ข้อมูลต่าง ๆ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หนังสือรับรอง
เปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยเครื่องแบบของกรรมการสภา มหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙
เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
การขอพระราชทานเพลิงศพ
บัตรประจำตัว
บัตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง
การอนุมัติและมอบอำนาจการออกบัตร
คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการมอบอำนาจการออกบัตรประจำตัว
 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2543 (แก้ไขปรับปรุง ฉบับที่ 2)
แนวปฏิบัติการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเภทพนักงานเงินรายได้
การลา
การลา
อำนาจการอนุญาตการลา
หลักเกณฑ์ วิธีการ อำนาจพิจาณาอนุญาตการลา และการได้รับค่าจ้าง
ระหว่างลา ของพนักงาน มธ.
หลักเกณฑ์ วิธีการอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา และการได้รับค่าจ้าง
ระหว่างลาของพนักงาน มธ .(ฉบับ 2)
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (สตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
บำเน็จ-บำนาญ กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
บำเหน็จ/บำนาญ/บำเหน็จตกทอด
สิทธิในการรับบำเหน็จ-บำนาญ
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๙
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
หลักเกณฑ์
ความหมาย
การเสนอขอพระราชทาน
การขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
ภาพการแต่งกายประดับเครื่องราชฯ ตระกูลช้างเผือก
ภาพการแต่งกายประดับเครื่องราชฯ ตระกูลมงกุฎไทย
วิธีการประดับเครื่องราชฯ
การดูแลรักษาเครื่องราชฯ
การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
บัญชีราคาชดใช้เครื่องราชฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๖
ระเบียบว่าด้วยการขอเครื่องราชฯของข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างประจำ
 
 
 
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ที่ใช้ในงานทะเบียนประวัติ

   

 

 

 

   
ข้อมูลโดย : คุณสมพิศ  บุญแก้ว
   
   

back