< <   ข่าวสารอัตรากำลัง   > >
 
   
 
การคำนวณภาระงานทางวิชาการ
   
การคำนวณภาระงานทางวิชาการ
   
 
การจัดทำคำขอตั้งงบบุคลากร 2558
   
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558
   
 
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง
   
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ของผู้ดำรงค์ตำแหน่ง อ.,ผศ., รศ.,ศ
   
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการและตารางเทียบเคียง
   

บันทึกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ของผู้ดำรงตำแหน่ง อ.,ผศ.,รศ.,ศ

 
up date 08/08/2555
ข้าราชการ
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ สังกัดสำนักงานอธิการบดี
ระเบียบ มธ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงาน
  ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ พ.ศ. 2553
 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงาน
  ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ สังกัดสำนักงานอธิการบดี
  แบบแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ
   แบบฟอร์มขอเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ
  ตัวอย่าง คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์ ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ
 
การรายงานจำนวนอัตรากำลังทุกประเภท
 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม (ฉบับปรับปรุงใหม่)
 
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 4 ปี ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการบริหารบุคคลสำหรับพนักงานเงินรายได้ พ.ศ.2552
บันทึก ว 12 เรื่องการจัดทำแผนอัตรากำลัง 4 ปี(2557-2560) ของพนักงานเงิน
รายได้
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตารางจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี
 
อาจารย์ประจำตามสัญญา
ระเบียบ มธ.ว่าด้วยการจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญา พ.ศ.2549
ประกาศเรื่องการปรับอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ประจำตามสัญญา
บันทึก ว 13 เรื่องกรอบอัตราอาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2557
แบบฟอร์มการขอกรอบอัตราอาจารย์ประจำตามสัญญา
แบบประเมินอาจารย์ประจำตามสัญญา
   
<< ข่าวการรับโอน/โยกย้าย > >
แนวทางการดำเนินการรับโอนข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา  
   ระเบียบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว งบคลัง  
ระเบียบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว งบคลัง
 
   การบริหารอัตรากำลัง    
การกำหนดโครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่ง ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
การเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ สำหรับผู้ดำรง ตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
แนวทางการดำเนินการบริหารอัตรากำลังของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แนวทางการดำเนินการบริหารอัตรากำลัง และหลักเกณฑ์
วิธีการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการสายงานแรกเข้า ต่ำกว่า
ระดับ 3 (ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี) เป็นสายงานแรกเข้า
ระดับ 3 (ระดับปริญญาตรี)
 
โครงสร้าง
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 
  ประกาศ ก.พ.อ.     
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ ๒
   
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๓
  < <   ข่าวสารอัตรากำลัง   > >    
 
 
พนักงานราชการ 
ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
รายละเอียดประกอบการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ
และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
หนังสือเวียน ก.พ. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำ
กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
       - ค่าตอบแทน 2554
       - ค่าตอบแทน (ฉบับที่ 2) 2554
       - สิทธิประโยชน์
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
 
  พนักงานมหาวิทยาลัย    
แนวทางการดำเนินการสำหรับอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ประกาศ มธ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือก
พนักงาน มธ.สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ประกาศ มธ. เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ได้รับเงินค่าตอบแทนตำแหน่งประเภทวิชาการ
หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตรา/วงเงิน และการถัวจ่ายวงเงิน ในการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 9 ม.ค. 2549
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
แบบขอรับการทดสอบภาคปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง)
   
ลูกจ้างประจำ    

หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ลูกจ้างประจำ

บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูงของลูกจ้างประจำ (เฉพาะตำแหน่ง
ที่มีใน มธ.) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป
การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
บัญชีจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบตำแหน่งใหม่ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.พ.
การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
 
หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 14
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
 
รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำจำแนกตามกลุ่มงาน
หน้าที่โดยย่อของตำแหน่งลูกจ้างประจำ
  - กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
  - กลุ่มกลุ่มงานสนับสนุน
  - กลุ่มงานช่าง
  - กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ
ตารางเทียบตำแหน่งลูกจ้างประจำตามระบบใหม่กับระบบเดิม
  - กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
  - กลุ่มกลุ่มงานสนับสนุน
  - กลุ่มงานช่าง
  - กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ
 
 
 
 
 
บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง
ของลูกจ้างประจำ
 
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว38
ลงวันที่ 1 เมษายน 2553
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
  - กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
  - กลุ่มงานสนับสนุน
  - กลุ่มงานช่าง
  - กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ
หนังสือเวียน เรื่อง การปรับระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่
บัญชีการจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ของ ก.พ.
 
<< Web Link >>
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ กทม.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
ทำเนียบรัฐบาล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
 
ติดต่อหน่วยงาน
โทร.0-2564-4444-79
ต่อ 1893 - 1894
ข้อมูลโดย คุณสุพิน  หิรัณยะวสิต หัวหน้างานอัตรากำลัง