สิทธิการลาของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภทลา
ปีงบประมาณหนึ่งไม่เกิน
ลาป่วย
ลากิจส่วนตัว
ลาพักผ่อน
ลาคลอดบุตร
ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ลาอุปสมบท หรือ
ลาไปประกอบพิธีฮัจย
ลาเข้ารับการตรวจเลือก / 
เข้ารับการเตรียมพล
ข้าราชการ
60 วันทำการ
45 วันทำการ
10 วันทำการ
(มีสิทธิสะสม)
90 วัน

150 วันทำการ
(โดยไม่ได้รับเงินเดือน)

120 วัน
ระยะเวลาตามหมายเรียก
ลูกจ้างประจำ
60 วันทำการ
45 วันทำการ
10 วันทำการ
(มีสิทธิสะสม)
90 วัน
150 วันทำการ
(ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30วันทำการ และให้นับรวมอยู่ในวันลากิจส่วนตัว 45 วันด้วย)
120 วัน
ระยะเวลาตามหมายเรียก
พนักงานมหาวิทยาลัย
60 วันทำการ
45 วันทำการ
10 วันทำการ
(มีสิทธิสะสม)

90 วัน
(รับค่าจ้างระหว่างลา 45 วัน และได้รับเงินจาก
กองทุนประกันสังคม 45 วัน)

150 วันทำการ
(โดยไม่ได้รับเงินเดือน)

120 วัน
ระยะเวลาตามหมายเรียก
พนักงานเงินรายได้
60 วันทำการ
45 วันทำการ
10 วันทำการ
(มีสิทธิสะสม)

90 วัน
(รับค่าจ้างระหว่างลา 45 วัน และได้รับเงินจาก
กองทุนประกันสังคม 45 วัน)

150 วันทำการ
(โดยไม่ได้รับค่าจ้าง)

120 วัน
ระยะเวลาตามที่หมายกำหนด
พนักงานราชการ
30 วันทำการ
10 วันทำการ
10 วันทำการ
(มีสิทธิสะสม)

90 วัน
(รับค่าจ้างระหว่างลา 45 วัน และได้รับเงินจาก
กองทุนประกันสังคม 45 วัน)

-
120 วัน
60 วัน
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
60 วันทำการ
45 วันทำการ
10 วันทำการ
(มีสิทธิสะสม)

90 วัน
(รับค่าจ้างระหว่างลา 45 วัน และได้รับเงินจาก
กองทุนประกันสังคม 45 วัน)

150 วันทำการ
(โดยไม่ได้รับค่าจ้าง)
-
-
อาจารย์ประจำตามสัญญา
ปีแรก 8 วันทำการ 
ปีถัดไป 15 วันทำการ
ระยะลาเท่าที่
จำเป็น
(โดยไม่ได้รับค่าจ้าง)

10 วันทำการ
(มีสิทธิสะสม)

90 วัน
(รับค่าจ้างระหว่างลา 45 วัน และได้รับเงินจาก
กองทุนประกันสังคม 45 วัน)

150 วันทำการ
(โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน)
120 วัน
(โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน)
1.ลาเข้ารับการตรวจเลือกให้ได้รับค่าตอบแทน
ระหว่างลาเท่าที่จำเป็น
2.การฝึกวิชาทหารให้ได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 2 เดือน
3.ลาเพื่อเข้ารับการระดับพลหรือทดลองความพรั่งพร้อม
ให้ได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 30 วัน
อาจารย์ประจำในระบบคู่ขนาน
60 วันทำการ
45 วันทำการ
10 วันทำการ
(มีสิทธิสะสม)

90 วัน
(รับค่าจ้างระหว่างลา 45 วัน และได้รับเงินจาก
กองทุนประกันสังคม 45 วัน)

150 วันทำการ
(โดยไม่ได้รับค่าจ้าง)
120 วัน
ระยะเวลาตามหมายเรียก
ลูกจ้างชั่วคราวงบคลัง
ปีแรก 8 วันทำการ 
ปีถัดไป 15 วันทำการ
ระยะลาเท่าที่
จำเป็น
(โดยไม่ได้รับค่าจ้าง)

10 วันทำการ
(มีสิทธิสะสม)

90 วัน
(รับค่าจ้างระหว่างลา 45วัน และได้รับเงินจาก
กองทุนประกันสังคม 45วัน)

150 วันทำการ
(โดยไม่ได้รับค่าจ้าง)

120 วัน
(โดยไม่ได้รับค่าจ้าง)
1.ลาเข้ารับการตรวจเลือกให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลา
เท่าที่จำเป็น
2.การฝึกวิชาทหารให้ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 2 เดือน
3.ลาเพื่อเข้ารับการระดับพลหรือทดลองความพรั่งพร้อม
ให้ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วัน
*ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
15 วันทำการ
10 วันทำการ
มีสิทธิสะสมได้ ไม่เกิน
22 วันทำการ
-
-
-
-

* ในรอบปีแห่งอายุสัญญาจ้าง