menu  |  ผลงานวิจัย งบประมาณพิเศษ  |  สรุปผล  |  งบแผ่นดิน |  งบเสริมหลักสูตร |  งบคณะ  |  งบอื่นๆ

ผลงานวิจัยเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2525 ถึงปัจจุบัน

ลำดับ
ปี
ผลงานวิจัย
ผู้วิจัย
1
2525
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
รศ.ชูศักดิ์ เที่ยงตรง
2
2525
การผนึกกำลังของพรรคการเมืองอนุรักษ์ในญี่ปุ่น
รศ.ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์
3
2525
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในสหภาพโซเวียต
รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร
4
2525
โครงสร้างอำนาจในชุมชน
ผศ.ดร.ระดม วงษ์น้อม
5
2525
ทฤษฎีการพัฒนาการเมือง : การสำรวจข้อดีข้อเสียและ
การเสนอแนวทฤษฎีใหม่
ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน
6
2525
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร
7
2525
แนวความคิดว่าด้วยการกำเนิดของพรรคการเมือง
รศ.วิสุทธิ์ โพธิแท่น
8
2525
นโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ กับสหภาพโซเวียต
ผศ.ดร.ถาวร สุขากันยา
9
2525
รัฐศาสตร์ทวนกระแส
รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
10
2526
แนวความคิดว่าด้วยระบบราชการ
รศ.ดร.ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ
11
2526
แนวความคิดว่าด้วยความร่วมมือในส่วนภูมิภาค : ศึกษาเฉพาะกรณี
เอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รศ.สีดา สอนศรี
12
2526
การติดต่อสื่อสารในการบริหาร
รศ.สร้อยตระกูล อรรถมานะ
13
2526
แนวคิดระบบโลก
รศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ
14
2526
วิเคราะห์ความคิดของฟูคูซาวา ยูคิชิ
รศ.ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์
15
2527
ทฤษฎีจักรวรรดินิยม
ผศ.ดร.ถาวร สุขากันยา
16
2527
สังคมและการเปลี่ยนแปลง
ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน
17
2527
วิเคราะห์ความคิดทางการเมืองของมหาตมะ คานธี
ผศ.ชัยชนะ พิมานแมน
18
2527
ความขัดแย้งระหว่างจีนและรัสเซียและผลกระทบที่มีต่อเอเชียอาคเนย์
จนถึง 1975 : ศึกษาเชิงประยุกต์ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศ
ผศ.ดร.ระดม วงษ์น้อม
19
2527
การจัดการงานภาครัฐบาลหรือการจัดการงานสาธารณะ
อ.ชุมพร สังขปรีชา
20
2527
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านนโยบายต่างประเทศของไทย
รศ.ดร.โคริน เฟื่องเกษม
21
2527
การปฏิรูปการบริหารระบบราชการ
รศ.สร้อยตระกูล อรรถมานะ
22
2527
พฤติกรรมการแสวงหาอำนาจทางการเมืองในสังคมไทย
รศ.ดร.ณรงค์ สินสวัสดิ์
23
2527
อำนาจของประธานาธิบดีประเทศฟิลิปปินส์ : ศึกษาเฉพาะอำนาจ
ของมาร์กอสหลังประกาศใช้กฎอัยการศึกจนปัจจุบัน
รศ.สีดา สอนศรี
24
2528
กองทัพไทยในฐานะสถาบันการเมืองไทย
รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร
25
2528
สันติภาพกับความคิดของเด็กยากจน : การศึกษาเฉพาะ
กรณีเด็กยากจนในจังหวัดศรีสะเกษ
รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
26
2528
ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-ไทย
รศ.ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์
27
2528
จุดมุ่งหมายของมาคิอเวลลี : The Prince และ The Diseourse
รศ.ดร.สมบัติ จันทรวงศ์
28
2528
การแบ่งแยกเชื้อชาติและสีผิวกับปัญหาสิทธิมนุษยชน
(Human Right and Apartheid)
รศ.ดร.ไพฑูรย์ ดัสเซ่
29
2528
เลนินกับแนวคิดพัฒนาสังคมโดยไม่ผ่านขั้นทุนนิยม
รศ.ฉันทิมา อ่องสุรักษ์
30
2529
สงครามและสันติภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การวิเคราะห์
โดยใช้แนวความคิดและทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศ
รศ.ดร.โคริน เฟื่องเกษม
31
2529
วิเคราะห์ความคิดว่าด้วยทฤษฎีพัฒนาการกึ่งเมืองขึ้น
ของ Fernando Henrique Cardoso
ผศ.ดร.พิษณุ สุนทรารักษ์
32
2529
การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ : บทสำรวจพรมแดนแห่งความรู้แนววิพากษ์
รศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
33
2529
แนวคิดการทำงานด้านการฑูตของโซเวียต
รศ.ฉันทิมา อ่องสุรักษ์
34
2530
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในภาครัฐกิจ : บทสำรวจเชิงทฤษฎี
รศ.ดร.ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ
35
2530
บทสำรวจเกี่ยวกับวัฒนธรรมในองค์การและการจัดการ
ผศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์
36
3530
ความคิดทางการเมืองกับฝรั่งเศสหลายสมัย
รศ.ดร.ไพฑูรย์ ดัสเซ่
37
2531
พลังประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีประเทศฟิลิปปินส์
รศ.สีดา สอนศรี
38
2531
ไทยกับการเป็นนิกส์ : ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลกระทบ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ผศ.ดร.พิษณุ สุนทรารักษ์
39
3531
การวางแผนโครงการ (Projcet Planning)
ผศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ
40
2531
การควบคุมบังคับบัญชาในการบริหาร
รศ.สร้อยตระกูล อรรถมานะ
41
2531
นโยบายต่างประเทศสมัยนายกอร์บาซอฟ
(Gorbachew's Foreign Policy)
รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร
42
2532
ปัจจัยทางจิตวิทยา : พื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์
รศ.สร้อยตระกูล อรรถมานะ
43
2533
การเมืองไทยตามนัยรัฐธรรมนูญปัจจุบัน (2521)
รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร
44
2533
การเลือกตั้งทั่วไปในญี่ปุ่น วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2533
รศ.ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์
45
2533
การจูงใจ (Motivation)
รศ.สร้อยตระกูล อรรถมานะ
46
2533
วิเคราะห์การเลือกตั้งสภาในญี่ปุ่น วันที่ 23 ก.ค.2532
รศ.ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์
   
47
2533
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ออสเตรเลีย
ผศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ
48
2533
ไต้หวันและการก้าวสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่
ผศ.ดร.พิษณุ สุนทรารักษ์
49
2534
การปกครองท้องถิ่นและการเลือกตั้งท้องถิ่นในญี่ปุ่น
รศ.ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์
50
2535
ขวัญในการบริหาร (Morale in Administration)
รศ.สร้อยตระกูล อรรถมานะ
51
2535
การส่งทหารไปร่วมปฎิบัติการรักษาความสงบแห่งสหประชาชาติ
ของญี่ปุ่น : กรณีการส่งทหารไปกัมพูชา
รศ.ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์
52
2536
"ผีของมาร์ก" และ "ผีในมาร์ก" : ข้อวิจารณ์ประวัติศาสตร์นิยมของ
พ็อพเพอร์และอัลธุสแซร์
อ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา
53
2537
บทสำรวจทฤษฎีองค์การในช่วงยุค Post-Modernism
ผศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์
54
2537
การเมืองไทยตามนัยรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 10 ธันวาคม 2475
รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร
55
2538
โครงสร้างการปกครองของญี่ปุ่น
รศ.ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์
56
2538
นโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กรณีวาทะ Miyazawa
ผศ.ศิริพร วัชชวัลคุ
57
2539
ประเด็นปัญหาประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในโครงการ
ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของญี่ปุ่น
รศ.ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์
58
2539
อ่านเล่นแล้วตรองลึก : ท่วงทำนองบันทึก (1992-1995)
รศ.ดร.ไพฑูรย์ ดัสเซ่
59
2539
ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ
รศ.สร้อยตระกูล อรรถมานะ
60
2539
Historicism : จาก Giovanni Battista Vico สู่ Antonio Gramsci
อ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา
61
2540
การสนทนา : ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
(ตั้งแต่ Protagoras, Socrate (s)
จนถึงแนวประชาธิปไตยปัจจุบัน)
รศ.ดร.ไพฑูรย์ ดัสเซ่
62
2541
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
ผศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
63
2541
อาฟริกาดำในศตวรรษที่ 20 (MADAGASCAR, KENYA,
SWAZILAND, BOTSWANA, TANZANIA, SAIRE)
รศ.ดร.ไพฑูรย์ ดัสเซ่
64
2541
ประวัติศาสตร์และสหวิทยาการ : ชาตินี้เราคงรักกันไม่ได้
อ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา
65
2541
การตัดสินใจของรัฐบาลไทยในการห้ามการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบ
ความเค็มต่ำในเขตพื้นที่น้ำจืด
ผศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ
66
2541
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ODA ของญี่ปุ่นในยุคหลังสงครามเย็น
และผลกระทบต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผศ.ศิริพร วัชชวัลคุ

top

 

 


ศูนย์วิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : เลขที่ 2 ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ : 0-2613-2337 โทรสาร:0-2623-5156

Research Center Faculty of Political Science : 2 Prachan Road , Pranakorn , Bangkok 10200 Thailand , Tel. 0-2613-2337 , Fax. 0-2623-5156