เจ้าหน้าที่บุคคล
ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลของส่วนราชการ ต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่ง เงินเดือน การจัดแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลัง การดำเนินงานด้านงานบุคคลต่าง ๆ เช่น การสรรหา และบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การควบคุมและ ส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ จัดทำทะเบียนประวัติการรับราชการ การดำเนินการ เกี่ยวกับการออกจากราชการ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ
เจ้าหน้าที่บุคคล 3 ระดับ 3
เจ้าหน้าที่บุคคล 4 ระดับ 4
เจ้าหน้าที่บุคคล 5 ระดับ 5
เจ้าหน้าที่บุคคล 6 ระดับ 6
เจ้าหน้าที่บุคคล 7 ระดับ 7
เจ้าหน้าที่บุคคล 8 ระดับ 8


หมายเหตุ: แก้ไขเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2521