หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ
ลำดับ
ตำแหน่ง
เครื่องราชสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ - เลื่อนได้ถึง
เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
หมายเหตุ
1.
ระดับ 1
ร.ง.ม. - ร.ท.ช.
ขอพระราชทานได้เฉพาะกรณีพิเศษ เท่านั้น 1. ต้องมีระยะเวลารับราชการ ติดต่อกัน มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่ วันเริ่มเข้ารับ ราชการ จนถึงวัน ก่อนวัน พระราช พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน 
ไม่น้อยกว่า 60 วัน

2. ลำดับ 2 -5 ซึ่งกำหนดระยะ เวลาเลื่อน
ชั้นตรา 5 ปี หมายถึง ต้องดำรงตำแหน่ง ในระดับนั้นๆ รวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนม พรรษาของปีที่จะ ขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน
2.
ระดับ 2
บ.ม. - บ.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
2. ดำรงตำแหน่งระดับ 2 มาแล้วไม่ น้อยกว่า 5
ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช.
3.
ระดับ 3
..............
..............
ระดับ 4
จ.ม. - จ.ช.
1. ดำรงตำแหน่งระดับ 3 หรือ ระดับ 4 เริ่มต้น
ขอพระราชทาน จ.ม.
2. ถ้าดำรงตำแหน่งระดับ 3 และหรือ ระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ให้ขอ จ.ช.
4.
ระดับ 5
.............
.............
ระดับ 6
ต.ม. - ต.ช.
1. ดำรงตำแหน่งระดับ 5 หรือ ระดับ 6 เริ่มต้น
ขอพระราชทาน ต.ม.
2. ถ้าดำรงตำแหน่งระดับ 5 และหรือ ระดับ 6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ให้ขอ ต.ช.
5.
ระดับ 7
.............
.............
ระดับ 8
ท.ม. - ท.ช.
1. ดำรงตำแหน่งระดับ 7 หรือ ระดับ 8 ให้เริ่มต้น
ขอพระราชทาน ท.ม.
2. ถ้าดำรงตำแหน่งระดับ 7 และหรือ ระดับ 8 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ให้ขอ ท.ช.
6.
ระดับ 8
* - ป.ม.
1. ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นของระดับ 8
2. ดำรงตำแหน่งบังคับบัญชา
3. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
4. ให้ขอได้ในปีก่อนที่จะเกษียนอายุราชการ หรือ ในปีที่เกษียณอายุราชการเท่านั้น
7.
ระดับ 9
* - ม.ว.ม.
1. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
2. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
3. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอสูงขึ้น 1 ชั้นตรา
แต่ไม่เกิน ม.ว.ม. เว้นกรณีลาออก
ลำดับที่ 7 - 9 การขอกรณีปีที่ เกษียณอายุ ราชการ ตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 แล้วแต่กรณีให้ขอปีติดกันได้
8.
ระดับ 10
* - ม.ป.ช.
1. ให้เลื่อนชั้นตราได้ตามลำดับทุกปีจนถึง ชั้น ป.ม.
2. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
3. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
4. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
5. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอสูงขึ้น 1 ชั้นตรา
แต่ไม่เกิน ม.ว.ม. เว้นกรณีลาออก
 
9.
ระดับ 11
* - ม.ป.ช.
1. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
2. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
3. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
4. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอสูงขึ้น 1 ชั้นตรา
เว้นกรณีลาออก
 

หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ลูกจ้างประจำ

ลำดับ
ตำแหน่ง
เครื่องราชสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ - เลื่อนได้ถึง
เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
หมายเหตุ
1.
ลูกจ้างประจำ ซึ่งได้รับเงิน ค่าจ้าง
ตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้น ต่ำของข้าราชการพลเรือนระดับ 3 แต่ไม่ถึงขั้นต่ำของ อัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ระดับ 6
บ.ม. - จ.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
2. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
ขอ บ.ช.
3. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
ขอ จ.ม.
1. ต้องปฏิบัติงานติดต่อ กันมา เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจน ถึงวันก่อนวันพระราช พิธีเฉลิม พระชนมพรรษา ของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน
2.
ลูกจ้างประจำ ซึ่งได้รับ เงินค่าจ้าง
ตั้งแต่อัตราเงินเดือน ขั้นต่ำของ
ข้าราชการพลเรือน ระดับ 6 ขึ้นไป
บ.ช. - จ.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
2. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
ขอ จ.ม.
3. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
ขอ จ.ช.
2. ต้องเป็นลูกจ้างประจำของส่วน ราชการตามระเบียบกระทรวงการ คลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
3. ต้องเป็นลูกจ้างประจำที่ มีชื่อและลักษณะงานเป็นลูกจ้าง โดยตรงหมวดฝีมือ หรือลูกจ้างประจำที่มีชื่อ และลักษณะเหมือนข้าราชการ
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ(หมวดฝีมือ) ที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการ (สังกัด ม.ธรรมศาสตร์) ได้แก่
  • พนักงานขับรถยนต์
  • ช่างไม้
  • ช่างประปา
  • ช่างท่อ
  • ช่างไฟฟ้า
  • ช่างสายไฟฟ้า
  • พนักงานพิมพ์บัตรรายการหนังสือ

 

หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ ( พนักงานมหาวิทยาลัย)

ลำดับ
ตำแหน่ง
เครื่องราชสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ - เลื่อนได้ถึง
เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
หมายเหตุ

1.

ประจำแผนก หรือ ตำแหน่งเทียบเท่า

บ.ม. - จ.ช.

1. เริ่มขอพระราชทานตามตำแหน่ง

2. การขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา เว้นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ตามลำดับ จนถึงเกณฑ์ชั้นสูงสุดของ ตำแหน่ง

 

3. ลำดับที่ 5 และ 8 เสนอขอพระราชทานตามลำดับ เมื่อได้ ท.ช.แล้ว 3 ปี เสนอขอ ป.ม.

4. ลำดับที่ 7 เสนอขอพระราชทานตามลำดับ เมื่อได้ ท.ช.แล้ว 3 ปี เสนอขอ ป.ม. เมื่อได้ ป.ม. แล้ว 3 ปี เสนอขอ ป.ช.

 

 

1. ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5
ปีบริบูรณ์ นับแต่วันเริ่มจ้าง จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนม์ พรรษาที่จะขอพระราชทาน ไม่น้อยกว่า 60 วัน
(แนบสัญญาจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานระยะเวลา 5 ปี )

2. การนับระยะเวลาปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานที่เปลี่ยนสถานะมาจาก ข้าราชการ หรือย้ายมาจากรัฐวิสาหกิจแห่งอื่น ให้นับระยะเวลาต่อกันได้ แต่ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มิใช่ส่วนราชการ ที่เสนอขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 2 ปีบริบูรณ์

3. อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ ที่ดำรงตำแหน่ง โดยสัญญาจ้างต้องดำรงตำแหน่งติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้างจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ จะขอพระราชทาน

2..

ประจำแผนก หรือ ตำแหน่งเทียบเท่า

จ.ม. - ต.ม.

3.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ อาจารย์

จ.ช. - ท.ม.

4.

ผู้ช่วยอธิการบดี
รองคณบดี
รองผู้อำนวยการศูนย์
รองผู้อำนวยการสถาบัน
หัวหน้าภาควิชา หรือ
ตำแหน่งเทียบเท่า

ต.ม. - ท.ม.

5.

รองศาสตราจารย์

ต.ม. - ป.ม.

6.
รองอธิการบดี คณบดี
ผู้อำนวยการสถาบัน
ผู้อำนวยการศูนย์ หรือ
ตำแหน่งเทียบเท่า
ท.ม. - ท.ช.

7.

ศาสตราจารย์

ท.ม. - ป.ช.

8.

อธิการบดี หรือ
ตำแหน่งเทียบเท่า

ท.ม. - ป.ม.