การลาพักผ่อน

           หมายถึง การหยุดราชการเพื่อพักผ่อนประจำปี
หลักเกณฑ์การลา
ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานเงินรายได้ / พนักงานราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว / อาจารย์ประจำตามสัญญา / อาจารย์ประจำในระบบคู่ขนาน / ลูกจ้างชั่วคราวงบคลัง
  - มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปี ในปีงบประมาณหนึ่ง 10 วันทำการ
  - ผู้ที่ได้รับการบรรจุหรือบรรจุกลับเข้ารับราชการในปีงบประมาณใด ยังไม่ถึง 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน
  - สามารถสะสมวันลาพักผ่อน ที่ยังมิได้ลาในปีนั้น รวมกับวันลาพักผ่อนประจำปีได้ แต่เมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกิน 20 วันทำการ
  - ผู้ที่รับราชการติดต่อกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 10 ปี มีสิทธินำวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนประจำปีได้ไม่เกิน 30 วันทำการ
  - ต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุญาตการลาก่อน จึงหยุดได้
  - กรณีมีราชการจำเป็น ผู้มีอำนาจอนุญาตการลา สามารถเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการได้ และให้การลาเป็นอันสิ้นสุดลง ในวันที่เดินทางกลับ
  - ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ โดยมิได้เสียหายแก่ราชการ

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

ชาวต่างประเทศจะได้รับสิทธิการลาและการจ่ายค่าจ้าง ตามสัญญาจ้างชาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงาน โดยผู้รับจ้างมีสิทธิลาโดยได้รับค่าจ้างเต็มได้ตามความจำเป็นในรอบปีหนึ่งๆ แห่งอายุสัญญาจ้าง

  ลากิจหรือลาพักผ่อนไม่เกิน 10 วันทำการ แต่จะใช้สิทธินี้ใน 6 เดือนแรกของอายุสัญญาจ้างไม่ได้
  วันลากิจหรือลาพักผ่อนที่ไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่หมดให้สะสมไว้ได้เพียงไม่เกิน 22 วันทำการ ผู้รับจ้างจะใช้วันลาสะสมเมื่อใดให้แจ้งผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

download form