สิทธิในการรับบำเหน็จบำนาญ เมื่ออกจากราชการในกรณีต่าง ๆ

เหตุออกจากราชการ
อายุราชการ
สิทธิรับบำเหน็จ
บำนาญ
กรณีมิได้เป็นสมาชิก กบข.
กรณีเป็นสมาชิก กบข.จะได้รับ 2 ส่วน
ได้รับเงินจาก กระทรวงการคลัง
ได้รับเงิน 2 ส่วน จาก
กบข.
กระทรวงการคลัง

ลาออก

ให้ออก

ปลดออก

ไม่ถึง 10 ปี
-
-
สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์
-
10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 25 ปี
บำเหน็จ
บำเหน็จ
สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์
บำเหน็จ
25 ปีขึ้นไป
เลือกบำนาญ
บำนาญ
ประเดิม(ถ้ามี) + ชดเชย
+ สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์
บำนาญ *
เลือกบำเหน็จ
บำเหน็จ
สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์
บำเหน็จ

เกษียณ

เหตุสูงอายุ
(อายุ 50 ปีขึ้นไป)

เหตุทุพพลภาพ

เหตุทดแทน

ไม่ถึง 1 ปี
-
-
สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์
-
1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี
บำเหน็จ
บำเหน็จ
สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์
บำเหน็จ
10 ปี ขึ้นไป
เลือกบำนาญ
บำนาญ
ประเดิม(ถ้ามี) + ชดเชย
+ สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์
บำนาญ *
เลือกบำเหน็จ
บำเหน็จ
สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์
บำเหน็จ
เสียชีวิต(ปกติ)
ไม่ถึง 1 ปี
-
-
สะสม + สมทบ + ผลประโยชน
-
1 ปีขึ้นไป
บำเหน็จตกทอด
บำเหน็จตกทอด
สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์
บำเหน็จตกทอด
(เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ)
เสียชีวิตเพราะความผิดร้ายแรง
-
-
สะสม + สมทบ + ผลประโยชน
-
เสียชีวิตระหว่างรับ บำนาญ
-

บำเหน็จตกทอด
(30 เท่าบำนาญรายเดือน)

เงินช่วยพิเศษ
(3 เท่าบำนาญรายเดือน)

-

บำเหน็จตกทอด
(30 เท่าบำนาญรายเดือน)

เงินช่วยพิเศษ
(3 เท่าบำนาญรายเดือน)

ไล่ออก
-
-
สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์
-
โอนไปหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ประเภทข้าราชการ
ตาม พ.ร.บ. กบข.
-
-
สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์
-

 

 

หมายเหตุ *
1. .
สมาชิก กบข.จะได้รับเงินบำนาญจากต้นสังกัดเดิม หลังจากที่พ้นสภาพแล้วและเลือกบำนาญเท่านั้น
2..
ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตระหว่างรับบำนาญ ทายาทของสมาชิกจะได้รับเงิน 2 ส่วนจากรัฐ คือ
  2.1 เงินบำเหน็จตกทอด ในอัตรา 30 เท่าของเงินบำนาญรายเดือน และ
  2.2 เงินช่วยพิเศษ ในอัตรา 3 เท่าของเงินบำนาญรายเดือน