รายละเอียดของระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ อำนาจพิจารณาอนุญาตการลา และการได้รับค่าจ้างระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2545
หลักเกณฑ์การทำสัญญากรณีลาไปฝึกอบรมภายในประเทศ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรม เกินกว่า 6 เดือน
      หรือทางราชการจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกินกว่า 20,000 บาท (ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
      คณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0206/ว.157 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547