ลำดับ

ผู้จัดทำ

เรื่อง

อาจารย์ที่ปรึกษา

1.

นายวิลาศ  จันทร์พิทักษ์

"กระบวนการงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทย: 
ศึกษาเฉพาะกรณีประสิทธิภาพทางคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ในขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณโดยรัฐสภา"

รศ.ดร.พัชรี

2.

นายสรรค์ชัย ชญานิน

"วิธีปฏิบัติราชการในแนวทางใหม่ตามแผนพัฒนาการเมือง
และแผนปฏิรูประบบราชการ ศึกษาจาก พ.ร.บ.
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539"

รศ.สร้อยตระกูล

3.

นายบุญสว่าง  จันทรมัณฑนา

"ผลกระทบของการปรับลดภาษีศุลกากรภายใต้   AFTA  
และการปรับตัวของธุรกิจแปรงสีฟันไทย"

รศ.ดร.สุรชัย

4.

พ.อ. สีหนาท  วงศาโรจน์

"อุปสรรคที่มีผลต่อการพัฒนาระบบกำลังสำรอง
เพื่อความพร้อมรบของกองทัพบกไทย :
"ศึกษาเฉพาะกรณีระบบการฝึกศึกษากำลังพลสำรอง" 

ดร.จิรวรรณ

5.

พ.ท.บัณฑิตย์  สินสถิตย์โรจน์

"ปัญหาการนำนโยบายการเรียกกำลังพลสำรองมาฝึกวิชาทหารไปปฏิบัติ"

รศ.ดร.พัชรี

6.

พ.อ.ภัสสร  อิศรางกูร ณ อยุธยา

"กองทัพบกกับการพัฒนาประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณี
การถอนหน่วยกำลังรบออกจากการพัฒนาประเทศ
โดยให้กองพลพัฒนาเข้าปฏิบัติงานแทน"

ผศ.ดร.ชลิดาภรณ์

7.

นายชาญชัย  ลีตบุตร

"การปรับโครงสร้างองค์การ : กรณีศึกษา 
บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด"

ผศ.ดร.สุพิณ

8.

นายโกเมท  เรืองพนิช

"การวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำปางระยะปานกลาง 
(พ.ศ. 2540-2544) : ศึกษากรณีการนำนโยบายไปปฏิบัติ"

ดร.จิรวรรณ

9.

นายสุรพล  แสวงศักดิ์

ปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง  อบต. เจดีย์หักกับ 
อบต. คูบัว อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี"

รศ.ดร.สายทิพย์

10.

ร.ต.หญิง  พนิดา  เกษมมงคล

"การหาเสียงเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
ในจังหวัดฉะเชิงเทราเขตเลือกตั้งที่ 1 "

รศ. วิสุทธิ์

11.

นายณัฐวัตร  มนต์เทวัญ

"ความคิดเห็นของนายจ้าง-ลูกจ้าง  ต่อแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหา
 แรงงานสัมพันธ์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ชลบุรี"

ดร.จิรวรรณ

12.

ร.ท.อรุณ  สุขศรี

"การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ : ศึกษากรณีสำนักทะเบียน
และวัดผล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช"

รศ. สมชัย

13.

นายวิเชษฐ์  พิชัยรัตน์

“ปัญหาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการแปรรูป
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
เป็นบริษัทโทรศัพท์แห่งประเทศไทยจำกัด"

รศ. สมชัย

14.

นายธาดา วิทยาพูล

“การประยุกต์ใช้หลักพุทธศาสน์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์”

ผศ.ดร.สุพิณ

15.

นายชำนาญ  หาญแก้ว

"การบริหารงานน้ำเสีย : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองนครปฐม"

รศ.สร้อยตระกูล

16.

นายธนู   ศรีชู

"การวิเคราะห์นโยบายการใช้ระบบเตาเผาขยะในประเทศไทย :
ศึกษากรณีเตาเผาขยะ  จังหวัดภูเก็ต" 

รศ.ดร.พัชรี

17.

o o o

18.

นายชุมพล  ฐิตยารักษ์

"ปัญหาอุปสรรค  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง : 
ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาการประสานงานในระดับจังหวัด”

ผศ.ดร.สุพิณ

19.

นายไกรราศ แก้วดี

“การก่อตัวนโยบายการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล :
ศึกษาเฉพาะกรณีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ระหว่างปี พ.ศ.2524-2537”

รศ.สร้อยตระกูล

20.

น.ส.จงกล   เกตุพิชัย

"มาตราการบรรเทาการว่างงาน"

รศ.สร้อยตระกูล

21.

นายอรุณ  ภูพิชญ์นันท์

"ความเป็นไปได้ในการโอนกิจการบริหาร
ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมการบินพาณิชย์ไปให้เอกชนดำเนินการบริหาร"

ดร.จิรวรรณ

22.

พันเอกบุญชู เกิดโชค

“การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ : กรณีศึกษาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ”

รศ.สร้อยตระกูล

23.

น.ส.วีระยา  จารุอำพรพรรณ

"ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์การ : 
ศึกษาเฉพาะบทบาทและหน้าที่ของกรมวิเทศสหการ"

ผศ.ดร.สุพิณ

24.

นายสมชัย  อ่ำพันธ์

"การประเมินผลการปฏิบัติงาน :
ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร"

รศ.สมชัย

25.

นายขวัญชัย  ไตรย์พืชน์

"การพัฒนากลไกในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย"

ดร.จิรวรรณ

26.

นายอนุโรจน์   จันทรวงศ์

"การติดตามประเมินผลโครงการฟื้นฟูส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม :
ศึกษากรณีป่าสงวนแห่งชาติดงลาน  อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น"

รศ.สร้อยตระกูล

27.

นายศุภวิทย์  วุฒิอุดมเลิศ

"รัฐไทยกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิก :
การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม"

รศ.ดร.พัชรี

28.

นายสมุทร ทองวิจิตร

“การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ศึกษาเฉพาะกรณี :
การบุกรุกที่ดินของรัฐในเขตหวงห้ามของทางราชการทหาร

4

29.

นายเปี่ยมศักดิ์   ตันนิรัตร์

"การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทางเกวียน
ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.  2535-2539)"

รศ.ไตรรัตน์

30.

น.ส.เบญจมาศ  โชคคณาพิทักษ์

"การรื้อปรับระบบบริหารกรมสรรพากร"

ผศ.ดร.สุพิณ

31.

นายกิจจา กาญจนะวีระ

“ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดทำ
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี :
ศึกษาเฉพาะกรณีงบประมาณของกรมพัฒนาชุมชน”

รศ.ไตรรัตน์

32.

นายปุณวัฒน์  งามเกิดศิริ

"การนำนโยบายไปปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร"

รศ. ไตรรัตน์

33.

นางดวงเดือน  เอี่ยมมงคลสกุล

"การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ :  ศึกษากรณี
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)"

รศ.ไตรรัตน์

34.

พ.ต.ท. ชาตรี  วุฒิภักดี

"สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งกับปัญหาการปราบปรามยาเสพติด"

รศ.สมชัย

35.

นางลำเจียก  พลการ

"ปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงระบบงานพัสดุ: 
ศึกษากรณี การท่าเรือแห่งประเทศไทย"

ผศ.ดร.สุพิณ

36.

นายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล

“นโยบายการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชนและสตรี
ที่ถูกทารุณกรรมในครอบครัว”

รศ.ดร.พัชรี

37.

พ.ต.ท. ยอดชาย  ผู้สันติ

"นโยบายการแก้ปัญหาจราจรโดยการบังคับใช้กฎหมาย : 
ศึกษาเฉพาะกรณีศาลจราจร"

ผศ.ดร.ชลิดาภรณ์

38.

นายสำเริง วรศรี

"โครงการป้องกันโรคจากสัตว์นำเข้าชายแดน : กรณีศึกษาจังหวัดตาม"

รศ.ไตรรัตน์

39.

นพ.จักรพันธ์  พงษ์เสฐียร

"การพัฒนาปรับปรุงระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของข้าราชการมาตรการกระทรวงการคลัง"

รศ.ดร.พัชรี

40.

นายปสันน์  เทพรักษ์

"การปรับปรุงระบบบริหารราชการการไทยในต่างประเทศ
ปัญหาและข้อเสนอแนะ"

รศ.ดร.สุรชัย

41.

นายศุภฤทธิ์ ศรีตระการนนท์

“นโยบายแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์บริษัทเงินทุน”

รศ.ไตรรัตน์

42.

นายบรรณหาร  อินทร์ภิรมย์

"การปรับเปลี่ยนบทบาทการให้การบริการประชาชน
ของกรมการขนส่งทางบก:
ศึกษากรณีนโยบายการให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ
ตรวจสภาพรถแทนการขนส่งทางบก"

รศ.สมชัย

43.

นางนฤมล  พนาวงศ์

"ปัญหาในการพัฒนาการสหกรณ์ไทยสู่ความสำเร็จในทศวรรษหน้า"

ผศ.ดร.สุพิณ

44.

นายวรพจน์  รัฐสีมา

"การปรับปรุงโครงสร้างบริหารงาน : 
ศึกษากรณีสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย"

รศ.ไตรรัตน์

45.

นายพงษ์สวัสดิ์  สุทธิสารากร

"การวิเคราะห์นโยบาย : ศึกษากรณี 
นโยบายแก้ไขปัญหาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย"

รศ.ดร. พัชรี

46.

นายชูชัย  กุลศิริมงคล

"ผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้างกรมสรรพากร :
ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานสรรพากรเขตในกรุงเทพมหานคร"

รศ.สมชัย

47.

o

o

o

48.

พ.ต.อ.ประมวลศักดิ์ ศรีสมบุญ

"ปัญหาการปฏิบัติงานของคณะทำงานเฉพาะกิจ
ในการสืบสวนคดีอาญาสำคัญของกรมตำรวจ"

ผศ.ดร.ชลิดาภรณ์

49.

พล.ต.ต.กฤษฏา พันธุ์คงชื่น

"การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์"

รศ.ดร. พัชรี

50.

พ.ต.ท.อนินท์ ศรีสรรพางค์

"การปรับปรุงประสิทธิภาพในการสืบสวน :
ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม"

รศ.ไตรรัตน์

51.

นายสุทธิพงศ์  นพวงษ์ศิริ

"แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองของท้องถิ่น : 
ศึกษากรณีท้องถิ่นเทศบาลตำบลหัวหิน"

รศ.ดร.สายทิพย์

52.

นายเกรียงไกร  วิริยาอรรถกิจ

"ความจำเป็นในการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร
โดยจัดตั้งตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า :
ศึกษากรณีตลาดยางพารา"

ผศ.ดร.สุพิณ

53.

คุณชวลี  อมาตยกุล

"วิถีไทยสู่การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน :
กรณีศึกษาโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"

ผศ.ดร.สุพิณ

54.

นายฐานิต  ชัยยศ

"การปรับปรุงโครงสร้างสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี"

รศ.สมชัย

55.

นายมนัส  สร้อยพลอย

"นโยบายการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ : ศึกษาเฉพาะกรณี
การนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2538- 2540"

ดร.จิรวรรณ

56.

o o o

57.

นายปภัสร์  ช่วงสุวนิช

 

"การศึกษาเปรียบเทียบการจัดองค์การระหว่างรัฐวิสาหกิจ
กับเอกชนผู้รับสัมปทาน : กรณีศึกษา
การสื่อสารแห่งประเทศไทยกับ บมจ.โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น"

ดร.จิรวรรณ

58.

นายสุขชัย  เมธาวิกูล

"การประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
กับปัญหาการนำนโยบายไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี"

รศ.ดร.พัชรี

59.

น.ส. ชรินทร์พันธ์  อรณพ
ณ อยุธยา

"ปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จจากการจัดโครงสร้างอย่างไม่เป็นทางการ
:ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์อปพร. เขตพญาไท"

รศ.สมชัย

60.

นางโสภา กฤตลักษณ์กุล

"การปรับปรุงประสิทธิภาพ :
ศึกษากรณีปรับปรุงระบบงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์"

ดร.จิรวรรณ

61.

พ.ต.อ.ดำรง วาสนะสมสิทธิ์

"การปรับปรุงโครงสร้างของกองบัญชาการตำรวจนครบาล :
ศึกษาเฉพาะกรณีของกองบังคับการตำรวจนครบาล  9"

ดร.จิรวรรณ

62.

นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร

"รัฐไทยกับนโยบายโทรคมนาคม-เหลียวหลังแลหน้านโยบายเปิดเสรี"

รศ.ดร.พัชรี

63.

นายปัญญา งานเลิศ

"ปัญหาการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น :
ศึกษาเฉพาะกรณีเปรียบเทียบองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา 
กับองค์การบริหารส่วนตำบล มหาสวัสดิ์
อ.พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม"

รศ.ดร. สายทิพย์

64.

o o o

65.

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์

"การบริหารความขัดแย้งด้านแรงงาน :
ศึกษาจากโรงงานพาร์การ์เม้นท์"

รศ.ดร.สุรชัย

66.

นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล

"กลยุทธ์การปรับตัวของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันราชภัฏ"

รศ.สมชัย

ลำดับ

ผู้จัดทำ

เรื่อง

อาจารย์ที่ปรึกษา

1.

นายไพฑูรย์  ภัทรประเสริฐ

"การประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง :
ศึกษาเฉพาะกรณีหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 38"

ผศ.ยุวดี

2.

นายบุญส่ง  มาลิเสน

"การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ : กรณีศึกษา
ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศกรุงเทพฯ
(BANGKOK AREA CONTROL ENTRE)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด" 

รศ.สมชัย

3.

ร.ท.อนิรุทธิ์  ถนอมกุลบุตร

"ทัศนคติของพนักงานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ที่มีต่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ศึกษาเฉพาะกรณี : พนักงานที่สังกัดท่าอากาศยานกรุงเทพ"

ผศ.ดร.สุพิณ

4.

นายชยากร  อักษรมัต

"การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย"

ผศ.ดร.สุพิณ

5.

นายสมเกียรติ  มานะธัญญา

"ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเขต
ศึกษาเฉพาะกรณี : สมาชิกสภาเขตธนบุรี

รศ.ดร.สายทิพย์

6.

นางสาวอวยพร  โตกระแสร์

"การบริหารงบประมาณในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ :
ศึกษาเฉพาะกรณีกรมตรวจบัญชีสกรณ์"

รศ.สร้อยตระกูล

7.

นางเพียงฤทัย  วงษ์ประเสริฐ

"การศึกษากลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน :
ศึกษากรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย"

ดร.จิรวรรณ

8.

นายสมชาย  เลิศพงศ์ภากรณ์

"ปัญหาในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล :
ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล
ในพื้นที่กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ"

รศ.ดร.สายทิพย์

9.

นายสมผุส  กาญจโนมัย

"ทิศทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น :
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540"

รศ.ดร.สายทิพย์

10.

พ.อ.พจงเจตน์  มีปิ่น

"กระบวนการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพบก :
ศึกษากรณีการสร้างระบบการสื่อสารเพื่อการควบคุมบังคับบัญชา C4I"

รศ.ดร.พัชรี

11.

นายภีม ธงสันติ

"ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นอิสระของสถาบันศาลยุติธรรมไทย"

รศ.ดร.พัชรี

12.

นายพัลลภ มังกรชัย

"การปรับโครงสร้างลักษณะกลุ่มธุรกิจ ศึกษากรณี :
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย"

รศ. สมชัย

13.

นายไชยยา เมธานิเวศน์

"บทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ในการพัฒนาการเกษตร ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล :
ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครปฐม"

รศ.สมชัย

14.

นางพรรัตน์  วงศ์ชัยสุวรรณ

"ปัญหาการบริหารการจัดเก็บภาษีในภาคการเกษตร :
ศึกษากรณีสำนักงานสรรพากร อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี"

รศ.ไตรรัตน์

15.

นางสาวศิริกัญญา 
ศรีเสาวลักษณ์

"บทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล : ศึกษาเฉพาะกรณี
สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ"

ผศ.ยุวดี

16.

นางธนนุช  ตรีทิพยบุตร

"การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี"

ผศ.ดร.สุพิณ

17.

นายนพดล พลเสน

“บทบาทของคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ในกระบวนนโยบาย :
ศึกษาเฉพาะกรณีไม้จากป่าสาละวิน”

รศ.ดร.พัชรี

18.

o o o

19.

นายประทิน  ทิพรังศรี

"ความผูกพันต่อองค์กร : ศึกษากรณีพนักงานกองวิศวกรรม
ระบบติดตามอากาศยาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด"

รศ.ไตรรัตน์

20.

ว่าที่ ร.ต.ธีรศักดิ์  วงศ์อนุสรณ์

"การแพร่กระจายของสารแอมเฟตามีน (ยาบ้า) กับนโยบายการป้องกัน
และปราบปรามของภาครัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณ
ีกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา"

รศ.ดร.พัชรี

21.

นางรชนีกร หลิมวงศ์

"นโยบายการเปิดเสรีการค้าบริการ
กับการควบคุมอาชีพคนต่างด้าวในประเทศไทย"

รศ.สร้อยตระกูล

22.

นางดารวัลย์ อาสภวิริยะ

"การจัดทำงบประมาณของเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณ
ีการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ.2539-2541
ของเทศบาลเมืองชลบุรี"

รศ.ไตรรัตน์

23.

นายเอนก หุตังคบดี

"ปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการจัดเตรียมงบประมาณ
ของกรุงเทพมหานคร"

รศ.ดร.พัชรี

24.

นายทรงอภิรัชต์  สิงโต

"ผลกระทบของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มาตรา 40 ที่มีต่อประสิทธิผล
ในการบริหารงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5"

ดร.จิรวรรณ

25.

นายยุคล  เลิศสำราญพินิจ 

"การปรับเปลี่ยนระบบบริหาร (Reengineering)
ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)"

รศ.สมชัย

26.

นายจงอนันต์  อนันตศักดิ์

"ความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันการเงิน"

ผศ.ดร.สุพิณ

27.

นายสุรชัย  สว่างวงศ์

"การใช้แนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล :
ศึกษาเฉพาะกรณี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขาตรีเพชรและสาขาเฉลิมนคร ในไตรมาศ 1 และ 2 ปี 2541"

ผศ.ยุวดี

28.

นายประสิทธิ์ศักดิ์  มีลาภ

"การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์การ :
ศึกษากรณีสำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด

ผศ.ดร.สุพิณ

29.

น.ส.บุษบา  ธรรมรักษ์ 

"สมรรถนะของเทศบาลเมืองสมุทรสาคร
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย"

ดร.อรทัย

30.

น.ส.ศิวพร  ญาณวิทยากุล

"ประชาสังคมเมือง กับ จส.100"

รศ.ดร.พัชรี

31.

พันเอกสุรจิตต์  วิจารณ์

"โครงสร้างกองบัญชาการทหารสูงสุดในทศวรรษหน้า"

รศ.ดร.พัชรี

32.

นายวิจิตร  สันติพัฒนกิจ

"ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดทำ /
ปรับแผนวิสาหกิจขององค์การรถไฟฟ้ามหานคร
ปีงบประมาณ 2543-2544"

รศ.ไตรรัตน์

33.

ม.ร.ว.เศรษฐวัฒน์  จักรพันธุ์

ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริตามแนวทฤษฎีใหม่ :
ศึกษากรณีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา"

รศ.ไตรรัตน์

34.

นายสุพล  พันธุมโน

"การปรับปรุงการคัดเลือกผู้พิพากษาของศาลยุติธรรมไทย"

ดร.จิรวรรณ

35.

นายดุสิต  เทภาสิต์

"การนำนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองที่มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ"

รศ.สร้อยตระกูล

36.

นางอังคณา  รักตระกูลธรรม

"การประเมินผลการฝึกอบรม
หลักสูตรอาสาพัฒนาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน (อพปม.)
ในเขต 9 ปีงบประมาณ 2540"

ผศ. ยุวดี

37.

นายวิศาล  พันธุมะผล

"การสรรหา และการคัดเลือกบุคลากรภาคเอกชนเปรียบเทียบ
กับภาครัฐ : ศึกษากรณีบริษัทไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด

รศ.สมชัย

38.

น.ส.สุทิพย์  ทิพย์สุวรรณ

"ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณ :
ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการระบบระบายน้ำ
และถนนเลียบคลองช่องนนทรีของกรุงเทพมหานคร"

รศ. ไตรรัตน์

39.

นายปฏิคม  วงษ์สุวรรณ

"ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการ"

รศ.สมชัย

40.

นางมารินา  เลิศสุรพิบูล

"ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ :
ศึกษาเฉพาะกรณีการกำหนดนโยบายคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ช่วงปี 2534-2538"

รศ.ดร.สุรชัย

41.

น.ส.มณีนาฎ  ธนาทวีวัฒน์

"ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไปปฏิบัติ :
ศึกษาเฉพาะกรณีการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท)"

รศ.สมชัย

42.

นายวิบูลย์  คำพันธ์

"ผลสำเร็จของการพัฒนา (ชุมชน) โดยกระบวนการของชุมชน :
กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพผู้ปลูกยางพารา ในจังหวัดระยอง

ผศ.ดร.สุพิณ

43.

นางเมธินี  จิตติชานนท์

"การสรรหาและคัดเลือกพนักงานของสำนักงานประกันสังคม"

ดร.จิรวรรณ

44.

เรืออากาศตรีอาวุธ  ฤทธิ์อาจ

"แนวทางการจัดการปริมาณการจราจรทางอากาศ
ระหว่างท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2 (หนองงูเห่า)

รศ.ไตรรัตน์

45.

ว่าที่ ร.ต.วินัย  ชาคริยานุโยค

"แนวคิดและวิธีการทำงานของบริษัทที่ปรึกษา
ในโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ"

ผศ.ดร.สุพิณ

46.

นายชูศักดิ์ มณีชยางกูร

“การกำหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับชาวเขา :
ศึกษากรณีนโยบายกรมการปกครอง”

รศ.ดร.พัชรี

47.

นางฉัตรทอง โชติกโสภณ

“ปัจจัยที่มีผลในการให้บริการด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม :
ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง”

รศ.ไตรรัตน์

48.

พ.ต.ท.สุพจน์ บุญมา

“สภาพปัญหาอันเกิดจากการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ของสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง : ศึกษาเฉพาะกรณีนโยบายการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม”

รศ.ไตรรัตน์

49.

นายบัณฑิต  ว่องธวัชชัย

"การบริหารงานตามโครงสร้างใหม่ของกรมสรรพากร
ศึกษาเฉพาะกรณี : การดำเนินการจัดเก็บภาษีอากร"

ผศ.ดร.สุพิณ

50.

นายวีรพล  ดวงสูงเนิน

"ปัญหาในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพกรมประชาสัมพันธ์"

รศ.ดร.พัชรี

51.

พ.อ.โยธิน  รื่นบรรเทิง

"การปรับปรุงโครงสร้างระบบกำลังสำรองของกองทัพบก"

รศ.สร้อยตระกูล

52.

o o o

53.

พ.อ.พลภัทร  วรรณภักตร์

"การปรับโครงสร้างองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานเลขานุการกองทัพบก"

รศ.ดร.พัชรี

54.

นายอำนวย  ศรีพูนสุข

"ปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจแก่พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน :
ศึกษาเฉพาะกรณีการนำโครงสร้างอัตราเงินเดือน
ค่าจ้างใหม่ตามมาตรฐานของเอกชนมาใช้"

ดร.จิรวรรณ

55.

พ.ต.ท.ภคภณ  ลิมอักษร

"ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม :
ศึกษาเปรียบเทียบกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ และสถานีตำรวจนครบาลท่าพระ"

ผศ.โสภารัตน์

56.

นายนลิน  ตั้งประสิทธิ์

"ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล :
ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล
ตรวจกิ่งอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์"

ดร.จิรวรรณ

57.

พ.ต.ท.มนตรี  ตันเสรีสกุล

"การจัดการความขัดแย้งในปัญหาการถือครองที่ดินสาธารณประโยชน์
ของราษฎรในโครงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"

รศ.ดร.พัชรี

58.

นายกรีฑา  มาฆะสวัสดิ์

"การสร้างเครือข่ายนโยบายการป้องกัน
และควบคุมโรคเอดส์ในกลุ่มโสเภณีจังหวัดสมุทรสาคร :
ศึกษากรณีโครงการอาสาสมัครเพื่อนหญิง (อสญ.)
ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ.2538-2540"

รศ.ดร.พัชรี

59.

นางปรารถนา  หัสมินทร์

"ปัจจัยในการกำหนดนโยบายการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี นโยบายการป้องปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2536"

รศ.ดร.สุรชัย

60.

พ.อ.ณรงค์ศักดิ์  อิสโรภาส

"ระบบงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม :
ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาการจัดทำงบประมาณ"

รศ.ไตรรัตน์

61

คุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถ์

"บทบาทของผู้นำทางการเมือง
กับความขัดแย้งจากนโยบายสาธารณะ :
ศึกษาเฉพาะกรณี นายสุรินทร์ มาศดิตถ์
ในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ช่วงปี 2519"

รศ.ดร.ชัยวัฒน์

62

น.ส.ฉลวย  ใหญ่สวัสดิ์วงษ์

"ปัญหาการนำนโยบายไปปฏิบัติ : ศึกษากรณี
โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจจังหวัดเลย พ.ศ.2537-2541"

รศ.ดร.พัชรี

63

นายสุรชาติ  วิสุทธิรัตน์โสภณ

"การบริหารการกำกับควบคุมและตรวจสอบ
สถาบันการเงิน ศึกษาเฉพาะกรณี : ธนาคารไทยพาณิชย์ไทย"

ผศ.ดร.สุพิณ

64

พ.อ.อภิชัย  หงษ์ทอง

"โครงสร้างกองทัพบกในทศวรรษหน้า"

รศ.สร้อยตระกูล

กลับสู่ด้านบน

ลำดับ

ผู้จัดทำ

เรื่อง

อาจารย์ที่ปรึกษา

1.

พ.อ.พัฒน์  ฉวีพัฒน์

"ผลกระทบต่องานการต่างประเทศด้านการทหารจากการลดอัตรา
สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น"

รศ.ดร.สุรชัย

2.

นายบรรยาย  นาคยศ

"การปรับปรุงองค์การเพื่อความอยู่รอดในปี 2000 :
ศึกษากรณีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย"

ดร.เมธาวุฒิ

3.

นางวิมลรัตน์  สุภาคม

"โครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : 
เกษียณก่อนกำหนด กรณีศึกษากรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์"

ผศ.ยุวดี

4.

นายวิทยา  ประจันตะเสน

"การจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรตามนโยบายการปฏิรูปที่ดิน
กรณีศึกษาโครงการปฏิรูปที่ดินเอกชนวังด้ง
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี"

ผศ.ดร.โสภารัตน์

5.

นางสุวรรณี  แสงสุวรรณโต

"ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินการด้านการสำรวจแหล่งภาษีอากร :
ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานสรรพากรอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท"

รศ.ไตรรัตน์

6.

นายประเทือง  โลทะกะ

"สมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต"

ดร.อรทัย

7.

นางบุญสม  หอมวิเศษวงศา

"ผู้นำกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงของ
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

ดร.อรทัย

8.

นายศศิน  ศุขจรัส

"การนำนโยบายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชนของสำนักงานอัยการสูงสุดไปปฏิบัติ
กรณีศึกษา โครงการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชนในชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช"

รศ.ดร.พัชรี 

9.

นายไพโรจน์  อุชชิน

"ปัจจัยที่มีผลต่อการสูญเสียทรัพยากรบุคคลของ
สำนักงานอัยการสูงสุด : ศึกษาเฉพาะกรณี
การขอโอนย้ายข้าราชการอัยการไปรับราชการตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาจำนวน 27 คน ในปี พ.ศ. 2541"

ผศ.ยุวดี

10.

/ / /

11.

นายพิชัย  ชินะชัชวารัตน์

"การตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณ :ศึกษาเทศบาลเมืองทาราวดี"

ดร. อรทัย

12.

นายชวลิต  สุวรรณภูชัย

"การเพิ่มบทบาทอัยการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยตรง :
ศึกษาเฉพาะกรณีการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม"

รศ.ดร.พัชรี

13.

น.ส.สุทธิพรรณ  อร่ามกุล

"เงื่อนไขความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ กรณีศึกษากรมการค้าภายใน"

ผศ.ดร.สุพิณ

14.

พ.อ.ปริญญา  อุสาหะ

"คุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ ศึกษากรณีกองพันทหารปืนใหญ่"

ผศ.ดร.สุพิณ

15.

พ.ต.อ.กอบชัย  อ้นนาค

 

"ประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบควบคุมภายใน
ของสำนักงานจเรตำรวจ : ปัญหาและแนวทางแก้ไข"

ดร.จิรวรรณ

16.

นางชไมพร  เจือเจริญ

"องค์การการค้าโลกกับประเทศไทย :
ผลกระทบในการดำเนินการทางการค้าและการปรับตัว"

รศ.ดร.สุรชัย

17.

นายไกร  ดำริพัฒนโชติ

"หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติ
โครงการ กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค"

รศ.ไตรรัตน์

18.

เรืออากาศโทภาสกร  สุระพิพิธ

"ท่าอากาศยานกรุงเทพกับการเป็นศูนย์กลาง
ปริมาณการจราจรทางอากาศ :  กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
ท่าอากาศยานกรุงเทพกับท่าอากาศยานสิงคโปร์"

ผศ.ดร.สุพิณ

19.

พ.ต.ท.อมฤต บูรณะกิจเจริญ

"ปัญหาการนำนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว
AMAZING THAILAND มาปฏิบัติ :
ศึกษากรณีการเปิด VISA ON ARRIVAL
ของนักท่องเที่ยวชาวจีน"

รศ.ดร.พัชรี

20.

นายนิพนธ์  ธรรมศรี

"การพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานการให้บริการประชาชน
ด้านงานการทะเบียนราษฎร
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย"

รศ.สมชัย

21.

นางนิตยา  วงศ์เดอรี

"ปัญหาในการบริหารงบประมาณในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี"

รศ.ไตรรัตน์

22.

นางพูนสุข  ภิญญาวัฒน์

"นโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม :
ศึกษาเฉพาะกรณี การนำนโยบายไปปฏิบัติ
ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม"

รศ.ดร.พัชรี

23.

พันเอก เยาวดนัย  ภู่เจริญยศ

"การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้
หน่วยทหารช่างของกองทัพภาคที่ 1
เพื่อสนอตอบต่อนโยบายการใช้กำลังทหาร
เพื่อการพัฒนาประเทศของรัฐบาล"

ดร.จิรวรรณ

24.

นางถนอมศรี  วิไลจิตต์

"การสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อความมีประสิทธิภาพ
ในบทบาทของเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไทย"

ดร. เมธาวุฒิ

25.

นายถาวร  ลีนุตพงษ์

"ผลกระทบของนโยาบายคุ้มครองแรงงาน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.2541 :
ศึกษาเฉพาะกรณีอุตสาหกรรมยานยนต์"

ผศ. ยุวดี

26.

นายทรงพล  พนาวงศ์

"แผนทิศทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์"

ผศ.ดร.สุพิณ

27.

นายสมชาย  เอี่ยมมงคลสกุล

"กระบวนการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร :
กรณีศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน
ขั้นตอนการบริหารงบประมาณ"

รศ.สร้อยตระกูล

28.

นางบังอร  ถ้ำสุวรรณ

 

"ปัญหาและอุปสรรคของการนำนโยบายไปปฏิบัติ :
โครงการปรับปรุงสุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ)"

ผศ.ดร.โสภารัตน์

29.

นายสุรพงษ์  อึ้งอัมพรวิไล

 

"ความรู้ความเข้าใจของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดต่อบทบาทอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 :
ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี"

ดร.อรทัย

30.

นายชลอ  คชรัตน์

 

"การศึกษาความล้มเหลวของโครงการระบบการขนส่ง
ทางรถไฟและถนนยกระดับในกรุงเทพมหานคร
และการใช้ประโยชน์จากที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
(โครงการโฮปเวลล์)"

รศ.ดร.พัชรี

31.

นายไพบูลย์  นิติตะวัน

"นโยบายส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชนบทศึกษาเฉพาะกรณี
โครงการนำร่องเมืองสหกรณ์เกษตรอีสาน"

รศ.ดร.พัชรี

32.

พ.ต.ท.นคร  พรหมพันธ์

"การมีส่วนของประชาชนในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมในเขตกองบังคับการ
ตำรวจนครบาล 7"

ดร.จิรวรรณ

33.

น.ส.สุรีย์รัตน์  โง้ววัฒนา

"การบริหารงบประมาณตามมาตราการเร่งรัด
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
ศึกษาเฉพาะกรณี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล"

รศ.ไตรรัตน์

34.

นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์ไพศาล

"นโยบายคุ้มครองอุตสาหกรรมรถยนต์ดัดแปลง
ในประเทศไทย"

รศ.ดร.พัชรี

35.

/ / /

36.

ว่าที่เรืออากาศโทจตุรงคพล สดมณี

"คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานหาดใหญ่
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย"

ผศ.ดร.สุพิณ

37.

นางเกศินี  วีระกุล

"ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน :
ศึกษากรณี สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร"

รศ.ไตรรัตน์

38.

นาวาอากาศตรีประจักษ์  สัจจโสภณ

"การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ ศึกษากรณี
บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด"

ดร.เมธาวุฒิ

39.

นายไกรเดช  เถกิงเกียรติ

"โครงการไทยพาณิชย์ร่วมใจ" ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ร่วมโครงการของ พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)"

ผศ.ยุวดี

40.

นายพิสนฑ์  ตั้งศิริชัยพงษ์

"บทบาทภาวะผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
ที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวศึกษาเฉพาะกรณี
อบต.เอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง"

ดร.จิรวรรณ

41.

นางเพียงพร  ตั้งศรีวงษ์

"การขยายฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลตามโครงการวิเคราะห์แบบ
ภ.ง.ด.50 ศึกษากรณีสำนักงานสรรพากร จังหวัดปทุมธานี (สาขา)"

รศ.ไตรรัตน์

42.

/ / /

43.

นางจินตนา  พันธุฟัก

 

"การศึกษาการบริหารข้อมูลข่าวสารของหน่วยราชการไทย
เพื่อแก้ภาพลักษณ์เศรษฐกิจในช่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2540 ถึงเดือน สิงหาคม  2542"

รศ.ดร.สุรชัย

44.

พ.อ.สนั่น  พงษ์ประสพ

"การดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสัก
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรณีศึกษาปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ"

รศ.ไตรรัตน์

45.

นายยุทธนา  เพชรโพธิ์ศรี

"ระบบวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ :
ศึกษาเฉพาะกรณี เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการจัดทำ
ระบบวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ผศ.ยุวดี

46.

ม.ล.วิณา  สุบรรณ

"ปัญหาการให้บริการประชาชน ด้านการอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
ตามข้อบัญญัติ กทม.เรื่องการควบคุมการก่อสร้างอาคารพ.ศ.
2535 กรณีสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร
(ปี พ.ศ.2538-2542)"

ผศ.ดร.โสภารัตน์

47.

นายภารนัย  ไวทยะเสวี

 

"รัฐไทยกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น (UPSTREAM)
ศึกษาเปรียบเทียบ บริษัทไทยโอเลฟินส์ จำกัด
กับบริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)"

รศ.ดร.พัชรี

48.

นายชัยวัฒน์  ธิติชัยพฤกษ์

"นโยบายคุ้มครองผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์
ศึกษาเฉพาะช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2539-2541"

รศ.ดร.พัชรี

49.

นางมัณฑนา บรรจงแต้ม

"การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 :ศึกษากรณี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน"

รศ.สร้อยตระกูล

50.

นางศรีพนม  บุนนาค

"มาตราการปรับลดขนาดกำลังคนภาครัฐ
และโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณ ก่อนกำหนด"

ผศ.ดร.สุพิณ

51..

นายภาส  ภาสสัทธา

"ประสิทธิภาพในการทำงานด้านปราบปรามการทุจริต
ของสำนักงาน ป.ป.ช."

รศ.สมชัย

52.

นางประไพศรี  นาคะประทีป

"การออกแบบโครงสร้างองค์การเพื่อความอยู่รอด
ทางธุรกิจ ปี 2000 : ศึกษากรณี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย"

ดร.เมธาวุฒิ

53.

พลเอก หอม  โห้ลำยอง

"กองทัพบกกับบทบาทการพัฒนาประเทศในศตวรรษหน้า"

รศ.ดร.พัชรี

54.

นางพรทิพย์ อุทกภาชน์

"บทบาทของรัฐต่อการรักษาอำนาจและผลประโยชน์
ในการปฏิรูปการจัดการกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 40"

รศ.ดร.พัชรี

55.

นายพงษ์นรินทร์  อัศวเศรณี

"ประสิทธิผลของการนำนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
ไปปฏิบัติ ศึกษากรณีการดำเนินงานเกษตรกรผสมผสาน
(ทฤษฎีใหม่) อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี"

ดร.จิรวรรณ

56.

นางนันทวัน  มหาวงศ์

"การบริหารจัดการคลังสินค้าทัณฑ์บน
ประเภทโรงผลิตสินค้าในประเทศไทย"

ผศ.ดร.สุพิณ

57.

นายธีระศักดิ์ วิจิตรอินทรามาศ

"บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
ในการประสานการจัดระบบการจราจรและการขนส่งเมืองภูมิภาค"

ดร.จิรวรรณ

58.

นายไพบูลย์ ดอนศรีจันทร์

“การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
กับปัญหาการนำนโยบายตรวจราชการไปปฏิบัติ”

ดร.จิรวรรณ

59.

/ / /

60.

นางกมลวรรณ  กีรติสมิต

"การเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย"

รศ.ไตรรัตน์

61.

นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์

"บทบาทของภาครัฐและภาคสังคมในการอนุรักษ์โบราณสถาน
กรณีศึกษา โรงพิมพ์คุรุสภา (โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช)"

ดร.อรทัย

62.

นายประภัตร  โพธสุธน

"ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ :
ศึกษาโครงการเงินกู้เพื่อการก่อสร้างฝายน้ำล้น
และการขุดลอกหน้าฝายเพื่อการลงทุน"

รศ.นรนิติ

63.

น.ส.อรณี  ควรนิยม

"ประสิทธิภาพการบริหารงานในส่วนกฎหมายของสำนักงาน
หลังการปรับปรุงโครงสร้างกรมสรรพากร"

รศ.สร้อยตระกูล

64.

นายจรัล  พากเพียร

"สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540"

ผศ.ดร.สุพิณ

 

โครงการปริญญาโทสำหรับนักบริหาร (EPA) เลขที่  2 ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2224-5896, 0-2226-2440, 0-2613-2325, 0-2613-2343 โทรสาร:0-2226-2440
E- mail : epa@alpha.tu.ac.th