ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
เครื่องแบบเต็มยศข้าราชการพลเรือน ประดับดารา และดวงตราทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ร่วมกับดวงตราตริตาภรณ์ช้างเผือก
เครื่องแบบเต็มยศข้าราชการพลเรือน ประดับดารา และดวงตราทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ร่วมกับดวงตราตริตาภรณ์ช้างเผือก