นางนุตรฮายาตี โกศลศักดิ์
นักประชาสัมพันธ์ 7
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 
 
งานประชาสัมพันธ์
อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 1
มธ.ท่าพระจันทร์
ภายใน 3030-3
โทรสาร 02 2249419
นางเฉลิมขวัญ จันทร์ช่วงศรี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
 
หัวหน้าหมวดธุรการ
 
 
งานประชาสัมพันธ์
อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 1
มธ.ท่าพระจันทร์
ภายใน 3030-3
โทรสาร 02 2249419
นางสาวอักษราภัค หลักทอง
นักประชาสัมพันธ์ 5
 
หัวหน้าหมวดเผยแพร่ข่าวสารและสื่อสารมวลชน
 
 
งานประชาสัมพันธ์
อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 1
ภายใน 3030-3
โทรสาร 02 2249419
นางประภาพันธ์ รักษา
พนักงานโสตทัศนศึกษา 5
 
หัวหน้าหมวดศิลป์และโสตทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
ข้าราชการ
ที่
ชื่อ- สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
1
นางนุตรฮายาตี โกศลศักดิ์
นักประชาสัมพันธ์ 7
3033
2
นายธวัชชัย ไพรินทราภา
นักประชาสัมพันธ์ 6
3030-3
3
นางสาวอักษราภัค หลักทอง
นักประชาสัมพันธ์ 5
3030-3
4
นางศุภณา เย็นเป็นสุข
พนักงานธุรการ 5
3030-3
5
นางเฉลิมขวัญ จันทร์ช่วงศรี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
3030-3
6
นางประภาพันธ์ รักษา
พนักงานโสตทัศนศึกษา 5
3030-3
7
นายศักดิ์เดช ธนาพรกุล
นายช่างศิลป์ 5
3030-3
 
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
ที่
ชื่อ- สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
1
ว่าที่ร้อยตรี ภานุวัฒน์ โคตรโนนกอก
นักประชาสัมพันธ์
1117-8
2
นางสาวสุพรรณรัช ภูริวัฒนกุล
นักประชาสัมพันธ์
1117-8
3
นางสาวนวพรรณ อิ่มดวง
นักประชาสัมพันธ์
3030-3
 
ลูกจ้างประจำ
ที่
ชื่อ- สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
1
นายปรีชา วันเพ็ญ
นักการภารโรง
3030-3
 
ลูกจ้างงบพิเศษ
ที่
ชื่อ- สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
1
นางสาวสิริญญา พุ่มคง
นักประชาสัมพันธ์
1117-8