ขอมีบัตรสมาชิก กสจ.


สมาชิก กสจ. ท่านใดมีความประสงค์ขอจัดทำบัตรสมาชิก กสจ. ใหม่ สามารถแจ้ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขประจำตัวสมาชิก 13 หลัก ที่อยู่ในการจัดส่งบัตรสมาชิก และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ มายังสำนักงาน กสจ. โทร.0-2686-9519 , 0-2686-9590 หรือ
โดยผ่านทาง E-mail : kodchakorn@gpef.or.th หรือ pichaya@gpef.or.th

กสจ. ขอสงวนสิทธิ์การจัดทำบัตรสมาชิกสำหรับสมาชิกที่มี ชื่อ - นามสกุล และหมายเลขบัตรประจำตัวสมาชิก 13 หลัก ถูกต้องเท่านั้น (ข้อมูลสมาชิกสามารถตรวจสอบได้จากรายงานสรุปยอดเงินนำส่งงวด 6 เดือน) สำหรับผู้ที่ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องให้กรอกคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก และผู้รับประโยชน์ (กสจ.)

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  
ชั้น 15 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กทม.10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-643-1383-5 เบอร์โทรสาร : 02-643-1387
เว็บไซด์ http://www.gpef.or.th