คำอธิบายรายวิชา

น.100 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป 4(4-0)
LA 100Civil Law : General Principles (Allgemeiner)
ศึกษาความหมาย ความเป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมายประเภทและหมวดหมู่ของกฎหมาย การบัญญัติ
การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกกฎหมาย สิทธิ หน้าที่ และการใช้สิทธิรวมทั้งการใช้สิทธิเกิน ส่วนนิรโทษกรรมและ
หลักสุจริต หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งที่บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 นอกจากที่เป็น
เนื้อหาของ น.101
น.101กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา3(3-0)
LA 101Juristic Act and Contract
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 รวมทั้งระยะ
เวลา อายุความ และหลักกฎหมายสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2
น.150สิทธิขั้นพื้นฐาน3(3-0)
LA 150Fundamental Rights
ศึกษาความหมาย ความสำคัญของสิทธิมนุษยชน และสิทธิขั้นพื้นฐาน ตามรัฐธรรมนูญของไทย ประวัติ
ความเป็นมา วิวัฒนาการ ประเภทและการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานในระบบกฎหมายต่าง ๆ
น.200กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป4(4-0)
LA 200Obligation General Principles
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 นอกจาก
ที่เป็นเนื้อหาของ น. 101 และ น.201
น.201กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้3(3-0)
LA 201Wrongful Acts, Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment
ศึกษาหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2
น.202กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน1(1-0)
LA 202Law of Property and Land Law
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ประมวลกฎหมาย
ที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
น.210กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป4(4-0)
LA 210Criminal Law : General Principles
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1
น.211กฎหมายอาญา : ภาคความผิด4(4-0)
LA 211Criminal Law : Offense
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา วิชา น.210 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
ศึกษาหลักกฎหมายอาญาภาคความผิดตามประมวลกำหมายอาญาภาค 2 และ 3
น.230เอกเทศสัญญา 13(3-0)
LA 230Specific Contracts 1
ศึกษาหลักกฎหมาย ลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 3
น.231เอกเทศสัญญา 23(3-0)
LA 231Specific Contracts 2
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้า ยืม ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทำของ และรับขน ตาม
ประมวลผลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
น.232กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์2<2-0)
LA 232Security Transactions : Real and Personal
ศึกษาหลักกฎหมาย ลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตามประมวลผลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
น.236เอกเทศสัญญา 633(3-0)
LA 236Specific Contracts 3
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะเก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอม ยอมความ การพนันขันต่อและบัญชีเดินสะพัด
น.237ทรัพย์สินทางปัญญา3(3-0)
LA 237Intellectual Property
วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้าและสิทธิบัตร
น.238กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ3(3-0)
LA 238Law of Economic Activities
ศึกษาทฤษฎี เหตุผล และแนวคิดที่ทำให้เกิดความจำเป็น จะต้องมีกฎหมายพิเศษเพื่อควบคุมการ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อันได้แก่กฎหมายป้องกันการผูกขาดการค้ากำไรเกินควร การปฏิบัติมิชองในทาง
การค้า กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยจะ
ศึกษาหลักกฎหมาย วิธีการบังคับใช้การเยียวยา และการคุ้มครองต่อสาธารณชนและผู้เสียหาย ตลอดจนปัญหา
อันเกิดจากการบังคับใชักฎหมายควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านการผลิตและการค้า
น.250กฎหมายมหาชนเบื้องต้น2(2-0)
LA 250Introduction to Public law
ศึกษาสถาบันทางกฎหมายมหาชน ความหมาย องค์ประกอบ และรูปของรัฐ การเป็นนิติบุคคลและสถาบัน
ต่าง ๆ ของรัฐ
ศึกษาความหมายและความจำเป็นของการปกครอง โดยกฎหมาย ความเป็นมาและวิวัฒนาการของ
ระบบกฎหมายมหาชน ขอบเขตและลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน
ศึกษาบ่อเกิดของกฎหมายมหาชน แนวความคิดและนิติวิธี (Juristic Method) ของกฎหมาย
มหาชน
น.251กฎหมายรัฐธรรมนูญ3(3-0)
LA 251Constitutional Law
ศึกษาประวัติ และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนุญองค์การต่าง ๆ ของรัฐ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ทฤษฎี
Judicial Reviews รวมทั้งปรัชญาของแนวความคิดต่าง ๆ ในระบบรัฐธรรมนูญ
น.256กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น2(2-0)
LA 256Introduction to Public Economic Laws
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.250 กฎหมายมหาชนเบิ้องต้น
ศึกษาความเป็นมา พื้นฐาน และหลักเกณฑ์ในการที่รัฐเข้าควบคุมทางด้านเศรษฐกิจทั้งในแง่ของการเข้า
ควบคุมการดำเนินการทางเศรษฐกิจของเอกชน และการี่รัฐเข้าดำเนินการในทางเศรษฐกิจเอง ตลอด
จนมาตราการต่าง ๆ ที่รัฐอาจนำมาใช้ได้ โดยศึกษาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชี้ให้เห็นถึงข้อ
บกพร่องต่างๆ พร้อมทั้งความเป็นไปได้ที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น
น.257ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสวัสดิการสังคม3(3-0)
LA 257Introduction to Social Welfare Law
ศึกษาพัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ และกลไก ของรัฐในด้านสวัสดิการสังคมของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ ศึกษาพัฒนาการของกฎหมาย ระเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสวัสดิการของ
สังคมที่รัฐจัดให้แก่บุคคลต่าง ๆ
น.258ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเปรียบเทียบ3(3-0)
LA 258-
ศึกษาความหมายและความสำคัญของศาลปกครองเปรียบเทียบโครงสร้างของศาลปกครองตามหลักการ
ของ "ระบบศาลเดี่ยว" และ "ระบบศาลคู่" เขตอำนาจของศาลปกครอง หลักการสำคัฐของวิธี
พิจารณาคดีปกครอง ตลอดจนมาตรการบังคับตามคำพิพากษาของศาลปกครอง
น.263ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายฝรั่งเศส3(3-0)
LA 263Introduction to French Legal System
ศึกษาประวัติความเป็นมาของระบบกฎหมายฝรั่งเศส การเกิดขึ้นของประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส
สถาบันสำคัญ ๆ ทางกฎหมาย นิติวิธีหลักกฎหมายลักษณะต่าง ๆ เช่น สัญญาละเมิด ทรัพย์ ตลอดจน
ศึกษาพัฒนาการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบกฎหมายฝรั่งเศส
น.264เสริมทักษะการใช้ศัพท์กฎหมายฝรั่งเศส3(3-0)
LA 264Practice in French Legal Terminology
ศึกษาเปรียบเทียบข้อความคิด (Concepts) และหลักเกณฑ์สำคัญ ๆ ในกฎหมายฝรั่งเศสและใน
กฎหมายไทย ทั้งนี้ โดยเน้นศึกษาโดยวิธีฝึกฝน การอ่าน การแปล และการร่างสัญญาเป็นภาษา
ฝรั่งเศส
น.265เสริมทักษะการใช้ศัพท์กฎหมายอังกฤษ3(3-0)
LA 265Practice in English Legal Terminology
ศึกษาเปรียบเทียบข้อความคิด (Concepts> และหลักเกณฑ์สำคัญ ๆ ต่าง ๆ ในระบบกฎหมายที่
ใช้ภาษาอังกฤษและกฎหมายไทย ทั้งนี้ โดบเน้นศึกษาโดยวิธีฝึกฝนการอ่าน การแปล และการร่าง
สัญญาเป็นภาษาอังกฤษ
น.266ระบบกฎหมายอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น3(3-0)
LA 266Introduction of Anglo - American Law
ศึกษาที่มาของระบบกฎหมาย Anglo - American ในลักษณะต่าง ๆ ก็คือ Common Law,
Equity, พระราชบัญญัติ (Statute) และจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น (Local Customs)
การศึกษาเน้นหนักในเรื่องนิติวิธี (Juristic Methods) ในการใช้กฎหมายประเภท
ต่าง ๆ อย่างละเอียด ซึ่งจะต้องศึกษาทฤษฎีทางนิติปรัชญาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้จะต้อง
ศึกษาถึงระเบียบประเพณีของศาลในการใช้นิติวิธี ในทางปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ถึง
วิธีการใช้กฎหมายระบบ Anglo - American อย่างถูกต้อง
น.267กฎหมายโรมันเบื้องต้น3(3-0)
LA 267Introduction to Roman Law
ศึกษาประวัติศาสตร์และระบบกฎหมายโรมัน อันเป็นรากฐานของระบบกฎหมายของประเทศที่
ใช้ประมวลกฎหมายในปัจจุบัน
น.268กฎหมายอิสลาม3(3-0)
LA 268Islamic Law
ศึกษาประวัติศาสตร์และระบบกฎหมายอิสลาม บ่อเกิดของกฎหมาย ระบบศาลและหลักกฎหมาย
อิสลาม
น.273ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายเยอรมัน3(3-0)
LA 273Introduction to German Legal System
ศึกษาปรวัติความเป็นมาของระบบกฎหมายเยอรมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของประมวล
กฎหมายแพ่งเยอรมัน โดยเน้นศึกษาถึงนิติวิธีและสถาบันสำคัญ ๆ ในระระบบกฎหมายเยอรมัน
ศึกษาหลักกฎหมายสำคัญ ๆ เช่นหลักนิติกรรม หนี้ ละเมิด และทรัพย์ รวมทั้งศึกษาพัฒนาการ
ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการจัดทำประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน
น.274เสริมทักษะการใช้ศัพท์กฎหมายเยอรมัน3(3-0)
LA 274Practice in German Legal Terminology
ศึกษาเปรียบเทียบข้อความคิด (concepts)และหลักเกณฑ์สำคัญ ๆ ในกฎหมายเยอรมันและใน
กฎหมายไทย ทั้งนี้โดยเน้นศึกษาโดยวิธีฝึกฝน การอ่าน การแปล และการร่างสัญญาเป็นภาษา
เยอรมัน
น.275ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายญี่ปุ่น3(3-0)
LA 275Introduction to Japanese Law
ศึกษาประวัติความเป็นมาของประมวลกฎหมายญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำประมวล
กฎหมาย และอิทธิพลของระบบกฎหมายตะวันตกต่อกฎหมายญี่ปุ่น เน้นศึกษาถึงนิติวิธีและสถาบัน
สำคัญ ๆ ในระบบกฎหมายญี่ปุ่น ศึกษาหลักกฎหมายสำคัญ ๆ เช่น หลักนิติกรรม หนี้ ละเมิด
และทรัพย์ รวมทั้งศึกษาพัฒนาการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการจัดทำประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น
น.276เสริมทักษะการใช้ศัพท์กฎหมายญี่ปุ่น3(3-0)
LA 276Practice in Japanese Legal Terminology
ศึกษาเปรียบเทียบข้อความคิด (concepts) และหลักเกณฑ์สำคัญ ๆ ในกฎหมายญี่ปุ่นและใน
กฎหมายไทย ทั้งนี้โดยเน้นศึกษาโดยวิธีฝึกฝนการอ่าน การแปล และการร่างสัญญาเป็นภาษา
ญี่ปุ่น
น.277สัมมนากฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับสตรี3(3-0)
LA 277Seminar on Law and State Policy on Women
ศึกษาวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางกฎหมายของสตรีและการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย
และกลไกของรัฐต่อสตรี โดยเน้นพัฒนาการของสังคมสมัยใหม่ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ.2475 จนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมในแต่
ละยุคสมัย ซึ่งนำไปสู่การปรับเปลี่ยนนโยบายรัฐ การปฏิรูปกฎหมายและการจัดองค์กรของรัฐ เพื่อ

ให้สตรีได้รับความเสมอภาคมากขึ้น  ทั้งนี้โดยศึกษาเปรียบเทียบกับพัฒนาการของนานาประเทศ และ
กับมาตรฐานสากลซึ่งบัญญัติไว้ในตราสารระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติ เช่น อนุสัญญาว่า
ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (U.N.Convention on the Elimination of All
Forms of Disimination Against Women)
น.278สัมมนากฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน3(3-0)
LA 278Seminar on Law and State Policy on Children and youth
ศึกษาวิเคราะห์วิวัฒนาการทางกฎหมาย นโยบาย และกลไกของรัฐเกี่ยวกับการคุ้มครอง การ
สงเคราะห์ และการพัฒนาเด็กและเยาวชน อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและประสาน
งานเยาวชนแห่งชาติและองค์กรของรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายในการ
ดำเนินของรัฐ  อำนาจหน้าที่และบทบาทของครอบครัวต่อพัฒนาการทางร่างกาย  จิตใจ อารมณ์และ
สังคมของเด็กและเยาวชน ศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการทางกฎหมายในนานาประเทศเพื่อเป็นแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับความคุ้มครอง ตามหลักการซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน
ในต่างประเทศ โดยเฉพาะหลักการที่กำหนดไว้ในตราสารขององค์การสหประชาชาติ เช่น อนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก (U.N. Convention on The Rights of The Children)
น.279สัมมนากฎหมายและนโยบายของรัฐ เกี่ยวกับคนพิการ3(3-0)
LA 279Seminar on Law and State Policy on the Disable
ศึกษาวิวัฒนาการทางกฎหมายและนโยบายของรัฐ ต่อการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ โดยเปรียบเทียบกับนานาประเทศและเน้นหนักศึกษากฎบัตรสหประชาชาติเกี่ยวกับคนพิการ
กฎหมาย และแนวนโยบายของรัฐเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
น.300กฎหมายลักษณะครอบครัว3(3-0)
LA 300Family Law
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะครอบครัว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5
น.301กฎหมายลักษณะมรดก3(3-0)
LA 301Law of Succession
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6
น.316สัมมนากฎหมายอาญา2(2-0)
LA 316Criminal Law Seminar
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.210 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป และ น.211
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
ศึกษาประเด็นสำคัญ ๆ ในกฎหมายอาญา เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในกฎหมายอาญาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
น.317กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน2(2-0)
LA 317Juvenile Justice
ศึกษาหลักกฎหมายและประเด็นปัญหาทางสังคม และจิวิทยาของเด็กและเยาวิชนผู้กระทำผิด
กระบวนการยุติธรรม ระบบศาลคดีเด็กและเยาวชน และวิธีการแก้ไขผู้กระทำผิด รวมทุ้ง
การคุ้มครองผ้เยาว์ในคดีแพ่งตามกฎหมายจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน และกฎหมายวิธี
พิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
น.318กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ3(3-0)
LA 318Comparative Criminal Law
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.210 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป และน.211
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
ศึกษากฎหมายอาญาในระบบประมวลกฎหมายเปรียบเทียบกับกฎหมายอาญาของประเทศ
Common Law (ลักษณะวิชานี้ไม่เปิดสำหรับนักศึกษานอกคณะ)
น.319นิติเวชศาสตร์2(2-0)
LA319Forensic Medicine
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.211 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
ศึกษาวิทยาการทางแพทย์ที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย โดยเฉพาะการพิสูจน์หลักฐานสำหรับ
การดำเนินคดีในทางอาญาและทางแพ่ง
น.326ระบบความยุติธรรมทางอาญา3(3-0)
LA 326Criminal Justice
วิชาบังคับก่อน : เคยหรือกำลังศึกษาวิชา น.384 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ศึกษาระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทฤษฎีการลงโทษและแก้ไขผู้กระทำผิดในด้าน
นิติศาสตร์ และการปฏิรูประบบการลงโทษ
น.327อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา3(3-0)
LA 327Criminology and Penology
ศึกษาลักษณะและสาเหนุของอาชญากรรมการป้องกันอาชญากรรมสังคมวิทยากฎหมายอาญา
รวมทั้งทฤษฎีและผลการศึกษาวิจัยต่างๆ
ศึกษาโครงการแก้ไขบำบัดผู้กระทำผิด ระบบความยุติธรรม ระบบเรือนจำและ
ทัณฑสถาน ลักษณะทางกายภาพทางสังคมและการศึกษาของผู้ต้องขัง มาตรการรอ
การลงโทษ และพักการลงโทษ รวมทั้งสำรวจทฤษฎีและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดด้วย
วิธีการต่าง ๆ
น.328กฎหมายทหาร2(2-0)
LA 328Military Law
วิชาบังคับก่อน : เคยหรือกำลังศึกษาวิชา น.384 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ศึกษากฎหมายอาญาทหาร ธรรมนูญศาลทหาร และกฎอัยการศึก
น.330กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน-บริษัท3(3-0)
LA 330Partnerships and Company
ศึกษาหลักกฎเกณฑ์ลักษณะหุ้นส่วน-บริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
น.331กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน3(3-0)
LA 331Bills and Notes
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
น.332กฎหมายลักษณะประกันภัย2(2-0)
LA 332Law of Insurance
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
น.336กฎหมายภาษีอากร 13(3-0)
LA 336Taxation 1
ศึกษาประมวลรัษฎากรในส่วนว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลและการอุทธรณ์ภาษี
น.337กฎหมายภาษีอากร 23(3-0)
LA 337Taxation 2
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา น.336 กฎหมายภาษีอากร 1
ศึกษาประมวลรัษฎากรในส่วนว่าด้วย ภาษีการค้า อากรแสตมป์ กฎหมายสรรพสามิต และสนธิสัญญาภาษี
น.338หลักการบัญชีสำหรับนักกฎหมาย3(3-0)
LA 338Accounting for Lawyers
ศึกษาหลักการทำบัญชีสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางวิชาการบัญชีมาก่อน การพิจารณาปัญหาของการทำบัญชีใน
ทางธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี และการดำเนินคดีในทางบัญชี
น.339กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์3(3-0)
LA 339Law Concerning Securites and Exchange
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น. 330 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน-บริษัท
ศึกษาระบบทุน การระดมทุนของบริษัทโดยการออกหลักทรัพย์ชนิดของหลักทรัพย์ การออมทรัพย์ การเสนอ
ขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนธุรกิจหลักทรัพย์ การกระทำอันเป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการ
ครอบงำกิจการ มาตรการส่งเสริมกำกับควบคุมดูแลและทฤษฎี การคุ้มครองผู้ลงทุน ตลอดจนศึกษาตลาด
หลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า องค์กรที่เกี่ยวกับ
หลักทรัพย์และธุรกิจหลักทรัพย์อื่น ๆ การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และองค์กรที่ทำหน้าที่
ดังกล่าว
น.346หลักกฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ3(3-0)
LA 346Comparative Business Law
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.330 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน - บริษัท
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนบริษัทในประเทศต่าง ๆ เปรียบเทียบการพัฒนากฎหมาย
พาณิชย์ ทั้งในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์ ตลอดจนหลักกฎหมายขัดกัน
(วิชานี้ไม่เปิดสำหรับนักศึกษานอกคณะ)
น.347กฎหมายศุลกากร3(3-0)
LA 347Customs Law
ศึกษาลักษณะและวัตถุประสงค์ของกฎหมายศุลกากร วิวัฒนาการของกฎหมายศุลกากร ที่มาของกฎหมาย
ศุลกากร ความรับผิดในการเสียภาษีศุลกากร พิธีการศุลกากร ความผิดและโทษตามกฎหมายศุลกากร
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร การตีความพิกัดอัตราศุลกากร อำนาจหน้าที่ของพนักงานศุลกากร
คดีศุลกากร การยกเว้นอากร การคืนอากรกฎหมายศุลกากรกับการส่งเสริมการลงทุน กฎหมาย
ศุลกากรกับการนิคมอุตสาหกรรม กฎหมายอื่น ๆ และความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ศุลกากร
น.348กฎหมายพาณิชยนาวี3(3-0)
LA 348Maritime Law
ศึกษาหลักกฎหมายพาณิชยนาวี เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเรือเดินทะเล การจำนองเรือและบุริมสิทะทาง
ทะเล ความผิดและการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือ การเช่าเรือเดินทะเล การรับขนของทาง
ทะเล ความผิดอันเกิดจากเรือโดนกัน การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป
และการประกันภัยทางทะเล
น.349กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน3(3-0)
LA 349Law Concerning Financial Institutions
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.230 เอกเทศสัญญา 1 และ น.231 เอกเทศสัญญา 2
ศึกษาความหมายและความสำคัญของสถาบันการเงิน นโยบายของรัฐ และบทบาทของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยในการควบคุมกำกับ ดูแลสถาบันการเงินต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กฎหมายและ
ข้อบังคับในการจัดองค์กร ในสถาบันการเงิน บทบาทของสถาบันการเงินในการรับฝากเงินดารให้
เครดิตและการให้บริการอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ในการควบคุมและพัฒนาสถาบันการเงินและอื่น ๆ
น.350กฎหมายปกครอง 13(3-0)
LA 350Administrative Law 1
ศึกษาประวัติและลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครอง (Administration) และกฎหมายปกครอง บ่อเกิด
ของกฎหมายปกครอง ในระบบกฎหมายต่าง ๆ หลักการพื้นฐาน การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง
การจัดระเบียบราชการบริหารการจัดตั้งและสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน ทฤษฎี
ว่าด้วยการกระทำของฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครองและ
สัญญาทางปกครอง
น.351กฎหมายปกครอง 22(2-0)
LA 351Administrative Law 2
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา วิชา น.350 กฎหมายปกครอง 1
ศึกษาแนวคิดและความจำเป็นในการจัดระบบควบคุมฝ่ายปกครองแบบการควบคุมฝ่ายปกครองในประเทศ
ต่าง ๆ อาทิ คดีปกครอง การจัดตั้งศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง หลักความรับผิดของฝ่าย
ปกครองรวมตลาดถึงหลักการจัดระบบบริหารงานบุคคลและทรัพย์สินของฝ่ายปกครอง
น.353ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 2(2-0)
LA 353The Labour Court and Labour Procedural Law
ศึกษาอำนาจหน้าที่ของศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
น.354กฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง2(2-0)
LA 354Political Party and Electoral Law
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา วิชา น.251 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศึกษาประวัติความเป็นมา และสภาพปัจจุบันของพรคคการเมืองระบบการเลือกตั้งตั้งทั้งของไทยและต่าง
ประเทศทาง ด้านพรรคการเมืองนั้น ศึกษาเน้นถึงโครงสร้างพรรคการเมือง ตลอดจนบทบาทของพรรค
การเมืองตามกฎหมายพรรคการเมืองปัจจุบัน ส่วนทางด้านกฎหมายเลือกตั้งนั้น ศึกษาถึงข้อดีข้อเสียของ
ระบบการเลือกตั้งและองค์การเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับปัจจุบัน รวมทั้งแนวทางการปรับปรุง
กฎหมายดังกล่าว
น.355สัมมนากฎหมายมหาชน2(2-0)
LA 355Public Law Seminar
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.250 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น และ น.251 กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
ศึกษาประเด็นสำคัญ ๆ ที่เป็นปัญหาในกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายปกครอง และกฎหมายการคลัง เพื่อ
ให้นักศึกษามีความเข้าใจในกฎหมายมหาชนลึกซึ้งยิ่งขึ้น
น.356กฎหมายรัฐสภา2(2-0)
LA 356Law of Partiaments
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.251 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศึกษาวิวัฒนาการและความเป็นมาของสถาบันรัฐสภา ความสำคัญของรัฐสภาต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย รูปแบบต่าง ๆของรัฐสภาในประเทศประชาธิปไตยตะวันตก หลักการในเรื่องความเป็น
อิสระในการดำเนินงานของรัฐสภาในประเทศต่าง ๆ ข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาลักษณะในทาง
กฎหมายของข้อบังคับ  การประชุมของสภา การประชุมสภา การจัดทำรายงานการประชุมสภา
อำนาจหน้าที่ของประธานรัฐสภาและเลขาธิการ รัฐสภาในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐสภา
คณะเจ้าหน้าที่ของรัฐสภา ระบบและการทำงานของคณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญของรัฐสภา
วาระการประชุมและการจัดระเบียบวาระการประชุม กระบวนการนิติบัญญัติ เปรียบเทียบกันใน
ประเทศต่าง ๆ รวมตลอดถึงกระบวนการควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยรัฐสภา
น.357กฎหมายว่าด้วยการปกครองถิ่น3(3-0)
LA 357Law of Local Administration
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.350 กฎหมายปกครอง
ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบราชการบริหารท้องถิ่นองค์กรส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบัน
อำนาจหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้ในฐานะที่เป็นนิติบุคคล และการกำกับดูแลเหนือการกระทำ รวมตลอดถึง
ระเบียบและวิธีการคลังขององค์กรส่วนท้องถิ่นและการควบคุมจากส่วนกลาง
น.358กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร2(2-0)
LA 358Agrarian Law
ศึกษาระบบการถือครองที่ดินโดยทั่วไป สินเชื่อเพื่อการเกษตรสถาบันการเกษตร ปัญหาของการจัดระบบ
ถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในประเทศไทย ปัญหาและวิธีการแปัญหาของเกษตรกรโดยมาตรการทาง
กฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายควบคุมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตลอดจนปัญหาเฉพาะบางประการ เช่น การขายฝาก
ที่ดินการคุ้มครองแรงงานในภาคเกษตรกรรม และการกำหนดเขตเพาะปลูก
น.359กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ3(3-0)
LA 359Comparative Constitutional Law
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.251 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย เปรียบเทียบกับกฎหมายรัฐธรรมนูญต่างประเทศ
น.365สัมมนานิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์และปรัชญา3(3-0)
LA 365Seminar in Socio-Historical and Philosopical Studies of Law
วิชาบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจากผ้บรรยาย
ศึกษาค้นคว้า เสนอรายงานและอภิปรายปัญหาในทางสังคมวิทยา กฎหมาย ประวัติศาสตร์กฎหมาย
กฎหมายเปรียบเทียบ หรือนิติปรัชญา ตามหัวข้อที่อาจารย์ผ้บรรยายอนุมัติหรือประกาศให้ทราบล่วงหน้า
ในแต่ละภาคการศึกษา
น.366การใช้และการตีความกฎหมาย3(3-0)
LA 366Application & Interpretation of Laws
การศึกษาในแง่ทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และในแง่กฎหมายเปรียบเทียบ โดยเฉพาะเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างระบบ Common Law กับระบบประมวลกฎหมายหลักการใช้และตีความกฎหมายลายลักษณ์
อักษรและการใช้กฎหมายแบบเทียบเคียง (Analogy) การใช้กฎหมายประเพณี การใช้กฎหมายประเภท
"หลักกฎหมายทั่วไป
ศึกษาปัญหาและหลักการใช้และการตีความเฉพาะเรื่อง เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน นิติกรรม
สัญญาและเรื่องอื่น ๆ ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากทางปฏิบัติและทางทฤษฎีเป็นเรื่อง ๆ
น.367ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในกลุ่มประเทศเอเซียอาคเนย์3(3-0)
LA 367Introduction to South East Asian Legal Systems
ศึกษาประวัติความเป็นมาหลักกฎหมายดั้งเดิมการรับกฎหมายตะวันตก และสถาบันทางกฎหมายที่สำคัญใน
กฎหมายมหาชน ในกฎหมายเอกชน ในกฎหมายอาญา และในกฎหมายวิธีพิจารณาความในกลุ่มประเทศ
ในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ อาทิเช่น พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิมมปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์
บรูไน อินโดนีเซีย
น.368ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายไทย3(3-0)
LA 368Introduction to the Thai Legal System
วิชาบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย (ศึกษาและวัดผลเป็นภาษาอังกฤษ)
ศึกษาประวัติความเป็นมา หลักฎหมายดั้งเดิม และการรับกฎหมายตะวันตก นิติวิธี ตลอดจนสถาบันทาง
กฎหมายที่สำคัญและลักษณะพิเศษของระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน ทั้งทางกฎหมายมหาชน กฎหมาย
เอกชนและอื่น ๆ
น. 380พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ1(1-0)
LA 380Constitution of Courts of Justice and Judicial System
ศึกษาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรม อำนาจศาล อำนาจผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี
และระบบตุลาการ
น.381กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง4(4-0)
LA 381Law of Civil Procedure
ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น การอุทธรณ์ และฎีกา
น.382กฎหมายลักษณะพยาน3(3-0)
LA 382Law of Evicence
ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน ทั้งที่เป็นหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยาน และที่เป็นบทบัญญัติ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
น.383กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคบังคับคดี3(3-0)
LA 383Law of Civil Procedure-Pro-isional Measures and Execution of Judgements
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.381 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษา หรือคำสั่งตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
น.384กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา3(3-0)
LA 384Law of Criminal Procedure
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.381 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
น.385การฝึกงานกฎหมายภาคปฏิบัติ 13(3-0)
LA 385Legal Training 1
ศึกษาหลักการให้คำปรึกษากฎหมายโดยทั่วไป การจัดการสำนักงานกฎหมายและการฝึกภาคปฏิบัติ เช่น
การให้คำปรึกษา การซักข้อเท็จจริงการทำความเห็นเบื้องต้นทางกฎหมาย เป็นต้น ดดยมีการบรรยาย
สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง และฝึกปฏิบัติตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 64 ชั่วโมง
(วิชานี้เปิดให้สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และไม่เปิดสำหรับนักศึกษานอกคณะฯ)
น.386การฝึกงานกฎหมายภาคปฏิบัติ 23(3-0)
LA 386Legal Training 2
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.385 การฝึกงานกฎหมายภาคปฏิบัติ 1
ศึกษาหลักการให้คำปรึกษากฎหมายเฉพาะด้าน เช่น การค้า การเงิน ภาษีอากร แรงงาน เป็นต้น
โดยมีระยะเวลาในการบรรยาย สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง และฝึกปฏิบัติตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 64
ชั่วโมง
(วิชานี้เปิดให้สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และไม่เปิดสำหรับนักศึกษา
นอกคณะฯ)
น.390กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 12(2-0)
LA 390Public International Law 1
ศึกษาประวัติความเป็นมาของกฎหมายระหว่างประเทศ ทฤษฎีของกฎหมายระหว่างประเทศ บ่อเกิด
ของกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น สนะสัญญาจารีตประเพณีระหว่างประเทศ การกระทำที่มีผลใน
ทางกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน
บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น รัฐ การแบ่งประเภทของรัฐ สิทธิและหน้าที่ของรัฐ หลักว่า
ด้วยเขตอำนาจของรัฐหรือดุลอาณาของรัฐ (Jurisidiction) องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล
ระหว่างประเทศอื่น ๆ และสถานะของปัจเจกชนตามกฎหมายระหว่างประเทศ
น.396สิทธิมนุษยชน3(3-0)
LA 396Human Rights
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.251 กฎหมายรัฐธรรมนูญ น.384 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา น.350 กฎหมายปกครอง น.390 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 1 หรือได้รับ
อนุมัติจากผู้บรรยาย
ศึกษาประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ข้อคิด และปรัชญาที่เกี่ยวกับบรรดาสิทธิสิทธิขั้นพื้นฐาน ทำความ
เข้าใจหลักการ กฎเกณฑ์ ที่มีสภาพเป็นกฎหมายและเป็นเพียงนามธรรม ตลอดจนวิธีการส่งเสริม
และคุ้มครองซึ่งสิทธิมนุษยชน
น.397กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ3(3-0)
LA 397Law of International Organizations
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.390 กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง 1
ศึกษาความหมายและการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศ สภาพบุคคลขององค์การระหว่างประเทศการ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ และการสิ้นสุดสภาพการเป็นสมาชิกในองค์กรระหว่างประเทศโดยทั่วไป ผล
ทางกฎหมายของข้อมติในองค์การระหว่างประเทศ เอกสิทธิและความคุ้มกันขององค์การระหว่างประเทศ
ปัญหาทางกฎหมายขององค์การสหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ ปัญหาทาง
กฎหมายบางประการขององค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ
น.398กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา3(3-0)
LA 398Criminal International Law
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.390 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 1
ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ในการใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา
หลักเกณฑ์ทั่วไปของนานาประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน พ.ศ.2472 และตามสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ประเทศไทยทำกับต่างประเทศความผิดตาม
กฎหมายระหว่างประเทศอันอยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามขององค์การตำรวจสากล
เช่น การค้าทาส การค้าหญิง ความผิดเกี่ยวกับโจรสลัด ความผิดเกี่ยวกับสลัดอากาศ เป็นต้น
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรม โดยสนธิสัญญาการโอนตัวนักโทษ
น.399กฎหมายทะเล3(3-0)
LA 399Law of the Sea
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น. 390 กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง 1
ศึกษาประวัติความเป็นมาของกฎหมายทะเล บ่อเกิดของกฎหมายทะเล สถานะภาพทางกฎหมายของพื้นน้ำ
ที่อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของรัฐ  เช่น น่านน้ำภายในทะเลอาณาเขตต่อเนื่อง เขตเศรษฐกิจจำเพาะ
ไหล่ทวีปน่านน้ำหมู่เกาะ ช่องแคบ อ่าว และสถานะทางกฎหมายของพื้นน้ำที่มิได้อยู่ภายใต้อำนาจการ
ควบคุมของรัฐ เช่น ทะเลหลวง และเขตกันทะเลลึก เทคนิคกฎหมายในการกำหนดเขตทะเลและการ
ระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศตามกฎหมายทะเล
น.406สัมมนากฎหมายแพ่ง2(2-0)
LA 406Civil Law Seminar
วิชาบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ศึกษาวิธีใช้กฎหมายแพ่ง โดยการทบทวนประเด็นสำคัญที่ได้เรียนในชั้นมาแล้วเพื่อความชำนาญในทาง
ปฏิบัติของนักศึกษา
น.407กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ3(3-0)
LA 407Comparative Civil Law
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายแพ่งของไทย และกฎหมายแพ่งของประเทศที่ใช้ประมวล ตลอดจนที่มา
แนวความคิดและวิธีการกฎหมาย (วิชานี้ไม่เปิดสำหรับนักศึกษานอกคณะ)
น.436หลักกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ3(3-0)
LA 436International Business Transactions
ศึกษาในแง่ของกฎหมายจากการที่ผู้ประกอบการธุรกิจได้ดำเนินการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน
ในต่างประเทศ ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้อง
น.437กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน2(2-0)
LA 437Law of Investment
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.330 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน-บริษัท
ศึกษาสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย นโยบายแห่งการกำหนดกฎเกณฑ์อันเป็นการ
ชักจูงให้แก่ผู้เข้ามาลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าว รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ
การลงทุนของประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนา
น.438วิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ3(3-0)
LA 438Settlement of commercial Disputes and Arbitration
ศึกษาลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาต
โตตุลาการ หลักกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ และข้อตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการที่สำคัญ ข้อพิจารณาในการทำสัญญา การเลือก กฎหมายและวิธีการระงับข้อ
พิพาทหลักเกณฑ์และปัญหาในการฟ้องร้องคดี การขอให้รับรองและบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโต
ตุลาการและคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ
น.439กฎหมายเกี่ยวกับการเงินในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ3(3-0)
LA 439Law Concerning Finance in International Business Transactions
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.230 เอกเทศสัญญา 1 น.231 เอกเทศสัญญา 2 และ
น.331 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
ศึกษาความหมายและความสำคัญของการเงิน ตลาดเงิน และสัญญาทางการเงินในการประกอบธุรกิจ
ระหว่างประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินและตลาดเงินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ การ
ให้บริการต่าง ๆ ทางการเงิน หลักกฎหมายระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติในการทำสัญญาทางการเงิน
ระหว่างประเทศ เช่น สัญญาให้กู้ยืมเงินและการค้ำประกัน (Contract quarantee) การออก
แสตนด์บาย เลตเตอร์ออฟเครดิต และเทอร์ฟอร์แมนซ์บอนด์ เพื่อค้ำประกันหรือเพื่อชำระหนี้ระหว่าง
ประเทศ หลักกฎหมายสัญญาและวิธีการใช้เลตเตอร์ออกเครดิต ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อ
ชำระหนี้ระหว่างประเทศ สัญญาทรัสต์ริซึท การควบคุม การแลกเปลี่ยนเงินตราและบทบาทของรัฐ
ในการควบคุมส่งเสริมทางการเงิน ตลาดเงิน และสัญญาทางการเงินระหว่างประเทศ
น.446สัมมนากฎหมายพาณิชยนาวี3(3-0)
LA 446Maritime Law Seminar
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.348 กฎหมายพาณิชยนาวี
ศึกษาทั้งหลักปฏิบัติ และปัญหากฎหมายในกฎหมายพาณิชยนาวี พร้อมทั้งแนวความคิดและวิธีการในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ศึกษาหลักปฏิบัติในการขนส่งทางทะเล หลักในการทำสัญญาเช่าเรือสัญญาประกันภัยทางทะเล
ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบในสัญญาต่าง ๆ อันเกี่ยวกับพาณิชยนาวี ปัญหาเกี่ยวกับการฟ้องคดี การ
ดำเนินคดี อำนาจการพิจารณาของศาล แนวความคิดและวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติ
น.447ปัญหาในกฎหมายธุรกิจ3(3-0)
LA 447Problems in Business Law
วิชาบังคับก่อน : ให้ผู้บรรยายอนุมัติ
ศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่สำคัญในกฎหมายธุรกิจตามสภาพการเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาระบบเศรษฐกิจใน
ประเทศและระหว่างประเทศ โดยวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น ปัญหา
เกี่ยวกับกิจการร่วมค้า ฟแรนไซส์ ลีสซิ่ง ไลเซ็นซิ่ง และการโอนเทคโนโลยี ฯลฯ
น.450 กฎหมายแรงงาน3(3-0)
LA 450Labor Law
ศึกษาหลักกฎหมายแรงงานและประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงานของไทย สัญญาจ้างแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
น.451กฎหมายการคลังและการภาษีอากร 13(3-0)
LA 451Law of Public Finance and Taxation 1
ศึกษาหลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณ ระบบภาษีอากร สถาบัน
การเงินและการคลัง หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการคลังที่รัฐใช้ในการบริหารประเทศ
น.452กฎหมายการคลังและการภาษีอากร 23(3-0)
LA 452Law of Plublic Finance and Taxation 2
ศึกษาแนวความคิดพื้นฐาน และวิวัฒนาการของกฎหมายการคลังและการภาษีอากร พิจารณาถึงความสัมพันธ์
ของวิชานี้กับสาขาวิชาอื่น ๆ ในทางกฎหมายมหาชน และกฎหมายเอกชน รวมทั้งศาตร์อื่น ๆ ในทางการ
คลังที่มิได้ศึกษาในทางนิติศาสตร์
น.453กฎหมายควบคุมการใช้ที่ดิน2(2-0)
LA 453Land Use Control
ศึกษาความจำเป็นกับความหมายของการควบคุมการใช้ที่ดินในเมืองและชนบท ตลอดจนความชอบธรรม
ของการใช้อำนาจดังกล่าวของรัฐตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศึกษากฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้อง คือ กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมือง โดยเน้นถึงการ
ผังเมืองในเรื่องกระบวนการกับขอบเขตในการวางผังเมือง การบังคับใช้ผังเมืองและการชดใช้ความ
เสียหายให้แก่เอกชนผู้เสียหาย
น.454กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ3(3-0)
LA 454Comparative Administrative Law
ศึกษากฎหมายปกครองของไทย เปรียบเทียบกับกฎหมายปกครองของต่างประเทศ
น.455กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3(3-0)
LA 455Law of Conservation of Nature and Environments
ศึกษาแนวความคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิธีการควบคุมมลภาวะใน
ตัวกลางต่าง ๆ เช่น ดิน น้ำ อากาศ และศึกษากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
น.456กฎหมายประกันสังคม3(3-0)
LA 456Law of Social Security
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.450 กฎหมายแรงงาน
ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานและประวัติความเป็นมาของกฎหมายประกันสังคม ระบบการประกันความเจ็บป่วย
การประกันความทุพพลภาพ การประกันความชราภาพ การประกันการมรณะ และการประกันการว่างงาน
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการใช้ระบบประกันสังคมในประเทศไทย
น.457กฎหมายแรงงาน 22(2-0)
LA 457Labor Law 2
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น. 450 กฎหมายแรงงาน
ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ผลทางกฎหมายของการยื่นข้อ
เรียกร้องเพื่อต่อรองเกี่ยวกับสภาพการจ้างสถานะทางกฎหมายของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างอำนาจ
หน้าที่ของฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทแรงงาน การพิจารณาคดีแรงงาน
เปรียบเทียบกับคดีแพ่ง มาตรการและวิธีการชั่วคราว เพื่อป้องกันความเสียหายแก่คู่กรณีในระหว่าง
เกิดข้อพิพาทแรงงาน
น.458ปัญหาในกฎหมายแรงงาน2(2-0)
LA 458 Problems in Labor Law
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.450 กฎหมายแรงงาน
ศึกษาปัญหาสำคัญในกฎหมายแรงงาน เพื่อให้เข้าใจในปัญหาต่าง ๆ อย่างกว้างขวางลึกซื้งยิ่งขึ้นสมารถ
วิเคราะห์ปัญหานั้น ๆ ได้ย่างรอบด้านและถูกต้องตามหลักวิชาการ อันจะเป็นการส่งเสริมความสามารถ
ในการวิเคราะห์แยกแยะของนักศึกษา และอาจจะนำมาซึ่งแง่คิดและแนวทางการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติ
ของกฎหมาย  และกระบวนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์ต่อนายจ้าง
และลูกจ้างและต่อสังคมยิ่งขึ้น  ตัวอย่างปัญหาที่จะนำมาสัมมนา เช่น ปัญหาการคุ้มครองแรงงานหญิงและ
แรงงานเด็ก ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ ปัญหาบทบาทและการประสานงานของหน่วยงานของ
รัฐในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทแรงงาน หรือปัญหาอื่น ๆ ที่อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควร
น.459กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2(2-0)
LA 459Industrial Law
ศึกษาสภาพและขอบเขตของกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการประกอบอุตสาหกรรม รวมถึงการควบคุมสิ่งที่
เป็นพิษที่เกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม
น.460นิติปรัชญา 13(3-0)
LA 460Philosophy of Law 1
ศึกษาวิวัฒนาการของแนวควมคิดปรัชญาทางกฎหมายตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนปัญหารากฐาน
แห่งกฎหมาย
น.461หลักวิชาชีพนักกฎหมาย2(2-0)
LA 461Legal Profession
ศึกษาวิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หน้าที่ และงานของนักกฎหมาย ในสาขาต่าง ๆ มารยาทและวินัย
อุดมคติ องค์การก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
น.462ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย2(2-0)
LA 462Thai Legal History
ศึกษาประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและสังคมไทยดั้งเดิม อันเป็นรากฐานของสถาบันทางกฎหมายที่สำคัญ
ของประเทศไทย อิทธิพลของแนวความคิด หลักกฎหมาย และระบบกฎหมายของอินเดีย และประเทศ
ตะวันตกที่มีต่อวิวัฒนาการของกฎหมายไทย
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะตั้งแต่สมัยจัดทำประมวล
กฎหมายเป็นต้นมา โดยเน้นหนักในแง่กฎหมายเปรียบเทียบ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในระบบ
กฎหมายไทย
น.466นิติปรัชญา 22(2-0)
LA 466Philosophy of Law 2
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.460 นิติปรัชญา 1
ศึกษาปัญหารากฐานบางประการในทฤษฎีกฎหมายและปัญหาเฉพาะทางนิติปรัชญาบางประการที่อยู่ใน
ความสนใจในสมัยปัจจุบัน ทั้งนี้ จะได้ประกาศกำหนดรายละเอียดในแต่ละภาคการศึกษา
น.480กฎหมายลักษณะล้มละลาย2(2-0)
LA 480Law of Bankruptcy
ศึกษากระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อำนาจ
ศาลและกระบวนพิจารณาคดีลัมละลาย การสอบสวนและบทกำหนดโทษ และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป
น.485วิชาสืบสวนสอบสวน2(2-0)
LA 485Criminal Investigation
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.384 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ศึกษาระบบการยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ การสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิด
ทางอาญา สิทธิของผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญ
น.486ปัญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง3(3-0)
LA 486Problems in the Law of Civil Procedure
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.381 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และวิชา น.383
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดี
ศึกษาปัญหาที่สำคัญในกระบวนการวิธีพิจารณาความแพ่งเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจในกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งได้ดียิ่งขึ้น
น.487ปัญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา3(3-0)
LA 487Problems in the Law of Criminal Procedure
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.384 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ศึกษาปัญหาที่สำคัญในกระบวนการวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจในกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาได้ดียิ่งขึ้น
น.488วิชาว่าความและศาลจำลอง3(3-0)
LA 488Advocacy & Moot Court
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.381 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และเคยหรือกำลัง
ศึกษาวิชา น.384 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การศึกษาทฤษฎีการว่าความ การเตรียมคดีและทฤษฎีทั้งหลายกับการสืบพยาน ฝึกภาคปฏิบัติ เตรียมคดี
และว่าความในศาสลจำลองเพื่อให้นักศึกษาเกิดความชำนาญในการดำเนินคดีในศาลยุติธรรม
(วิชานี้ไม่เปิดสำหรับนักศึกษานอกคณะ)
น.489สัมมนากฎหมายลักษณะพยาน3(3-0)
LA 489Law of Evidence Seminar
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.382 กฎหมายลักษณะพยาน
ศึกษาปัญหาที่สำคัญทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ วิเคราะห์เปรียบเทียบคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญรวมถึงหยิบยก
หลักกฎหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญา ตลอดจนกฎหมายอื่นที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายลักษณะพยานมาวิเคราะห์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจในหลักและวิธีการใช้
กฎหมายเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้น
น.490กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 22(2-0)
LA 490Public International Law 2
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.390 กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง 1
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับผลของการรับรองรัฐและการรับรองรัฐบาล การสืบสิทธิของรัฐ ความรับผิดชอบ
ของรัฐ ความสัมพันธ์ทางทูตและกงสุล ระบอบกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้กับอาณาบริเวณต่างๆ เช่น
ทะเล แม่น้ำ คลองระหว่างประเทศ น่านฟ้าและอากาศ นิติสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การ
ระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศสงคราม และการใช้กำลังในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
น.491กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล2(2-0)
LA 491Private International Law
ศึกษากฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเอกชนที่มีนิติสัมพันธ์ใน
ลักษณะระหว่างประเทศในทุกด้าน กล่าวคือ การจัดสรรเอกชนในทางระหว่างประเทศ ทั้งโดยสัญชาติ
และภูมิลำเนา การกำหนดสิทธิ หน้าที่ และสถานภาพของบุคคลในทางระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ว่าด้วย
การขัดกันแห่งกฎหมาย และวิธีการระงับข้อพิพาทของบุคคลในทางระหว่างประเทศ โดยการศึกษา
กฎหมายว่าด้วยสัญชาติกฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าวและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
น.492กฎหมายระหว่างว่าด้วยการทูตและการกงสุล3(3-0)
LA 492International Law of Diplomaticand Consular Relations
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.390 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 1
ศึกษากฎหมายว่าด้วยการทูตและการกงสุล โดยยึดหลักของอนุสัญญากรุงเวียนนา ว่าด้วยความสัมพันธ์
ทางการทูต ค.ศ. 1961 อนุสัญญากรุงเวียนนา ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการกงสุล ค.ส.1963 อนุ
สัญญาว่าด้วยคณะทูตพิเศษ ค.ศ. 1969 และทางปฏิบัติของรัฐในปัจจุบัน
น.493กฎหมายสหภาพยุโรป3(3-0)
LA 493European Union Law
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.390 กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง 1
ศึกษาความเป็นมาและวิวัฒนาการของสหภาพยุโรป (Europearn Union,EU) ศึกษาวัตถุประสงค์
บ่อเกิดของกฎหมายสหภาพยุโรป ลักษณะทางโครงสร้างของสหภาพยุโรป ศึกษาถึงระบบกฎหมายของ
สหภาพยุโรป โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และการดำเนินงานของสหภาพยุโรป อันได้แก่คณะกรรมาธิการ
คณะมนตรีสภายุโรป ศาลยุติธรรมยุโรป ศึกษากฎหมายทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป เช่น กฎหมาย
ตลาดเดียวยุโรป ความสัมพันธ์ภายในระหว่างสหภาพยุโรปกับรัฐสมาชิกและความสัมพันธ์ภายนอกของ
สหภาพยุโรปกับรัฐอื่นหรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ
น.494ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ3(3-0)
LA 494Problems in the International Law
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.390 กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง 1 หรือได้
รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน
ศึกษาปัญหาขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้ปรับปรุงข้อเท็จจริงตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดย
พิจารณาคดีที่เกิดขึ้นเป็นเรื่อง ๆ ไป
น.495กฎหมายสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซี่ยน)3(3-0)
LA 495Law of Association of South East Asian Nations
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.390 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 1
ศึกษาประวัติความเป็นมา นิติฐานะของอาเซี่ยน โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการและปัญหา
กฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งขอกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคม ทั้งที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ
ภายในระหว่างรัฐสมาชิก และความร่วมมือระหว่างสมาคม (อาเซี่ยน) กับรัฐหรือองค์การระหว่าง
ประเทศอื่น ๆ
น.496กฎหมายเกี่ยวกับการเดินอากาศและอวกาศ3(3-0)
LA 496Aviation and Aerospace Laws
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.390 กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง 1
ศึกษากฎหมายการเดินอากาศภายในประเทศ และระหว่างประเทศบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ
ในการควบคุมการบินปัญหาในกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตยเหนือพื้นดินและเขต
อำนาจรัฐ เช่น การยึดอากาศยานโดยมิชอบ การกระทำผิดบนอากาศยาน ฯลฯ
ศึกษาหลักกฎหมายอวกาศ รวมทั้งกฎเกณฑ์ซึ่งใช้บังคับและควบคุมกิจกรรมทั้งหลายของรัฐในอวกาศ
น.497กฎหมายว่าด้วยการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ3(3-0)
LA 497Law of the Maintenance of Peace and International Security
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.390 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 1
ศึกษาระบบกฎหมายและการดำเนินงานของสันนิบาติชาติและสหประชาชาติในการรักษาสันติภาพและ
ความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือวิกฤตการณ์
ที่สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอดีตจนถึงปัจจุบัน
น.498ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ3(3-0)
LA 498Introduction to International Economic Law
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.390 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 1
ศึกษาบทบาทและความสำคัญของกฎหมายที่มีต่อระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งในด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ การเงินระหว่างประเทศ และการลงทุนข้ามชาติ รวมถึงศึกษาถึงบทบาทขององค์การระหว่าง
ประเทศทางเศรษฐกิจที่สำคัญ อาทิ เช่น องค์การการค้าโลก (W.T.O.) การประชุมสหประชาชาติว่า
ด้วยการค้าและการพัฒนา (U.N.C.T.A.D.) ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา
(I.B.R.D.) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (I.M.F.)
น.499กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา3(3-0)
LA 499International Law of Development
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา น.390 และ น.490 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 1
และ 2
ศึกษาความหมายและแนวคิดเรื่อง "การพัฒนา" ความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อ
การพัฒนาหลักการและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศบทบาทของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ อาทิ องค์การสหประชาชาติ และองค์การ
ต่าง ๆ ในระบบสหประชาชาติองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคและตัวกระทำการอื่น ๆ อาทิ
บรรษัทข้ามชาติ