สายงานบันทึกข้อมูล ---- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 2
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลลงบนเทปแม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็ก หรือสื่อเก็บข้อมูล สำหรับการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบอื่น ๆ เพื่อใช้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ โดยมีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จทางด้านเวอร์คโปรเซสเซอร์ ในการปฏิบัติงานในลักษณะที่ค่อนข้างยาก โดยต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ ความรวดเร็ว และความชำนาญงานค่อนข้างสูง ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือ แนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้างขวาง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงบนเทป หรือจานแม่เหล็ก หรือสื่อเก็บข้อมูลสำหรับการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบอื่น ๆ เพื่อใช้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ จัดรูปแบบการพิมพ์ตามแนวทางที่วางไว้ ตัดต่อแฟ้มเอกสาร ทำสำเนาและการ จัดการในลักษณะอื่น ๆ ที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ ตลอดจนการใช้เครื่องพิมพ์ การเก็บ รักษาสื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบง่ายต่อการค้นหา ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระดับต้นได้บันทึกไว้แล้ว แก้ไขการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาดให้ ถูกต้อง เพื่อการประมวลผลข้อมูลขั้นต่อไป จัดทำทะเบียนควบคุมปริมาณการบันทึกข้อมูล ควบคุมการตรวจนับ การรับ-ส่ง และการจัดเก็บข้อมูลที่บันทึกไว้ จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 โดยจะต้องปฏิบัติ ราชการเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้ดำรง ตำแหน่งในระดับ 1 หรือที่ ก.ม.เทียบเท่ามาแล้ว โดยมีกำหนดระยะเวลาดังนี้
1. สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ข้อ 1 กำหนดระยะเวลา 5 ปี
2. สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ข้อ 2 กำหนดระยะเวลา 4 ปี
3. สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ข้อ 3 กำหนดระยะเวลา 2 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 แล้ว จะต้องมีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ


หมายเหตุ: ก.ม.กำหนดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2536