ความหมาย  
  บำเหน็จ   เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาโดยรัฐจ่ายครั้งเดียว
  บำนาญ    เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาโดยรัฐจ่ายเป็นรายเดือน
  เงินเดือนเดือนสุดท้าย หมายถึง เงินเดือนที่ได้รับจากเงินงบประมาณเดือนสุดท้าย ที่ออกจากราชการ รวมเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน สำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ด้วย
  เวลาราชการ หมายถึง จำนวนปีที่ข้าราชการรับราชการ มาตั้งแต่ต้นจนถึงวันสุดท้าย ที่ได้รับเงินเดือน โดยหักเวลาราชการ ที่มิได้รับเงินเดือนออก
 
กรณีที่มีการประกาศกฎอัยการศึก ระหว่างประจำปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในเขตที่ได้มีการประกาศกฎอัยการศึก ให้นับรวมไปด้วย ทั้งนี้ ให้หักเวลาราชการที่มิได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ออกด้วย
  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

1. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ.2519

3. พระราชกฤษฎีการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519

 
 
  บำเหน็จข้าราชการ  
 
บำเหน็จ = เงินเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ (นับเป็นปีเศษของปีเกินครึ่งนับเป็น 1 ปี)
 
  บำนาญข้าราชการ (กรณีมิได้เป็นสมาชิก กบข.)  
 
บำนาญ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ (นับเป็นปีเศษของปีเกินครึ่งนับเป็น 1 ปี)

50
 
  บำนาญข้าราชการ (กรณีเป็นสมาชิก กบข.)  
 
บำนาญ = เงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ

50
(การนับเวลาราชการ ให้นับจำนวนปีรวมเศษของปี ซึ่งเป็นเดือนและวันด้วย)
 
ทั้งนี้ เงินบำนาญที่คำนวณได้ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย
 
  บำเหน็จลูกจ้างประจำ  
 
บำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x จำนวนเดือนที่ทำงาน

12
  บำเหน็จรายเดือน  
 
บำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x จำนวนเดือนที่ทำงาน

600
 
 
  หลักเกณฑ์  
 
  กรณีข้าราชการประจำตาย  

ข้าราชการประจำใดผู้ตาย ในระหว่างรับราชการ และความตายมิได้เกิดจากความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ทายาทของผู้ตาย มีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอดเป็นจำนวน เท่ากับเงินเดือนสุดท้ายคูณด้วยจำนวนปีเวลาราชการ

  ทายาทผู้มีสิทธิ  

1. บุตร ได้รับ 2 ส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตร 3 คนขึ้นไป ให้ได้รับ 3 ส่วน

2.สามี หรือภรรยา ได้รับ 1 ส่วน

3. บิดามารดา ได้รับ 1 ส่วน

 

กรณีไม่มีทายาทผู้มีสิทธิข้างต้น ให้จ่ายบำเหน็จตกทอด แก่บุคคลที่ ผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ในหนังสือระบุตัว ผู้รับบำเหน็จตำทอด ที่ให้ไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด หากไม่มีทายาท และบุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ สิทธิในการรับบำเหน็จเป็นอันยุติลง

download form

 

  กรณีลูกจ้างประจำตาย  

ให้จ่ายเงินบำเหน็จปกติ แก่ทายาทผู้ตายเป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างเดือนสุดท้ายคูณด้วยจำนวนเดือน ที่ทำงานหารด้วยสิบสอง

  ทายาทผู้มีสิทธิ  

ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ในหนังสือรับรองทายาท)

download form
 

หมายเหตุ การกรอกหนังสือรับรองเป็นทายาท ให้ลงรายละเอียดให้ครบเกี่ยวกับทายาทผู้มีสิทธิ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับตัวทายาท เช่น กรณีจดทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า มีบุตรเพิ่มบิดามารดาถึงแก่กรรม ฯลฯ ก็ให้ดำเนินการจัดทำหนังสือ รับรองทายาทขึ้นใหม่ และส่งไปให้งานทะเบียนประวัติทันที