โครงการจัดฝึกอบรม จากหน่วยงานภายนอก
  วันที่ลง หน่วยงานที่จัด ชื่อหลักสูตร/โครงการ
4 ก.ย. 56
สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 13
4 ก.ย. 56
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โครงการฝึกอบรม จำนวน 9 หลักสูตร
11 ต.ค. 56
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการอบรมในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556 จำนวน 7 โครงการ
11 ต.ค. 56 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล โครงการฝึกอบรมประจำเดือนพฤษจิกายน 2556 - เดือนมีนาคม 2557 จำนวน 25 หลักสูตร
6 พ.ย. 56 สำนักงาน ก.พ.ร. หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6 พ.ย. 56 มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการอบรมหลักสูตร ระยะสั้น จำนวน 20 หลักสูตร
6 พ.ย. 56 สถาบันพระปกเกล้า การศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
6 พ.ย. 56 สถาบันพระปกเกล้า การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 5
6 พ.ย. 56 มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม
6 พ.ย. 56 ปขมท โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 2