การลากิจส่วนตัว

           หมายถึง การลาหยุดราชการเพื่อทำกิจธุระ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
                1. การลากิจส่วนตัว (ด้วยเหตุอื่นๆ)
                2. การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
หลักเกณฑ์การลา

 ลากิจส่วนตัวให้เสนอหรือส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต และต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่

  1) มีเหตุจำเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยระบุเหตุจำเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
  2) มีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนได้ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรหากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้มีสิทธิลาต่อเนื่อง จากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันทำการเป็นการลาโดยไม่ได้รับเงินเดือน
       ผู้ใดที่ได้รับอนุญาตให้ลากิจส่วนตัว เว้นแต่กรณีลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร ซึ่งได้หยุดงานไปยังไม่ครบกำหนด ถ้ามีงานจำเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติงานก็ได้

 

การได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ข้าราชการ

การลากิจส่วนตัว (ด้วยเหตุอื่น)

  ข้าราชการที่ลากิจส่วนตัวให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ในปีงบประมาณหนึ่งไม่เกิน 45 วันทำการ แต่ในปีที่เริ่มรับราชการให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทำการ

การลากิจส่วนตัว (เพื่อเลี้ยงดูบุตร)

  ลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร ได้ไม่เกิน 150 วันทำการโดยไม่ได้รับเงินเดือน

 

ลูกจ้างประจำ

การลากิจส่วนตัว (ด้วยเหตุอื่น)

  ลูกจ้างประจำที่ลากิจส่วนตัวให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ในปีงบประมาณหนึ่งไม่เกิน 45 วันทำการ แต่ในปีที่เริ่มรับราชการให้ได้รับเค่าจ้างระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทำการ

การลากิจส่วนตัว (เพื่อเลี้ยงดูบุตร)

  ลูกจ้างประจำที่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้อีกไม่เกิน 30 วันทำการและให้นับรวมอยู่ในวันลากิจส่วนตัว 45 วันทำการด้วย

 

พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานเงินรายได้

การลากิจส่วนตัว (ด้วยเหตุอื่น)

  พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานเงินรายได้ ที่ลากิจส่วนตัวให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ในปีงบประมาณหนึ่งไม่เกิน 45 วันทำการ แต่ในปีที่เริ่มเข้าทำงานให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทำการ

การลากิจส่วนตัว (เพื่อเลี้ยงดูบุตร)

  ูลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร ได้ไม่เกิน 150 วันทำการโดยไม่ได้รับเงินเดือน
  * พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานเงินรายได้ชายผู้ใดซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรแทนฝ่ายหญิง ซึ่งเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีสิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้ไม่เกิน 150 วันทำการ โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง

 

พนักงานราชการ

การลากิจส่วนตัว

  1. พนักงานราชการที่ลากิจส่วนตัวให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน 10 วันทำการ
  2. ในกรณีที่พนักงานราชการเข้าทำงานไม่ถึง 1 ปี ให้ทอนสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนการลากิจส่วนตัว ลงตามส่วนของจำนวนวันที่จ้าง


พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว

การลากิจส่วนตัว (ด้วยเหตุอื่น)

  พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวที่ลากิจส่วนตัวให้ได้รับค่าตอบแทนได้ในปีหนึ่งไม่เกิน 45 วันทำการ แต่ในปีที่เริ่มเข้าทำงาน ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกิน15 วันทำการ

การลากิจส่วนตัว (เพื่อเลี้ยงดูบุตร)

  ูลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร ได้ไม่เกิน 150 วันทำการโดยไม่ได้รับเงินเดือน
  * พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวชายผู้ใดซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรแทนฝ่ายหญิง ซึ่งเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีสิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้ไม่เกิน 150 วันทำการ โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง

 

อาจารย์ประจำในระบบคู่ขนาน

การลากิจส่วนตัว (ด้วยเหตุอื่น)

  อาจารย์ประจำในระบบคู่ขนานที่ลากิจส่วนตัวให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ในปีหนึ่งไม่เกิน 45 วันทำการ แต่ในปีที่เริ่มเข้าทำงาน ให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทำการ

การลากิจส่วนตัว (เพื่อเลี้ยงดูบุตร)

  ูลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร ได้ไม่เกิน 150 วันทำการโดยไม่ได้รับเงินเดือน
  * อาจารย์ประจำในระบบคู่ขนานชายผู้ใดซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรแทนฝ่ายหญิง ซึ่งเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีสิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้ไม่เกิน 150 วันทำการ โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง

 

ลูกจ้างชั่วคราวงบคลัง / อาจารย์ประจำตามสัญญา

การลากิจส่วนตัว (ด้วยเหตุอื่น)

  ระยะลาเท่าที่จำเป็น โดยไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างลา

การลากิจส่วนตัว (เพื่อเลี้ยงดูบุตร)

  ลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร ได้ไม่เกิน 150 วันทำการโดยไม่ได้รับค่าจ้าง


ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

ชาวต่างประเทศจะได้รับสิทธิการลาและการจ่ายค่าจ้าง ตามสัญญาจ้างชาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงาน โดยผู้รับจ้างมีสิทธิลาโดยได้รับค่าจ้างเต็มได้ตามความจำเป็นในรอบปีหนึ่งๆ แห่งอายุสัญญาจ้าง

  ลากิจหรือลาพักผ่อนไม่เกิน 10 วันทำการ แต่จะใช้สิทธินี้ใน 6 เดือนแรกของอายุสัญญาจ้างไม่ได้
  วันลากิจหรือลาพักผ่อนที่ไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่หมดให้สะสมไว้ได้เพียงไม่เกิน 22 วันทำการ ผู้รับจ้างจะใช้วันลาสะสมเมื่อใดให้แจ้งผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

download form