สายงานบันทึกข้อมูล ---- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลลงบนเทปแม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็ก หรือสื่อเก็บข้อมูล สำหรับการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบอื่น ๆ เพื่อใช้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ โดยมีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จทางด้านเวอร์คโปรเซสเซอร์ ในการปฏิบัติงานในลักษณะที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
แยกประเภทเอกสารข้อมูลให้ตรงกับชนิดของเทปแม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็ก หรือสื่อเก็บข้อมูล สำหรับการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบอื่น ๆ ที่จำแนกไว้แล้ว บันทึกข้อมูลลงบนเทปแม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็ก หรือสื่อเก็บข้อมูลสำหรับการประมวลผล ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบอื่น ๆ เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องบันทึกข้อมูล จัดรูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์ม ตามตัวอย่าง ตัดต่อแฟ้มเอกสาร ทำสำเนาและการจัดการในลักษณะอื่น ๆ ตลอดจนการใช้เครื่องพิมพ์ การ เก็บรักษาสื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบง่ายต่อการค้นหา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทางเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทางเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม
และจะต้องมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ในอัตราความเร็ว ดังนี้
1. ภาษาไทย ไม่น้อยกว่านาทีละ 42 คำ
2. ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
2.1 สำหรับภาษาไทย ไม่น้อยกว่านาทีละ 42 คำ และสำหรับภาษา ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ หรือ
2.2 สำหรับภาษาไทย ไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ และสำหรับภาษา ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่านาทีละ 48 คำ

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในการใช้เครื่องบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัย กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่าง เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ในหน้าที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

เงินเดือนขั้นต้นสำหรับตำแหน่ง
1. ภาษาไทย
ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ให้ได้รับใน ระดับ 1 ขั้น 3,360 บาท
2. ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ให้ได้รับใน ระดับ 1 ขั้น 3,720 บาท


หมายเหตุ: ก.ม.กำหนดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2536