เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ระดับ 7
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและ คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความ รับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบการบริหารงานด้านการเงินและบัญชี โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่กำหนดนโยบาย การปฏิบัติงาน พิจารณาวาง อัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุม ตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้านเกี่ยวกับการเงินและบัญชี เช่น การจัดทำงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินค่าใช้จ่ายอื่น ๆ การจัดทำบัญชีและรายการเงินของส่วน ราชการ การจัดซื้อ จัดจ้าง การเก็บรักษา การเบิกจ่ายซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ การนำส่งเงิน รายได้แผ่นดิน การจัดทำรายงาน เป็นต้น พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินทั้งในและนอก งบประมาณ ตามที่ได้รับมอบอำนาจ ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข และให้คำ แนะนำชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานด้านการคลัง การงบประมาณ และการบัญชีในหน้าที่ ตรวจสอบ ทักท้วง ทวงถามเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พิจารณาศึกษาวิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงานที่ต้อง ใช้ความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด ฝึกอบรม และให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ รองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 6 หรือที่ ก.ม.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย กว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือที่ ก.ม.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับ เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงิน และบัญชี 6 แล้ว จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และ ปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ มีความรู้ความสามารถในการใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง


หมายเหตุ: ก.ม.กำหนดวันที่ 1 เมษายน 2521
เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2539