เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือผลงานของหน่วยงาน หรือของมหาวิทยาลัย รวบรวมข้อมูล และ ข่าวสารต่าง ๆ ช่วยจัดทำเอกสารข่าวสารเพื่อนำออกเผยแพร่ ช่วยสำรวจ และรวบรวมความคิดเห็น ของข้าราชการ นิสิตนักศึกษา และประชาชน รวมตลอดถึงการปฏิบัติงานบริการด้านประชาสัมพันธ์ ในการติดต่อ ต้อนรับ อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อให้ความรู้ในเรื่องทั่ว ๆ ไป ชี้แจง ตอบปัญหาข้อข้องใจต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อและระดับของตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 ระดับ 1
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2 ระดับ 2
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3 ระดับ 3
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4 ระดับ 4
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 5 ระดับ 5


หมายเหตุ: ก.ม.กำหนดครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2521