วิสัยทัศน์

          กองงานศูนย์รังสิต มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถ และมาตรฐานการให้บริการ เทียบเคียง ระดับมืออาชีพ

พันธกิจ    
กองงานศูนย์รังสิตมีพันธกิจ ดังนี้
          1. ดูแลสวัสดิการร้านค้า ร้านอาหาร ที่ได้รับมอบหมาย
          2. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการให้บริการรถสวัสดิการภายใน มธ.ศูนย์รังสิต และรับ-ส่งบุคลากร มาทำงานช่วงเช้า-เย็น
          3. กำกับดูแลรถเอกชนที่ให้บริการภายใน มธ.ศูนย์รังสิต  และรถบริการรับ-ส่ง ระหว่าง ท่าพระจันทร์-ศูนย์รังสิต
          4. ดำเนินการและประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
          5. กำกับดูแลงานสภาอาจารย์และสภาข้าราชการ
          6. ประสานงานกับโรงเรียนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย