การขอมีบัตรประจำตัว  
 

ผู้ประสงค์จะขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ/ลูกจ้าง หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ให้กรอกแบบคำขอมับัตรประจำตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือคำขอบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย (แล้วแต่กรณี) ให้ครบทุกรายการ โดยเฉพาะชื่อ - นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน ต้องกรอกตัวบรรจงให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน และแนบรูปถ่าย ขนาด 2.5 x 3 ซม. จำนวน 2 รูป แต่งกายตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ หากขาดรายใดรายการหนึ่ง จะไม่สามารถออกบัตรประจำตัวให้ได้

 
download form