยังขาดบุคลากร ข้อมูลพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์ และวัสดุศาสตร์ ในการพัฒนาประเทศ
3. ให้มีบัณฑิตซึ่งมีคุณภาพที่จะทำงานในภาครัฐบาลและเอกชน เช่น ครู อาจารย์ และนักวิจัย
4. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร
นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ จะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้
1.วิชาพื้นฐานทั่วไป50 หน่วยกิต
2.วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า66 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน36 หน่วยกิต
2.2 วิชาบังคับในสาขา30 หน่วยกิต
3.วิชาโทและ/หรือวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า27 หน่วยกิต

ข้อกำหนดของหลักสูตร
1. วิชาพื้นฐานทั่วไป50 หน่วยกิต
นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์จะต้องศึกษาวิชาในหลักสูตรพื้นฐานทั่วไป หมวดมนุษยศาสตร์ หมวดสังคมศาสตร์ และหมวดภาษารวม 24 หน่วยกิต ตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนดและต้องศึกษา หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 26 หน่วยกิต ตามหลักสูตรที่คณะ/สาขาวิชากำหนดไว้
2. วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า66 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
36 หน่วยกิต
นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ จะต้องศึกษาวิชาแกนรวม 36 หน่วยกิต จากรายวิชา ต่อไปนี้
2.2 วิชาบังคับในสาขา
30 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขาวัสดุศาสตร์ จำนวน 30 หน่วยกิต ดังรายละเอียด ดังนี้
3. วิชาโทและ/หรือวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า27 หน่วยกิต
3.1 วิชาโท
24 หน่วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิชาโท โดยศึกษาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทนั้น ๆ หากมีจำนวนหน่วยกิตของสาขาวิชาโทเหลืออยู่ นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ครบจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ข้างต้น
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาเลือกเสรีแทนวิชาโทได้ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
3.2 วิชาเลือกเสรี
3 หน่วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรี เป็นจำนวนอย่างน้อย 3 หน่วยกิต การศึกษาวิชาเลือกเสรีตามข้อ 3 นี้ ให้หมายรวมถึงวิชาพื้นฐานทั่วไปหมวดภาษาต่างประเทศด้วย
การศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์เป็นวิชาโท
นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์เป็นวิชาโทต้องศึกษารายวิชาของสาขารวมไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ตามเงื่อนไข และรายละเอียด ดังนี้
1. นักศึกษาต้องศึกษาวิชารวม 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
2. นักศึกษาต้องเลือกศึกษาอีก 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์
นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษาลักษณะวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ได้หน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับอนุปริญญา
1. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
2. ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ
3. ได้ศึกษาวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัย หมวดมนุษยศาสตร์ หมวดสังคมศาสตร์ และหมวดภาษา รวม 24 หน่วยกิต
4. ได้ศึกษาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 62 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 26 หน่วยกิต และวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยต้องสอบวิชาเฉพาะด้านในสาขาได้เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00
5. ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต