แผนพัฒนาบุคลากร
 
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 - 2559
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2554
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2553
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 - 2554