เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานขั้นต้นทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การรวบรวมรายละเอียด และดำเนินงานเกี่ยวกับ การงบประมาณของส่วนราชการ เช่น การวางฏีกาเตรียมการเบิกจ่ายเงิน และสิ่งแทนตัวเงิน การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำงบประมาณ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อและระดับของตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ระดับ 1
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 ระดับ 2
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 ระดับ 3
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 ระดับ 4
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 ระดับ 5


หมายเหตุ: ก.ม.กำหนดครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2521