แบบฟอร์มต่าง ๆ
งานทะเบียนประวัติ
 
ขอหนังสือรับรอง
คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ)
 คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ลูกจ้างงบพิเศษ/เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย)
คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานมหาวิทยาลัย)
 แบบใบลาป่วย, ลาคลอดบุตร, ลากิจส่วนตัว
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาอุปสมบท
 แบบขออนุญาติไปต่างประเทศ
 แบบขอนุมัติเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ
แบบใบลาประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
 แบบใบขอยกเลิกวันลา
 แบบรับรองการเป็นทายาท
 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
  แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก กบข.
ใบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก กบข.
แบบขอพระราชทานเพลิงศพ
..............................................................
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
งานสวัสดิการ
 
แบบฟร์มใบรับสมัครเป็นสมาชิกของผู้เอาประกันภัยกลุ่ม
แบบฟอร์มใบผู้รับผลประโยชน์
รายชื่อโรงพยาบาล - สถานพบาลาในสัญญาบัตรสุขภาพ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีสงเคราะห์บุตร
คำขอรับใบแทนบัตรประกันสังคม หรือหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลง
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีคลอดบุตร กองทุนประกันสังคม
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีชราภาพ กองทุนประกันสังคม
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย
หนังสือรับรองของนายจ้าง
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
แบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน
แบบแจ้งการรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (ใช้เฉพาะผู้เคยยื่นแบบลงทะเบียนประกันตน สปส.1-03 แล้วเท่านั้น)
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
แบบขอเปลี่ยนแปลงบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สำหรับผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาล)
แบบฟอร์มคำขอเงินทดแทนข้าราชการ เนื่องจากการได้รับอันตรายแก่ ร่างกาย
เอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพ
คำขอรับการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ย โครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
แบบฟอร์มคำขอเงินทดแทนข้าราชการเนื่องจากการเสียชีวิต
คำขอรับใบแทนบัตรประกันสังคม (สปส.6-17)
ใบเบิกเงินสวัสดิการเงินทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรข้าราชการ
แบบฟอร์มคำขอเงินทดแทนข้าราชการ เนื่องจากการได้รับอันตรายแก่ร่างกาย
คำขอรับการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ย โครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
แบบฟอร์มคำขอเงินทดแทนข้าราชการเนื่องจากการเสียชีวิต
แบบฟอร์มคำขอรับเงินสวัสดิการสมทบค่ารักษาพยาบาลจากเงินกองทุน เพื่อสวัสดิการบุคลากร ในสังกัด สำนักงานอธิการบด
หนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มรายการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรต
แบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรต
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
บบขอลาออกจากสมาชิกกองทุน
..............................................................
แบบฟอร์มต่าง ๆ
งานบริหารงานบุคคล
 
แบบฟอร์มการเปลี่ยนตำแหน่งที่ใช้วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี สำหรับข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย สาย (ข) และ (ค)
แบบฟอร์มการเลื่อนระดับ 4 และระดับ 5 ของสายงานที่เริ่มจาก ระดับ 1 และระดับ 2
แบบประเมินคุณสมบัติและผลงานของข้าราชการ สาข ข. และ ค.
แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (แบบ ก.)
กรณีวุฒิตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (แบบ ข.)
กรณีวุฒิไม่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและไม่อยู่ในสายงานวิชาชีพ และสายงานปิด
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
แบบฟอร์มผลงานที่เสนอขอให้พิจารณากำหนดตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
      เป็น pdf
      เป็น gif หน้า1     หน้า2       หน้า3          หน้า 4      หน้า 5         หน้า 6         หน้า 7      หน้า 8    
  หน้า9     หน้า10     หน้า11       หน้า12     หน้า13        หน้า14        หน้า15
.............................................................
.
แบบฟอร์มต่าง ๆ
งานฝึกอบรม
แบบคำขอใบรับรองการผ่านการฝึกอบรม
 
................................................................