กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ” รุ่นที่ 4

วันที่ 26 - 29   ตุลาคม  2547 

ณ ห้อง ประชุม 1 ชั้น 3  อาคารโดมบริหาร   มธ. ศูนย์รังสิต

วัน/เวลา

หัวข้ออบรม/กิจกรรม

วิทยากร/ผู้ดำเนินกิจกรรม

วันอังคารที่ 26  ตุลาคม  2547

08.30 - 08.45.

08.45 - 09.00.

 

 

 

 

 

09.00 - 12.00.

 

 

12.00 - 13.00.

13.00 - 16.00 น.

 

 

ลงทะเบียน

พิธีเปิดการฝึกอบรม

 

 

 

 

 

“หลักการและสาระสำคัญของระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

.. 2526”

พัก - รับประทานอาหารกลางวัน

“ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย”

 

 

 

อาจารย์พิจิตรา  ศุภสวัสดิ์กุล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล

ประธานในพิธี

นางสุนีย์  วัฒนวิบูลย์    ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

กล่าวรายงาน

อ.ภิรมย์  สิมะเสถียร

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)

 

ผศ.สุปาณี  พัดทอง

คณะศิลปศาสตร์ มธ.

วันพุธที่ 27 ตุลาคม  2547

09.00 - 12.00.

 

 

12.00 - 13.00.

13.00 - 16.00.

 

“การเขียนบันทึก”

 

 

พัก - รับประทานอาหารกลางวัน

“การเขียนบันทึก” ( ต่อ )

 

รศ.ประคอง  เจริญจิตรกรรม

อ.สังวาลย์  คงจันทร์

คณะศิลปศาสตร์ มธ.

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม  2547

09.00 - 12.00 น.

 

 

 

12.00 - 13.00.

13.00 - 16.00.

 

“การเขียนรายงานการประชุม”

 

 

 

พัก - รับประทานอาหารกลางวัน

“การเขียนรายงานการประชุม” (ต่อ)

 

รศ.ลักษณา  โตวิวัฒน์

ผศ.วัลลภา  วิทยารักษ์

.พรทิพย์  เฉิดฉินนภา

คณะศิลปศาสตร์ มธ.

 

 

วันศุกร์ที่ 29  ตุลาคม  2547

09.00 - 12.00 น.

 

 

 

12.00 - 13.00 น.

13.00 - 16.00 น.

 

 

“การเขียนรายงานการประชุม” (ต่อ)

 

 

 

พัก - รับประทานอาหารกลางวัน

“การเขียนหนังสือภายนอก”

(การเขียนจดหมาย)

 

รศ.ลักษณา  โตวิวัฒน์

ผศ.วัลลภา  วิทยารักษ์

อ.พรทิพย์  เฉิดฉินนภา

คณะศิลปศาสตร์ มธ.

 

ผศ.ม.ล.คำยวง  วราสิทธิชัย

คณะศิลปศาสตร์

หมายเหตุ     พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลาประมาณ 10.30 น. และ 14.30 น. (10 นาที)