คำอธิบายรายวิชา

วิชาบริหารอุตสาหการและปฏิบัติการ
อส.201หลักเบื้องต้นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0)
IM 201 Introduction to Quantitative Analysis
การตัดสินใจทางธุรกิจต้องมีมุมมองพิจารณาปัญหาต่างๆ อย่างมีระบบ การศึกษาตัวแบบและวิธีการทางคณิตศาสตร์
จะช่วยสร้างทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาหรือทางเลือกของระบบงานทางธุรกิจต่างๆ เช่น การผลิต การลงทุน และการ
ตลาดประกอบกับการคำนวณหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด (Optimization)จะทำให้นักศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและ
ประโยชน์ของการวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบได้
วิชานี้จะศึกษาลักษณะปัญหา ตัวแบบและวิธีการทางคณิตศาสตร์ต่างๆเช่น เวคเตอร์และเมทริกซ์ การโปรแกรม
ลิเนียร์ ปัญหาการขนส่ง การวิเคราะห์มาร์คอฟ การจำลองทางคณิตศาสตร์ กราฟ และข่ายงาน การเรียนการสอนจะเน้น
การประยุกต์ใช้กับปัญหาทางธุรกิจ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อหาคำเฉลย
อส.202สถิติธุรกิจ 3(3-0)
IM 202 Business Statistics
ปัจจัยสำคัญที่จะนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จภายใต้ภาวะความไม่แน่นอนคือ การวางแผนซึ่งคาดคะเนส่วนประกอบ
สำคัญทางธุรกิจ เช่น ยอดขาย ต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ใกล้เคียงความเป็นจริงโดยมีหลักการในการรวบรวม
ข้อมูลอย่างเป็นระบบการพัฒนาหาตัวแบบทางสถิติต่างๆ ที่เอื้ออำนวยให้การประมาณค่าที่ต้องการภายใต้ความผิดพลาด
ที่ยอมรับได้ และการทดสอบตัวแบบเพื่อหาความเชื่อถือของค่าพยากรณ์
วิชานี้จะศึกษาเกี่ยวกับค่าสถิติของตัวอย่างและค่าพารามิเตอร์ของประชากร ทฤษฎีความน่าจะเป็น (ทฤษฎีเบส์)
ตัวแปรเชิงสุ่มและค่าที่คาดไว้ การแจกแจงความน่าจะเป็น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ ทฤษฎีการตัดสินใจ และเลขดัชนีการเรียนการสอนจะเน้นหลักการ
วิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
อส.203การบริหารการผลิตและปฏิบัติการ 3(3-0)
IM 203 Production and Operations Management
การผลิตสินค้าและบริการเป็นกระบวนการหลักของธุรกิจ การผลิตตลอดจนการปฏิบัติการอื่นๆ ที่ดำเนินใน
ลักษณะมวล (Mass Production) จำเป็นต้องบริหารกระบวนการและทรัพยากรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ ตรงเวลาหรือทันสถานการณ์ประหยัดทรัพยากรและค่าใช้จ่าย วิชานี้จะเป็น
พื้นความรู้สำหรับการศึกษาบริหารอุตสาหการและปฏิบัติการในระดับที่สูงขึ้นไป และสำหรับนักศึกษาสาขาอื่นที่ต้อง
เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานสัมพันธ์กับสายงานด้านนี้ได้
วิชานี้จะศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการผลิตต่อสังคม แนวคิดและวิธีการตัดสินใจ การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ กำลังการผลิตการเลือกทำเลที่ตั้ง การออกแบบกระบวนการปฎิบัติงาน การวางแผนผังสถานที่ประกอบการ
การวิเคราะห์วิธีการทำงานและระบบงาน การวางแผนและควบคุมการผลิตการควบคุมคุณภาพ และการบริหารสินค้า
คงคลัง
อส.311การบริหารศาสตร์ 3(3-0)
IM 311 Management Science
เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมที่จะเป็นผู้บริหารในยุคโลกาภิวัฒน์สามารถใช้เครื่องมือเชิงปริมาณในการวิเคราะห์
ข้อมูลและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ช่วยในการแก้ปัญหา
ได้อีกด้วย
วิชานี้จะศึกษาเครื่องมือเชิงปริมาณที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจ หัวข้อที่ศึกษา
ประกอบด้วยโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีคิว การจำลองเชิงคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์ข่ายงาน
การเรียนจะเน้นการประยุกต์โดยใช้กรณีศึกษาการทำโครงการ และฝึกฝนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปพร้อมทั้งวิเคราะห์ผล
อส.312การวิเคราะห์ออกแบบระบบงานและข้อมูล 3(3-0)
IM 312 Information and Work Systems Design
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา รส.201 หลักเบื้องต้นระบบสารสนเทศ และ อส.203 การบริหารการผลิตและปฏิบัติการ
ระบบการผลิตสินค้าและบริการตลอดจนการปฏิบัติงานอื่นๆ ของธุรกิจจำนวนมากไม่สามารถสนองตอบตลาด
ได้ในด้านเวลา คุณภาพ และความหลากหลายของผลผลิตที่ผู้ใช้ต่างกลุ่มต่างต้องการไม่เหมือนกัน จึงจำเป็นต้องจัดวาง
ระบบงานและกำลังคนใหม่ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเรียกใช้ข้อมูลได้
อย่างรวดเร็วและสอดคล้องบนฐานเดียวกัน
วิชานี้จะเป็นการศึกษาแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์จัดระบบงานโดยอิงความถนัดของผู้ทำงานแต่ละกลุ่ม
เปรียบเทียบกับการอิงกระบวนการของงานปัญหาการส่งผ่านงานและข้อมูลซึ่งมีผลกระทบในเชิงเวลาและคุณภาพ
ผลงานการศึกษาความต้องการและการวิเคราะห์ออกแบบระบบงานคู่ขนานกับระบบข้อมูลเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิด
คุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้าพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในด้านศักยภาพการใช้งานเพื่อประมวลผลและ
สื่อสารวงจรการศึกษาพัฒนาระบบ คุณลักษณะของฐานข้อมูล การส่งผ่านและแลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนการจัดทำ
คุณลักษณะความต้องการของระบบ
อส.313การศึกษาการทำงาน 3(3-0)
IM 313 Work Study
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อส.203 การบริหารการผลิตและปฏิบัติการ
การแข่งขันทางธุรกิจทำให้ผู้ผลิตสินค้าหรือบริการต้องลดต้นทุนโดยปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและ
วิธีการทำงานเพื่อประหยัดเวลาโสหุ้ย กำลังคนและ/หรือเพิ่มผลผลิต การศึกษาการทำงาน (Work Study) จึงมีบทบาท
สำคัญในการค้นหาจุดอ่อนของการทำงานแต่ละขั้นและของงานทั้งระบบเพื่อการปรับปรุงดังกล่าว
วิชานี้จะศึกษาหลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและเวลาเพื่อปรับปรุงการทำงานทั้งใน แนวกว้างและแนวลึก
ในแนวกว้างเป็นการวิเคราะห์กระบวนการผลิตหรือบริการทั้งระบบ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จตลอดจนสภาพแวดล้อมการ
ทำงานในแนวลึกเป็นการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาเพื่อวิเคราะห์วิธีทำงานในสถานีงาน ความสัมพันธ์ระหว่างคน
กับอุปกรณ์การทำงานเป็นกลุ่มเพื่อออกแบบงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพจากนั้นเป็นการศึกษาเวลามาตรฐานแบบต่างๆ
ของงานที่ออกแบบใหม่นั้น เพื่อนำไปคิดต้นทุนมาตรฐานและประยุกต์ใช้กับการจ่ายเงินรางวัล
อส.314การบริหารคุณภาพ 3(3-0)
IM 314 Quality Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อส.202 สถิติธุรกิจ และอส.203 การบริหารการผลิตและปฏิบัติการ
ศึกษาบทบาทของคุณภาพในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์และจริยธรรมทางธุรกิจ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
จากการควบคุมคุณภาพไปสู่การบริหารคุณภาพแบบครบวงจร นับตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตไปจน
ถึงการขายและบริการหลังการขาย โดยผนึกความร่วมมือของบุคคลทุกส่วนทุกระดับในองค์กร
สาระสำคัญได้แก่ หลักการ Total Quality Management เกณฑ์คุณภาพ Malcolm Baldrige การค้นหาคุณค่าของ
สินค้าและบริการที่ตลาดต้องการอย่างแท้จริง การปรับปรุงกระบวนการ (การลดคอคอดและขจัดความสูญเสียแบบ(Just
In Time) การปลูกฝังวัฒนธรรมด้านคุณภาพในองค์กร(ความสร้างความร่วมมือ การวัดผลงาน ฯลฯ) การควบคุมและการ
ประกันคุณภาพ ตลอดจนสถิติสำหรับการควบคุมคุณภาพ
อส.315กระบวนการผลิตและการบริหารเทคโนโลยี 3(3-0)
IM 315 Production Processes and Technology Management
การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมสำคัญในประเทศไทย ตลอดจนหลักวิชา
วิศวกรรมบางสาขาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต จะเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนและการทำงานด้านบริหารอุตสาหการ
และปฏิบัติการในอนาคต นอกจากนี้นักศึกษายังจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเครื่องมือทาง
กลยุทธ์ของธุรกิจจำนวนมาก
การศึกษาวิชานี้ประกอบด้วยการบรรยายโดยอาจารย์ประจำ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และการศึกษาจากสถานการณ์
ของจริง ซึ่งนักศึกษาจะฝึกวิเคราะห์กระบวนการ เทคโนโลยี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสถานภาพของอุตสาหกรรม
แต่ละประเภทอันเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้และปรับตัวทำงานในสาขาการผลิตใหม่ๆ ต่อไปได้
อส.321การวิเคราะห์การลงทุนทางอุตสาหกรรม 3(3-0)
IM 321 Industrial Investment Analysis
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กง.201 การเงินธุรกิจ
การตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นโครงการลงทุนใหม่ หรือการปรับปรุงกิจการทั้งทางด้านการผลิตและ
ปฏิบัติการ เป็นเครื่องกำหนดความสำเร็จของกิจการนั้นๆ การวิเคราะห์อย่างมีระบบและแบบแผนตามกระบวนการที่ดี
จะมีส่วนช่วยให้การตัดสินใจถูกต้อง รวดเร็วมีประสิทธิภาพและได้มุมมองที่ครบถ้วน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และ
ค่าใช้จ่ายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกหรือเปรียบเทียบโครงการลงทุน
วิชานี้ศึกษาบทบาทการวิเคราะห์อย่างมีหลักเกณฑ์และเป็นระบบเพื่อช่วยในการตัดสินใจโครงการลงทุนของ
ภาคเอกชน รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่หวังผลตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์และประสิทธิผลจากการลงทุน โดยศึกษา
กิจกรรมสำคัญที่ต้องดำเนินการในขั้นการวางแผนโครงการ กระบวนการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ทางเลือก การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ (Benefit) และประสิทธิผล (Effectiveness) รวมทั้งการศึกษาอัตราผลตอบแทนการลงทุนใน
รูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์ความไว (Sentivity Analysis) การวิเคราะห์ความไม่แน่นอน (Contingency Analysis)
และเทคนิคอื่นที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุน การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
อส.322ระบบสินค้าคงคลัง 3(3-0)
IM 322 Inventory System
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อส.203 การบริหารการผลิตและปฏิบัติการ
การบริหารสินค้าคงคลังไม่ได้เป็นเพียงงานระดับล่างที่ผู้บริหารจะละเลยได้อีกต่อไป เพราะการใช้เทคนิควิธีการบริหารสินค้า
คงคลังที่เหมาะสมสามารถสร้างจุดได้เปรียบในการแข่งขันให้กับกิจการธุรกิจต่างๆ ได้ จึงเป็นงานในระดับกลยุทธ์อย่างแท้จริง
การไม่ตระหนักถึงความจริงข้อนี้อาจมีผลต่อความมั่นคงของกิจการในอนาคตที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง และมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา
วิชานี้จะศึกษาวิธีการที่ใช้ในการบริหารสินค้าคงคลังแบบเดิมจนถึงเทคนิคใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงเทคนิคที่เกิดขึ้นในประเทศตะวันตก
และที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาจะมีโอกาสได้ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆอย่างทันเหตุการณ์ ตลอดจนได้ศึกษาและ
ดูงานในสถานการณ์จริง
อส.341การพยากรณ์ทางธุรกิจ 3(3-0)
IM 341 Business Forecasting
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อส.202 สถิติธุรกิจ หรือเทียบเท่า
การวางแผนการดำเนินงานเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความสำเร็จของธุรกิจแผนงานที่ดีต้องมีบรรทัดฐาน
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งนำไปสู่การพยากรณ์อนาคตให้ถูกต้องเชื่อถือได้และ
ทันเวลาโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเข้าช่วย ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการทำการตัดสินใจได้ทันการณ์ด้วย
วิชานี้ จะทำการทบทวนวิธีการทางสถิติที่นิยมใช้ในการพยากรณ์และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเหตุผล
ของเทคนิคการพยากรณ์แต่ละวิธี และฝึกฝนใช้เครื่องมือทางสถิติทำการพยากรณ์โดยใช้กรณีปัญหาในลักษณะต่างๆเป็น
ตัวอย่าง การนำโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติมาช่วยในการทำการพยากรณ์ตลอดจนศึกษามาตรการต่างๆ ในการประเมิน
ความเชื่อถือได้ของเทคนิคการพยากรณ์ที่ใช้ในแต่ละปัญหา
อส.411การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0)
IM 411 Production Planning and control
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อส.203 การบริหารการผลิตและปฏิบัติการ
การวางแผนและควบคุมการผลิตเป็นปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าและบริการโดยผู้ผลิตจะ
ต้องคำนึงถึงเวลาคุณภาพ ปริมาณและต้นทุนที่เหมาะสม
วิชานี้จะศึกษาเรื่องการบริหารการผลิตและปฏิบัติการที่มีรายละเอียดมากขึ้นในส่วนของการวางแผนและการ
ควบคุม ได้แก่ การพยากรณ์ความต้องการและปริมาณการผลิต การกำหนดปัจจัยการผลิต การวางแผนสั่งซื้อการวางแผน
สั่งผลิตการควบคุมสินค้าคงคลัง การวางแผนกำลังการผลิตและการทำกำหนดการ ตลอดจนการวางแผนการผลิตให้
สัมพันธ์กับระบบการผลิตการศึกษาจะใช้การบรรยาย บทความกรณีศึกษาและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้ได้
เปรียบเทียบแนวคิดต่างๆ ที่จะทำให้การวางแผนและควบคุมการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุม รวมตลอด
ถึงจริยธรรมในการบริหารอุตสาหกรรม
อส.412การประมาณต้นทุนและการจัดทำงบประมาณ 3(3-0)
IM 412 Cost Estimating and Budgeting
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อส.203 การบริหารการผลิตและปฏิบัติการ และ บช.202 การบัญชีบริหาร
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและความสำคัญของต้นทุนประเภทต่างๆ และการประมาณต้นทุนที่ถูกต้อง
เป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้บริหารใช้ประกอบในการกำหนดนโยบาย วางกลยุทธ์ วางแผน ควบคุม และตัดสินใจอันจะมี
ผลกระทบไปถึงประสิทธิภาพและกำไร รวมตลอดจนชื่อเสียงและความสำเร็จขององค์กร
ศึกษาลักษณะและความสำคัญของต้นทุนประเภทต่างๆ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุน วิธีการและกระบวนการ
ในการวิเคราะห์และประมาณต้นทุนการผลิตสินค้า บริการและต้นทุนโครงการ การจัดทำงบประมาณ รวมทั้งการศึกษา
ปัญหาพิเศษเกี่ยวกับการบริหารอุตสาหการที่ต้องใช้การประมาณต้นทุนเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย
การผลิตและราคา
อส.413ศึกษาและปฏิบัติงานภาคสนาม4(2-0)
IM 413 Industrial Management Fieldwork
วิชาบังคับก่อน : อส.411 การวางแผนและควบคุมการผลิต
วิชานี้เป็นการออกปฏิบัติงานจริงที่เสริมการเรียนภาคทฤษฎีในห้องบรรยาย เพื่อให้นักศึกษารู้จักนำวิชาการ
ไปปรับใช้ในภาคสนาม เป็นเสมือนการทำสาระนิพนธ์ในปีสุดท้าย ซึ่งนักศึกษาจะนำวิชาที่ได้เรียนมานำไปประยุกต์
เข้าแก้ปัญหาที่พบภายใต้สถานการณ์จริง ได้แก่ พันธกิจ/วัฒนธรรมองค์กร ตัวบุคคล วิธีการ ความหลากหลายของ
ทางเลือกทางเทคโนโลยีและอุปกรณ์การผลิต และอื่นๆ ประสบการณ์นี้จะสร้างคุณค่าและความเชื่อมั่นแก่นักศึกษาที่
จบไปทำงานต่อไป
การศึกษาในวิชานี้ นักศึกษาจะต้องใช้เวลาในภาคฤดูร้อนก่อนหน้าลงทะเบียนเรียน ไปฝึกงานในองค์กรธุรกิจ
เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อศึกษากิจกรรมและระบบขององค์กรนั้นๆ ตลอดจนปัญหาต่างๆ ที่พบในองค์กรแล้วนำมาวิเคราะห์
และศึกษา เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงแล้วนำเสนอต่อคณาจารย์ และเพื่อนร่วมชั้นเรียน
(บรรยาย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และฝึกงานในภาคฤดูร้อน)
อส.414การบริหารโครงการ 5(2-6)
IM 414 Project Management
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ฐานะปีที่ 4
โครงการคือ การดำเนินงานซึ่งมีลักษณะความเสี่ยง และ/หรือความรุนแรงของการสูญเสียสูง อันเนื่องมาจาก
ความแปลกใหม่ ความซับซ้อนของงานตลอดจนเงื่อนไขที่บีบรัดด้านเวลา ต้นทุน และคุณภาพที่ทำให้ต้องบริหารอย่าง
เป็นระบบและถูกวิธีในขณะเดียวกันองค์กรที่ต้องพัฒนาปรับตัวให้ทันต่อภาวะปัญหาและการแข่งขัน จำเป็นต้องริเริ่ม
จัดทำโครงการใหม่ๆ ตลอดเวลา
วิชานี้จะศึกษาเหตุผลและความจำเป็นในการบริหารโครงการ วงจรชีวิตของโครงการ การวางแผนและควบคุม
โครงการในเชิงเทคนิค เวลาและค่าใช้จ่าย โดยพิจารณาทั้งในระดับการใช้ทรัพยากร กิจกรรม สัมฤทธิผล และผลกระทบ
การบริหารองค์กรโครงการและความสัมพันธ์กับองค์กรแม่ การคัดเลือกบุคคล การกำกับและประสานงาน ตลอดจน
ประเด็นพิเศษต่างๆ
(บรรยาย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และฝึกปฏิบัติ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) (2-6-4)
อส.431การวางแผนและควบคุมกิจการบริการ 3(3-0)
IM 431 Planning and control of Service Enterprises
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อส.203 การบริหารการผลิตและปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมบริการในปัจจุบันมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และวิทยาการ
สมัยใหม่ เป็นสาเหตุสำคัญของการเติบโตดังกล่าว ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจบริการในยุคโลกาภิวัตน์ส่งผลให้
ต้องมีการวางแผนและการควบคุมกิจการบริการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
วิชานี้จะศึกษาลักษณะเฉพาะของ “บริการ” โดยละเอียด เน้นการศึกษาวิเคราะห์ถึงหลักและวิธีการวางแผนและ
การควบคุมกิจการบริการ โดยนำมาประยุกต์ใช้กับกิจการบริการประเภทต่างๆ ที่น่าสนใจอันได้แก่ กิจการธุรกิจท่องเที่ยว
กิจการขนส่ง กิจการรักษาพยาบาล กิจการที่อยู่อาศัย และกิจการธุรกิจสื่อสารเป็นต้น ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรม
ของผู้ให้บริการ
อส.432การบริหารโรงแรม 3(3-0)
IM 432 Hotel Management
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ฐานะปี 4
ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมากทั้งนี้เพราะเป็นแหล่งสร้าง
รายได้สำคัญของประเทศ ธุรกิจโรงแรมเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความรู้ความ
สามารถในด้านการบริหารหลายๆ ด้านเข้าด้วยกัน
วิชานี้จะศึกษาประวัติความเป็นมาและสภาวะปัจจุบันของธุรกิจโรงแรมวิธีการและการวิเคราะห์ตัดสินใจในการ
วางแผนก่อตั้งโรงแรมการจัดโครงสร้างบริหาร การจัดการด้านทรัพยากรบุคคลและการควบคุมกิจการโรงแรมการวางแผน
ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ การจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยงการจัดประชุมการวิเคราะห์และ
การควบคุมทางการเงินของกิจการโรงแรม ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจโรงแรม
อส.441สัมมนาการประยุกต์ความก้าวหน้าในการบริหารอุตสาหการและการปฏิบัติการ
IM 441 Special Topics in Industrial and Operations Management
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาสาขาวิชาบริหารอุตสาหการ ชั้นปีที่ 4
ปัจจุบันการบริหารอุตสาหการและการปฏิบัติงานสมัยใหม่นอกจากจะต้องอาศัยการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
กระบวนการวิเคราะห์ที่เป็นพื้นฐานแล้วนักศึกษายังมีความจำเป็นที่จะต้องติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบใหม่ ซึ่งได้รับการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปประยุกต์ให้สอดคล้อง
กับความรู้พื้นฐาน และลักษณะการนำไปใช้งานที่เหมาะสม
การศึกษาวิชานี้มีลักษณะเป็นการสัมมนาโดยมีเนื้อหาที่ผู้สอนจะกำหนดให้เข้ากับสถานภาพของวิทยาการและ
แนวโน้มธุรกิจปัจจุบันและทิศทางในอนาคต โดยมุ่งเน้นในการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมและกำหนดทางเลือกใน
การประยุกต์ใช้วิทยาการใหม่ ตลอดจนกระบวนวิธีในการนำทางเลือกไปปฏิบัติงาน การบริหารและควบคุมตลอดจน
วิธีการประเมินผลการใช้งาน