เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารและควบคุมงานทาง การเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี ทั่วไปของส่วนราชการ เช่น ควบคุมการเบิกจ่ายเงินและสิ่งแทนตัวเงิน ควบคุมการดำเนินการ เกี่ยวกับงานงบประมาณ ควบคุมการจัดทำบัญชีทั่วไปและบัญชีเงินรายได้แผ่นดิน ควบคุมการ ทำรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อและระดับตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5 ระดับ 5
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6 ระดับ 6
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7 ระดับ 7
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 8 ระดับ 8


หมายเหตุ: ก.ม.กำหนดวันที่ 1 เมษายน 2521