เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 4
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและ คุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ และหรืองานพิมพ์หนังสือ ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดในลักษณะที่ค่อนข้างยากมาก ในฐานะผู้ชำนาญงาน โดยต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ ความรวดเร็ว และความชำนาญงานสูงมาก โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนหนึ่ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ควบคุมและปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ เช่น ควบคุมการรับ ส่งหนังสือ เก็บและค้นหาเอกสาร โต้ตอบ ประมวลรายงาน ควบคุมและปฏิบัติงานในฐานะผู้ชำนาญงาน พิมพ์ดีด โดยปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับงานพิมพ์หนังสือด้วยเครื่องพิมพ์ดีด โดยปฏิบัติ หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น พิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทย ภาษาต่างประเทศที่ต้องการ ความละเอียดรอบคอบ ความถูกต้องและรวดเร็ว หรืองานพิมพ์ที่ต้องจัดรูปแบบวรรคตอนอย่าง ประณีต หรือใช้ความชำนาญงานสูงมาก เช่น พิมพ์ร่างกฎหมาย พิมพ์งานที่เป็นความลับและต้องการ ความถูกต้องสูง พิมพ์ตามคำสั่งโดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น ตรวจทานหนังสือ เรียงหน้ากระดาษ เย็บ รวมเรื่อง ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่อง ถ่ายเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ ดูแลและรักษาซ่อมแซมสถานที่ ทรัพย์สิน และยานพาหนะของส่วนราชการ ร่างหนังสือโต้ตอบที่เป็นเรื่องลับหรือเรื่องสำคัญบางเรื่อง ด้วยตนเอง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวย ความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดการงานต่าง ๆ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน ในหน้าที่ และในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้อง ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 และได้ดำรงตำแหน่งใน ระดับ 3 หรือที่ ก.ม.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ และงานพิมพ์ดีด หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ ต่ำกว่าระดับ 2 หรือที่ ก.ม.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ และงานพิมพ์ดีดหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
ในกรณีที่ปฏิบัติงานพิมพ์ดีด จะต้องมีความสามารถพิมพ์ดีดที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ในอัตราความเร็ว ดังนี้
1. เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา
ก. พิมพ์ภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 50 คำ หรือ
ข. พิมพ์ภาษาต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 50 คำ และภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ
2. เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
ก. พิมพ์ภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 60 คำ หรือ
ข. พิมพ์ภาษาต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 60 คำ และภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 36 คำ

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 แล้ว จะต้อง
1. มีความสามารถในการปฏิบัติงานพิมพ์ ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดด้วยความรวดเร็ว และประณีต
2. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด
3. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
4. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของตำแหน่ง


หมายเหตุ: ก.ม.กำหนดวันที่ 1 เมษายน 2521
แก้ไขเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2536
เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2539