1.  ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย  ตระกูลวรานนท์
    อายุ 52 ปี
    ตำแหน่ง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร
    สถานที่ติดต่อราชการปัจจุบัน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  
กรุงเทพฯ 10200   โทร. 02-6132825
2.  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทางบริหาร คณบดีคณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา
   
3.  ประวัติการศึกษา

 

ปี พ.ศ
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
-
รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
M.A. Social Anthropology University of Kent at Canterbury
-
M.Phil Social Anthropology University of Kent at Canterbury
     
4.  ตำแหน่งในปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่ง ทางด้านบริหาร (ระบุช่วงเวลา)
ปี พ.ศ
การดำรงตำแหน่ง ทางด้านบริหาร (ระบุช่วงเวลา)
  งานภายในมหาวิทยาลัย
2538-2544, 2547-2550
 • คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • กรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์
 • กรรมการหลักสูตรวิชาพื้นฐาน
 • กรรมการดำเนินงานโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
 • กรรมการสภาอาจารย์ ประเภทตัวแทนคณะ และประเภททั่วไป
 • ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
 • กรรมการโครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 • กรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 • กรรมการร่างหลักสูตรปริญญาเอก และปริญญาโท ด้านสหวิทยาการ
 • กรรมการประจำสำนักหอสมุด
 • กรรมการประสำสถาบันประมวลข้อมูลฯ
 • กรรมการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
 • กรรมการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
 • กรรมการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัย
 • คณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารต่าง ๆ มธ. ศูนย์รังสิต (อาคารพิพิธภัณฑ์, อาคารบรรยายรวม 1, อาคารหอสมุด, อาคารวิทยบริการ)
 • กรรมการกองทุน “กองทุนวิวรรธน์ ณ ป้อมเพชร์”
 • กรรมการทุนมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย
 • กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการพิจารณากำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ระบบใหม่
 • กรรมการทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารสื่อการสอน
 • กรรมการกายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
งานภายนอกมหาวิทยาลัย
 
 • กรรมการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา
 • ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
 • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ปรึกษากรรมาธิการติดตามมติฯ สภาผู้แทนราษฎร
 • คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • กรรมการบริหารการประปานครหลวง
 • คณะกรรมการตรวจสอบ การประปานครหลวง
 • คณะทำงานกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา แหล่งน้ำฯ กระทรวงมหาดไทย
 • อนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กระทรวงมหาดไทย
5.  ผลงานวิชาการ/งานวิจัย
 • “The Chinese of Thailand” ใน The Chinese in SEA. Ed. Chan Khok Bunn Singapore : 2001
6. งานเขียน
 • ทุนทางสังคมและแบบแผนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน สถาบัน สัญญา ธรรมศักดิ์ มธ. 2549
7. งานวิจัย

 

2538

ปรากฏการณ์อาคารสูงในเขตชั้นในและชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร

2539

โครงการวิจัยดอยตุง  (พื้นที่ทรงงาน) 

2540

ผลกระทบทางสังคมจากสลากออนไลน์ 

2544-2546

การจัดการหวยใต้ดินเข้าสู่ระบบ 

2548

โครงการศึกษาเพื่อวางระบบการดำเนินการด้านวินัย

2549
ปัญหา อุปสรรค และทางออกในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
8. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
 • มานุษยวิทยาการเมือง
 • ชาติพันธุ์วิทยา
 • จีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคม
 • พิธีกรรมวิเคราะห์
9. ประสบการณ์อื่น ๆ  
 
 • วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย
 • วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต กรมยุทธศึกษา กองทัพบก
 • หลักสูตรพัฒนาประชาธิปไตย สภาผู้แทนฯ