ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๑)  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับ เข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับ ของผู้ขอกลับเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ หรือเงินเดือน ที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐาน การบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขัน หรือการคัดเลือก
   
 
ข้อมูลโดย สุพิน  หิรัณยะวสิต
จัดทำโดย สถาบันประมวลข้อมูลฯ