มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สาย ก
สอน วิจัย และให้บริการวิชาการ
ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา การอบรม การวิจัย ค้นคว้า ในสาขาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง การให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
ชื่อและระดับเงินเดือน
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ

อาจารย์ ระดับ 3 - 7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 - 8
รองศาสตราจารย์ ระดับ 7 - 9
ศาสตราจารย์ ระดับ 9 - 10, 11
 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สาย ข ค

กายภาพบำบัด
สาย
กิจการนักศึกษา
สาย
เกษตร
สาย
 
 ค
 ค
 ค

คอมพิวเตอร์
สาย
 ค
 ค
 ข
 ข
งานบุคคล
สาย
 ค

 
เงินและบัญชี
สาย

 ค
 ค
 ค

 ค

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
สาย
 ค
ช่วยสอน
สาย
 ข
ช่าง
สาย

 

 ค
 ค
 ค

 ค
 ค

 ค
 ค

 ค

 ค

 ค
 ค

 ค

 ค

 ค
 ข
 ค
 ค

 ค

 ค
 ค

 

 

ตรวจสอบภายใน
สาย
เทคนิคการแพทย์  
ทันตกรรม
สาย ข
ธุรการ
สาย


นิติการ
สาย
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
สาย
บรรณารักษ์
สาย
บันทึกข้อมูล
สาย
ประชาสัมพันธ์
สาย ค
ประมง
สาย

 ค

 ข
แพทย์
สาย
พยาบาล
สาย

 

พัสดุ
สาย
 ค
 ค
 ค
  ค
เภสัชกร
สาย

โภชนาการ
สาย

 ค
 ข
รังสีการแพทย์
สาย
รังสีเทคนิค
สาย

 ค
วิทยาศาสตร์
สาย

 ค
วิทยาศาสตร์การแพทย์
สาย
 ค
 ค
  ข
วิเทศสัมพันธ์
สาย
วิเคราะห์นโยบายและแผน
สาย
วิจัย
สาย
วิศวกรรม
สาย
 ค
 ค
 ค

 ค

 ค
 ค

  ค
เวชสถิติ
สาย
 ค
 ค

  ค
  ข
สถาปัตยกรรม
สาย
สถิติ
สาย
 ค
 ค
 ค

  ค
สุขศึกษา
สาย
สังคมสงเคราะห์
สาย
สัตวบาล
สาย
 ค
 ค
  ข
 
สัตวแพทย์
สาย
โสตทัศนศึกษา
สาย
 ค
 ค
 ค

  ข
 
ศึกษา
สาย
ห้องสมุด
สาย
 ค
 ค
 
อาชีวบำบัด
สาย
 
เอกสารสนเทศ
สาย

back