ˆöˆ วิธีการชำระเงินกู้ยืม ˆöˆ

 

     1.ผู้กู้ยืมติดต่อชำระหนี้ครั้งแรกที่ธนาคารผู้บริหารผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ) ทุกสาขา และต้งนำสัญญากู้ยืมหรือหนังสือแจ้งจากธนาคาร ฯ ถ้ามี ไปแสดงต่อ เจ้าหน้าที่ธนาคาร

     2.เมื่อได้ติดต่อขอชำระหนี้แล้ว การชำระหนี้ครั้งต่อไปผู้กู้ยืมสามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์
ของธนาคารผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ทุกสาขา หรือโดยให้ธนาคารฯ หักบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมซึ่ง
ต้องแจ้งความประสงค์ให้ธนาคาร ฯ ทราบล่วงหน้า

     3.เมื่อครบกำหนดการชำระหนี้ แต่ผู้กู้ยังไม่สามารถชำระหนี้คืน ให้ติดต่อกยศ.ผ่านธนาคาร
ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ทุกสาขา เพื่อขอผ่อนผันการชำระหนี้ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ กยศ. กำหนด

     4.กรณีผู้กู้ยืมประสงค์จะชำระหนี้คืนก่อนกำหนดบางส่วนหรือเต็มจำนวนสามารถชำระหนี้คืน กยศ. ได้โดยติดต่อผ่านธนาคารผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ทุกสาขา

     5.หากผู้กู้ยืมชำระหนี้ล่าช้าโดยไม่ได้รบการผ่อนผันจะต้องเสียค่าปรับดังนี้

        5.1  กรณีชำระหนี้เป้นรายเดือน ค้างชำระไม่เกิน 12 เดือน เสียค่าปรับ ร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือร้อยละ 12 ต่อปี หากค้างชำระเกิน 12 เดือน เสียค่าปรับร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือร้อยละ 18 ต่อปี ของเงินต้นงวดที่ค้างชำระทั้งหมด
        5.2  หากชำระหนี้เป็นรายปีเสียค่าปรับร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือร้อยละ 18 ต่อปี ของเงินต้นงวด ที่ค้างชำระทั้งหมด

     6.หากผู้กู้ยืมไม่มาติดต่อขอชำระหนี้ภายใน 150 วันนับจากวันครบกำหนดชำระหนี้ โดยไม่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผัน กยศ. จะดำเนินการกับผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันตามกฏหมายต่อไป